Hlavné menu

O škole

Štatút školy

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút rady školy Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch

 

Článok 1

Základné ustanovenie

 

1. Rada školy sa zriaďuje pri Strednej odbornej škole technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače (ďalej len rada školy).

2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

 

Článok 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

1. Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 

3. Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania, v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.

 

4. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

 

Článok 3

Činnosť rady školy

 

1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

 

2. Rada školy:

a./ uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

b./ navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

c./ predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa školy predkladá vždy s odôvodnením,

d./ vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami.

 

3./ Rada školy sa ďalej vyjadruje:

a./ k návrhu na počty prijímaných žiakov,

b./ k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

c./ k návrhu na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.,

d./ k návrhu rozpočtu školy,

e./ k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

f./ ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít,

g./ k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

h./ ku správe o výsledkoch hospodárenia školy,

i./ ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.

 

Článok 4

Zloženie rady školy

 

1. Rada školy má 11 členov, ustanovenie rady školy pri počte členov nižšom ako 11 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy.

 

2. Členmi rady školy sú:

a./ traja zvolení zástupcovia rodičov, alebo zákonných zástupcov žiakov,

b./ dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

c./ jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

d./ štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

e./ jeden zvolený zástupca žiakov školy.

 

Článok 5

Členstvo v rade školy

 

l. Voľba zástupcov rodičov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov alebo zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu.

 

2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

 

3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

 

4. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy. V prípade, ak žiacka rada nie je ustanovená, voľbu zástupcu žiakov vykonajú žiaci strednej školy v priamych voľbách.

 

5. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

6. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

 

7. Členstvo v rade školy zaniká:

a./ uplynutím funkčného obdobia,

b./ odstúpením,

c./ odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy SOŠ Tlmače,

d./ ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

e./ ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

f./ ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,

g./ odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,

h./ obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony

i./ úmrtím.

 

Článok 6

Pravidlá rokovania rady školy

 

1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy, podpredsedu a tajomníka rady školy.

 

2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

 

3. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu, ako aj mená a priezviská členov rady školy a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje predseda rady školy a zriaďovateľ a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.

 

4. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy Nitrianskemu samosprávnemu kraju najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia, rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom.

 

5. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám požiada.

 

6. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy.

 

7. Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 

8. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

 

9. Rada školy sa schádza 4x do roka a podľa potreby.

 

10. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

 

Článok 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 

1. Člen rady školy má právo:

a./ voliť a byť volený,

b./ navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c./ byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d./ hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e./ predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

 

2. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

 

3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok 8

Povinnosti predsedu rady školy

 

1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 

2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 

3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.

 

4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

 

5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy, Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

 

6. Predseda rady školy predloží návrh výročnej správy v termíne do 28. februára rade školy.  Výročná správa v termíne určenom najneskôr do 31. marca bude predložená zriaďovateľovi.

 

7. Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

e) ďalšie údaje určené radou školy.

 

8. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

 

Článok 9

Vzťahy rady školy k vedeniu školy

 

1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

 

2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 

Hospodárenie rady školy

1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy.

Riaditeľ školy v spolupráci s radou školy vypracuje vnútornú smernicu pre financovanie rady školy.

 

2. Rada školy nemá vlastný majetok.

 

3. Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.

 

4. Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

 

5. Návrh rozpočtu školy predkladá na schválenie rade školy riaditeľ školy najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Rada školy schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 

Článok 11

Účinnosť

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a nadobúda účinnosť.

 

Tlmače 23.10.2014

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35