Hlavné menu

Exkurzie

 

„Raz vidieť je hodnotnejšie, ako dvakrát počuť“ Odôvodnením aktivity v podobe exkurzií zastávame názor, že nemôže byť nič lepšie, ako prepojenie teórie s praxou v podobe exkurzií. Tento fakt prepojenia považujeme za veľmi dôležitý. Vedie žiakov k pochopeniu, že v reálnom živote spolu súvisia rôznorodé javy, čo si nemusia uvedomovať v škole, kde sa preberajúna jednotlivých predmetoch javy a procesy stále dosť izolovane.

Realizácia exkurzií prebehla vďaka projektu "Termínus technicus v praxi". Tento projekt škola realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Príprava si vyžiadala veľmi veľa času, ale je opakovateľne použiteľná a jej prínos ďaleko presiahne náročnosť prvotnej prípravy. Navrhnuté exkurzie sa tematicky zhodujú so štátnym a školským vzdelávacím programom. Prostredníctvom exkurzie je možné sprístupňovať učivo zaujímavo a názorne, pričom sa veľmi efektívne rozvíjajú aj kľúčové kompetencie žiakov.

Žiaci sa naučia vnímať predmety a javy priamo v autentickom prostredí, budú mať možnosť hľadať rôzne detaily a súvislosti, ktoré by im v abstraktnom ponímaní pri učení v triede mohli uniknúť. Zároveň môžu v danej lokalite analyzovať rozdielne typy krajiny, prírodné prostredia či rôzne činnosti človeka. Exkurzie zabezpečia učitelia v rámci transferu z teoreticky osvojeného učiva v škole do praxe, žiakom sprostredkujú skúsenosti, ktoré formujú pozitívne postoje k učeniu sa v škole.

Tlmačskí technici po stopách literárnej Oravy

V rámci projektu "Termínus technicus v praxi", ktorý škola realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sme sa vybrali na Oravu. Orava je región bohatý na prírodné, no i kultúrne krásy. My sme sa zamerali na tie druhé, ktoré súvisia s krásou slova v literatúre. Vybrali sme sa na dvojdňovú literárno-poznávaciu exkurziu do prekrásneho prostredia Oravy. Pod vedením pedagógov sa tlmačskí stredoškoláci podľa hesla „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, vydali po stopách troch velikánov slovenskej literatúry - Pavla Országha Hviezdoslava, Martina Kukučína a Mila Urbana.

Tohtoroční tretiaci, študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, navštívili Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Hviezdoslavovo múzeum v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovu hájovňu pod vrchom Babia hora, kde spoznali bližšie skvosty slovenskej literatúry. Videli ukážky vzácnej a hodnotnej Čaplovičovej knižnice. Cieľom exkurzie bolo sprostredkovať študentom osobnú skúsenosť so životnými príbehmi významných osobností slovenskej literatúry pochádzajúcich z tohto regiónu.

Prvou zástavkou na Orave bolo rodisko spisovateľa Martina Kukučína. Dedinka Jasenová, učupená medzi vrchmi a v nej chalúpka, v ktorej sa Kukučín narodil, útly domček. Všetci sme sa dnu nevošli, a tak sme museli skláňať hlavy pod nízkymi stropmi, ale i históriou a životom ľudí vo vtedajších ťažkých časoch. O jednom z najvýznamnejších predstaviteľov realizmu sme sa dozvedeli veľa, ale prekvapilo nás najmä to, že veľkú časť svojho života prežil v Chorvátsku a v Južnej Amerike, kde našiel inšpiráciu a námety svojich kníh. Naša pozornosť sa sústredila na autorov rodný dom, ktorý bol zrekonštruovaný. Zaujímavý výklad o živote tohto reprezentanta slovenskej prózy bol spojený s prehliadkou fotografického materiálu, ktorý dokumentuje životné cesty a tvorbu v slovenskom, aj v chorvátskom prostredí. Jednotlivé miestnosti sú zariadené dobovým nábytkom tak, ako to bolo za spisovateľovho života. Vedľa rodného domu mali študenti možnosť vidieť i sochu Kukučína v nadživotnej veľkosti.
Druhou literárnou zastávkou bolo Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. V jednotlivých miestnostiach múzea si počas odborného výkladu prezreli obrazový a textový materiál doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalostí básnika. Pozreli si stálu expozíciu o jeho živote obohatenú o kvíz, ktorý ich nabádal pozorne počúvať, aby vedeli správne odpovedať na otázky a vyplniť úlohy.

Študentom prijalo pekné počasie a preto ich kroky smerovali aj do Hviezdoslavovej hájovne, ktorá je jednou z najkrajších turistických atrakcií severného Slovenska.

