Hlavné menu

Klub učiteľov humanitných predmetov

Zameranie činnosti

Vzdelávanie v študijných a učebných odboroch SOŠ technickej v Tlmačoch postupne prechádza na duálny systém. Väčšina tried postupuje podľa osnov predpísaných pre duálne vzdelávanie, kde je rozšírený počet hodín praktického vyučovania. Znížil sa tým počet hodín vyhradených na všeobecnovzdelávacie predmety. Učitelia týchto predmetov preto musia aj počas zníženej dotácie hodín zvládnuť učivo predpísané štátnym vzdelávacím programom. Medzi všeobecnovzdelávacie predmety patria aj slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky, ktoré patria medzi maturitné predmety. Vo svojom vyučovacom procese pedagógovia musia čo najefektívnejšie využívať vhodné formy a metódy sprístupňovania učiva. Pedagogický klub vychádza z potreby modernizovať vyučovací proces a vo väčšej miere zabezpečiť aktívnu účasť žiakov na učení. V pedagogickom klube sa budú stretávať a vymieňať si skúsenosti vybraní pedagogickí zamestnanci, ktorých snahou je zvýšiť čitateľskú gramotnosť a jazykové zručnosti svojich žiakov.

Čitateľská gramotnosť je komplexný rozvoj čitateľských zručností potrebných na efektívnu prácu s textom. Cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať s rozličnými druhmi textov používaných na rôzne účely. Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie informácií a ich praktické uplatnenie a využitie v každodennom živote. Nemenej podstatné uplatnenie v profesijnom aj osobnom živote študentov sú aj ich jazykové zručnosti.

Pedagogický klub učiteľov humanitných predmetov bude zameraný na zdokonaľovanie pedagogických kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností žiakov za pomoci modernej didaktickej techniky a moderných vyučovacích metód. Činnosť pedagogického klubu bude založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností a vzájomnej kooperácie učiteľov. Pedagógovia budú analyzovať príčiny problémov čítania s porozumením a ťažšieho osvojovania si jazykových zručností žiakov. Vytvoria si materiály na hodnotenie úrovne čitateľskej gramotnosti a úrovne jazykových vedomostí. Posúdia výhody používania niektorých názorných pomôcok pri osvojovaní si učiva. Zasadnutia klubu sa budú orientovať aj na inovatívne metódy a formy vzdelávania a využívanie IKT vo vyučovacom procese svojich predmetov. Témou stretnutí bude aj finančná gramotnosť žiakov, ktorá sa dá aplikovať do niektorých tematických celkov humanitných predmetov.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35