Hlavné menu

Klub technickej gramotnosti

Zameranie činnosti

Technické vzdelávanie nie je možné bez rozvoja technického myslenia žiakov. Pre profesijný rozvoj žiakov je dôležitá potreba zvyšovania technickej gramotnosti, ktorá v sebe pre technické vzdelávanie zahŕňa či už čitateľskú gramotnosť (čítanie technických výkresov, odborných textov, strojníckych tabuliek) tak aj matematickú gramotnosť (výpočty hmotnosti, prepočty jednotiek), finančnú gramotnosť (hospodárne využívanie strojov a materiálu), vrátane informačno-komunikačných technológii používaných v počítačom podporovaných systémoch a integrovanou podporou návrhu a súčasne aj výroby súčiastky (CAD/CAM). Keďže technické a informačné odvetvia sa neustále posúvajú a zdokonaľujú, v podstate je to celoživotné, vzdelávanie sa, čo platí najmä pre pedagogických pracovníkov, ktorí týchto žiakov pre trh práce pripravujú. V pedagogickom klube sa budú stretávať a vymieňať si skúsenosti vybraní pedagogickí zamestnanci s cieľom rozvíjať svoje kompetencie ako nástroj rozvíjania technickej gramotnosti a kompetencií žiakov potrebných pre trh práce. Štruktúra členov klubu je kombináciou učiteľov teoretické vyučovania a majstrov odbornej výchovy s cieľom skĺbiť obsah teoretického vyučovania a praxe.

Hlavným zameraním činnosti pedagogického klubu je výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích  postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní  a výmena skúseností a osvedčených postupov z vlastnej vyučovacej činnosti,  v oblasti CAD/CAM systémov, v prepojení s rozvojom vybraných gramotností u žiakov.

Obsahom činnosti klubu bude implementácia finančnej a čitateľskej gramotnosti do odborných predmetov  a spolupráca členov pri plánovaní a  realizácii projektového vyučovania nie len na v rámci jedného predmetu (doteraz preferovaná forma), ale v rámci viacerých predmetov. V rámci činnosti klubu budú vypracované metodické materiály zamerané na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti podporujúce realizáciu vybraných projektov.

Činnosti klubu budú zamerané na zvyšovanie kompetencií učiteľov v oblasti finančnej, čitateľskej gramotnosti a v oblasti informačno-komunikačných technológii používaných v počítačom podporovaných systémoch a integrovanou podporou návrhu a súčasne aj výroby súčiastky (CAD/CAM) a v oblasti projektového vyučovania.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35