Celému podujatiu pridalo na atraktivite aj skutočnosť, že technici z Tlmáč strávili jednu noc mimo domova v penzióne Slanický dvor v blízkosti Oravskej priehrady, čím sa exkurzia zároveň stala výletom plným zábavy a nezabudnuteľných zážitkov. Vieme, že dané poznatky z exkurzie budú využívať dlhé roky, no i zážitky so spolužiakmi im dlho zostanú v pamäti.

Mgr. Marián Sabala viac foto 

Druhá návšteva Oravy 

 

 

Medzinárodný strojársky veľtrh NITRA

Žiaci prvých, druhých a tretieho ročníka sa v rámci projektu "Termínus technicus v praxi" dňa 24.5.2022 zúčastnili 27. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Projekt škola realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

27. ročník sa však nerodil ľahko, do jeho organizácie zasiahla pandémia a vojnový konflikt na Ukrajine, následný rast cien palív a komodít, ktorý negatívne ovplyvnil celý rad ďalších oblastí, akou je i propagácia spoločnosti formou účasti na veľtrhoch a výstavách. V roku 2022 sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčastnilo 107 spoločností zo 7 krajín sveta. Veľtrh sa konal pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Medzinárodný strojársky veľtrh 2022 v Nitre slávnostne otvoril minister hospodárstva SR Richard Sulík spolu s rektorom Technickej univerzity v Košiciach Stanislavom Kmeťom, dekanom Strojníckej fakulty TUKE Jozefom Živčákom, Ľubomírom Šoošom - dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a zástupcom riaditeľa výstaviska Agrokomplex Ondrejom Vaňom.

Odborný sprievodný program organizoval aj Cech zváračských odborníkov,s ktorým škola úzko spolupracuje pri organizovaní súťaže pre žiakov stretdných škôl  vo zváraní. Mladý zvárač tento rok na tému: Certifikácia personálu - odborná spôsobilosť pre prax a Zmeny v systémoch kvality pre zváranie podľa EN 3834. Súčaťou tohoto sprievodného programu bol aj zástupca našej školy Bc. Ján Salaj ako hlavný inštruktor zvárania v našej zváračskej škole, ktorý predstúpil pred účastníkov s témov "Tradície zváračských súťaží žiakov – získanie odbornej spôsobilosti".

Ing. Jana Hollá

"Svet techniky hranice nepozná"

V dňoch  od 5. do 7. októbra 2022 sa naše dve triedy žiakov tretieho ročníka vybrali až za hranice SR. Navštívili sme Brno, kde sme mali možnosť spoznať kultúrne pamiatky, navštíviť partnerské školy. Hlavnou časťou tejto exkurzie, ktorá bola zrealizovaná vďaka ptojektu "Termínuis technicus v praxi", bola návšteva Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Tento projekt škola realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Žiaci spolu s triednymi učiteľmi navštívili Medzinárodný strojársky veľtrhy, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe, s každoročnou účasťou viac ako 1660 vystavovateľov. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé prezentácie strojárskych a elektrotechnických firiem zo Slovenska a Česka, ale aj zahraničných partnerov a ich pestrý sortiment inovatívnych výrobkov.

Hlavnými témami veľtrhu boli "Priemysel 4.0 a digitálna továreň, digitalizácia výroby, cirkulárna ekonomika využívania materiálových zdrojov a udržateľný rozvoj".

K dispozícii bolo 7 tematicky zameraných moderných pavilónov, pričom najviac zastúpenými oblasťami boli - priemyslová automatizácia, meracia, riadiaca a regulačná technika. Pre naše študijné odbory boli najzaujímavejšie nové odvetvia automatizácie a robotizácie s mnohými prvkami aplikácií a možnosťami riadenia. Získali sme nové informácie, odborné vedomosti a zároveň si prehĺbili teoretické poznatky z oblasti CNC strojov a nástrojov, nových nekonvenčných spôsobov obrábania, zvárania, povrchových úprav, pneumatických a hydraulických pohonov.

V rámci praktických skúseností si žiaci v školiacich strediskách mohli vyskúšať programovanie CNC strojov, kreslenie pomocou robotov, pozrieť si 3D tlač modelov, 3D meranie drsnosti, akosti povrchu a 5-osové obrábanie. Všetci vystavovatelia boli veľmi ochotní vysvetliť nám jednotlivé postupy a ukázali nám aj ovládanie prezentovaných zariadení.

Účasť na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne obohatila nielen naše odborné vedomosti, ale vďaka dobrému počasiu sme spoznali aj krásy Brna a samozrejme navštívili sme aj naše partnerské školy, kde žiaci,možno v budúcom roku, absolvujú odbornú stáž v rámci ďalšieho projektu.

