Hlavné menu

Školský internát

Návrat na Internát od 10.5.2021

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

 

V zmysle Manuálu Covid - školský semafor pre stredné školy je od 10. 05. 2021 školský internát otvorený a pokračuje v prevádzke v znení „Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v školskom internáte pre školský rok 2020/2021“.

Prevádzka ŠI sa riadi sa usmerneniami Ministerstva školstva:

:https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

 

 Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školského internátu sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 

ŽIACI :

 1. Pri vstupe a v priestoroch ŠI dodržiavame predpisy dané RUVZ a školským internátom

· žiak vstupuje do ŠI s respirátorom (rúškom), ktorý zakrýva nos a ústa

· Pri vstupe do ŠI sa žiak podrobí meraniu teploty.

V prípade zvýšenej teploty nad 37,2°C  - žiak je izolovaný,      

  kontaktujeme zákonných zástupcov a odchádza domov

· pri vstupe do ŠI si žiaci dezinfikujú ruky

· dodržiavajú medzi sebou odstup

· žiak zvýšene udržuje osobnú hygienu

· ochranné prostriedky ste povinní nosiť v spoločných priestoroch ŠI

  v izbách ich tiež odporúčame používať

 

 1. Počas trvania ochorenia na COVID-19 v Školskom internáte bude stanovený    

                      nový Režim dňa a pravidlá na zabezpečenie prevencie pred COVID-19

 • dbá na zvýšenú hygienu, neustále vetrá
 • dodržujte:  Ruky-Odstup-Rúško.
 • do izby si žiak prinesie len najnutnejšie potreby pre osobnú hygienu, oblečenie a obutie, potreby pre vzdelávanie!
 • návštevy na izbami sú zakázané!
 • vychádzky sú povolené po oznámení  vychovávateľovi do 19, 00 hod,
 • ráno pred odchodom do školy si žiaci uložia svoje veci do skrine, na policu, do stolíka a perináka, otvoria okno na vetranie. Vynesú smeti. Izba bude prístupná na dezinfekčné umytie podlahy a dverí.
 • vo štvrtok od 15:00 – 18:00 hod – hospodársky deň – všetci žiaci upratujú.
 1. Stravovanie prebieha podľa pravidiel: 17:00 – 18:30 hod večera
 • do jedálni sa vstupuje s respirátorom (rúškom) na tvári, ktorý sa skladá iba pri konzumácii jedla.
 • pri vstupe si žiak vydezinfikuje ruky, dodržiava rozostup, postupuje podľa inštrukcií v jedálni.
 • tácku, jedlo, príbor zabalený v servítke, nápoj a chlieb podávajú zamestnanci školskej stravovne v rukaviciach. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú.
 • obed sa vydáva od 11:45 hod podľa zverejneného harmonogramu

výdaja, v čase obedňajšej prestávky. Ak žiak nestihne  obed alebo večera  mu bude pripravené do jednorázovej nádoby / poplatok/. Po príchode do ŠI ho prevezme.

 

 1. V prípade, že u žiaka sa prejavia príznaky na ochorenie na COVID-19:
 • žiak je izolovaný, telefonicky sú oboznámení o skutočnosti zákonní zástupcovia, ktorí si bezprostredne vyzdvihnú dieťa a odvezú domov, kde následne informujú pediatra
 • Vo výchovnej skupine prebieha VVČ- do zistenia výsledku testu na COVID-19. Pri negatívnom výsledku môže nasledujúci deň žiak prísť do ŠI.
 •  
 1. V prípade, že u žiaka je potvrdené ochorenie na COVID-19:
 • ak je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, žiaci výchovnej skupiny a vychovávatelia odchádzajú domov, riadia sa podľa pokynov RÚVZ, žiaci volajú svojmu pediatrovi, výchovná skupina sa zatvára a dezinfikuje sa.
 1. V prípade vyššieho počtu žiakov, u ktorých je potvrdené ochorenie, riadime sa podľa pokynov RÚVZ...
 2. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami a pokynmi RÚVZ.
 3. Zakazuje sa zhromažďovanie osôb pred školským internátom.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA :

 • Riaďte sa usmerneniami Ministerstva školstva

:https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

 • Zákaz vstupu zákonných zástupcov do Školského internátu!
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školského internátu  RÚŠKO - ODSTUP – RUKY  (v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň respirátor (rúška) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny, ktoré upravujú podmienky prevádzky školského internátu na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá pri nástupe žiaka do ŠI Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, (aj po víkende).
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného  vychovávateľa a dieťa ostáva v domácej izolácii a kontaktuje pediatra.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do ŠI.

 

NÁSTUP DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti vytlačiť a vypísať. (aj plnoletý žiak a jeho zákonný zástupca).

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35