Hlavné menu

Klub učiteľov strojárskych predmetov

Zameranie činnosti

Študijné a učebné odbory SOŠ technickej v Tlmačoch sú najmä strojárskeho zamerania. V odborných predmetoch sa žiaci často stretávajú s rôznymi výpočtami, vzťahmi, popismi technológií a s best practice z vlastnej praktickej činnosti. Ich úlohou počas štúdia je aj práca s technickými výkresmi, geometrickými útvarmi a výpočtami, ďalej navrhujú a vyrábajú súčiastky na teoretickom vyučovaní, ale aj na odbornom výcviku. Je veľmi dôležité, aby pre svoj profesijný rozvoj ovládali technické predmety a rozumeli im na prijateľnej úrovni.

Náplň a činnosť klubu sú zamerané na rozvoj technického myslenia a na rozvíjanie spôsobilosti, ktoré umožnia pochopenie strojárskych pojmov a postupov potrebných na úspešné zaradenie sa do praktického a neskôr aj do pracovného života. V pedagogickom klube sa budú stretávať a vymieňať si skúsenosti vybraní pedagogickí zamestnanci, ktorých snahou je zvýšiť technickú gramotnosť svojich žiakov. Pedagogický klub vychádza z potreby modernizovať vyučovací proces a vo väčšej miere zabezpečiť aktívnu účasť žiakov na učení.

 

Pedagogický klub učiteľov odborných predmetov bude zameraný na zdokonaľovanie pedagogických kompetencií v oblasti technickej, ale aj finančnej gramotnosti. Činnosť pedagogického klubu bude založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností  a vzájomnej kooperácie učiteľov rôznych predmetov. Pedagógovia budú analyzovať príčiny problémov žiakov súvisiacich s odbornými predmetmi a ich využívaním v praxi. Vytvoria si materiály na hodnotenie úrovne technickej gramotnosti. Posúdia výhody používania niektorých názorných pomôcok pri osvojovaní si učiva. Zasadnutia klubu sa budú orientovať aj na nové inovatívne, progresívne metódy a formy vzdelávania orientované na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a využívanie moderných nástrojov a didaktickej techniky - IKT vo vyučovacom procese svojich predmetov.

 

Obsahom stretnutí členov klubu budú oblasti strojárstva, s ktorými sa žiaci stretávajú  v rámci odborných predmetov a praktického vyučovania. Najviac sa zamerajú na jednotlivé typy obrábaní, hlavné a vedľajšie rezné pohyby, geometriu rezných klinov, upínanie nástrojov a obrobkov, chladenie a mazanie, presné meranie, konštrukčné časti číslicovo riadených obrábacích strojov a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Čítanie výkresov, meranie a písanie technologických postupov je u niektorých žiakov problémom, preto sa na zasadnutiach klubu budú učitelia venovať aj čitateľskej gramotnosti. Témou stretnutí bude aj finančná gramotnosť žiakov, ktorá sa dá aplikovať do niektorých častí technológie a riešení odborných problémov zo strojárskej praxe.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35