Ing. Bronisllava Tomljenovičová

"Pre technika je aj najmenšia skrutka dôležitá"

V rámci projektu “Termínus technicus v praxi", ktorý škola realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, žiaci prvých ročníkov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanici strojov a zariadení a mechanici mechatronici navštívili spoločnosť RIBE Slovakia k.s. v Nitre. Je jednou z firiem, ktorá patrí do skupiny RIBE GROUP s viac ako 100 ročnou históriou. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom spojovacieho materiálu, skrutiek predovšetkým pre automobilový priemysel, poskytovanie služieb v chemicko-tepelnom spracovaní kovov, montáži skrutiek a povrchových úprav kovov.

Žiaci mali možnosť nahlidnúť do výrobných priestorov spoločnosti, kde im zamestnanci spoločnosti vysvetlili postup výroby rôznych druhov skrutiek a iných spojovacích súčiastok, ktoré firma vyrába hlavne pre automobilový priemysel. Celá prehliadka bola spojená aj s odborným výkladom a podrobným popisom postupu výroby špeciálnych skrutiek vyrábaných na zákzku.

Zamestnancom spoločnosti veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Ing. Jana Hollá

 

"Zo slabosti železa a uhlia sa rodí sila ocele"

 

Kým sa v laviciach školy, nad písomnými maturitami, trápili naši štvrtáci - maturanti, žiaci prvých a druhých ročníkov absolvovali odborné exkurzie v rámci projektu „Terminus technicus v praxi“. Tento projekt škola realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V dňoch 14.3. a 15.3. 2023 absolvovali exkurziu vo výrobnom podniku Železiarne Podbrezová, ktorý je výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr. Žiaci mali možnosť získať cenné informácie a oboznámiť sa so spracovaním a prípravou vstupných surovín potrebných v procese výroby oceľových bezšvíkových rúr.

Cieľom exkurzie bolo zážitkovou formou sprístupniť žiakom pohľad na výrobu ocele a bezšvíkových rúr. Na vlastné oči mali možnosť vidieť, ako sa "Zo slabosti železa a uhlia sa rodí sila ocele". Prezerali si celý proces premeny oceľového šrotu na presnú rúru.

V rámci exkurzie si mali možnosť prezrieť valcovňu a ťaháreň. Počas celej prehliadky závodu museli dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy.

Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií, ako napríklad, že prvá oceľ tu bola vyrobená v roku 1851 a že elektrická oblúková pec dokáže roztaviť za 1 hodinu 60 ton šrotu pri teplote 1600 °C, že oceľ je jeden z najekologickejších materiálov, pretože je 100% recyklovateľný a že firma svoju produkciu vyváža do viac ako 30 štátov celého sveta.

Na konci prehliadky zamestnankyňa firmy pochválila dvoch našich žiakov - M. Brestenského a B. Chlebu za veľký záujem a množstvo otázok, ktoré jej počas výkladu položili.

Ing. Jana Hollá

Druhá návšteva Železierní Podbrezová

 

Jedinečný svet elektromobility - Volkswagen Bratislava

Výrobná spoločnosť Volkswagen Slovakia je priekopníkom v nasadzovaní najmodernejších technológií, automatizácie a digitalizácie. V rámci projektu "Terminus technicus v praxi" žiaci strojárskych ale aj elektrotechnických odborov absolvovali v dve odborné prehliadky dvoch hál – karosáreňa agregátna hala a Auto Fora, kde boli oboznámení s históriou a konečnými produktmi, ktoré sa konštruujú v závode. Zoznámili sa s jedinečným svetom elektromobility a z bezprostrednej blízkosti sledovali výrobu čisto elektrického Volkswagenu e-up!.

Žiaci sa rozdelili na 2 skupiny, ktoré po závode sprevádzali dvaja sympatickí mladí sprievodcovia. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti nielen o výrobe automobilov, ale aj o histórii podniku a benefitoch, ktoré ponúka výrobný podnik svojim zamestnancom.

Závod v Bratislave vznikol v roku 1991. V súčasnosti sa v ňom vyrábajú vozidlá Volkswagen Touareg, Audi Q7 a karosérie pre Porsche Cayenne. Od roku 2011 k nim pribudli Volkswagen up!, SEAT Mii a ŠKODA Citigo. Vyrobené vozidlá smerujú najmä do krajín Európskej únie, Číny, USA, Ruska. Bratislavský závod je zároveň jediným automobilovým závodom na svete vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou.

 

Návšteva vzdelávacieho a zážitkového centra Alantis Center 

Exkurzia Group PSA Slovskia - výroba elektromobilov.

Ďalšou zaujímavom exkurziou pre žiakov našej školy bola návšteva automobilky PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave. Exkurzie sa zúčastnili. V rámci odbornej prednášky bol žiakom predstavený podnik od jeho úplného vzniku až po predstavy súčasnosti. Navštívili sme montážnu halu a oddelenie kvality. Exkurzia bola veľkým prínosom nielen pre žiakov, ale aj pedagogických zamestnancov.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35