Hlavné menu

Školský internát

Školský rok 2020/2021

Usmernenie pred nástupom do školského internátu na školský rok 2020/2021

Nástup do školského internátu  je možný 02.09.2020 od 11:00 hod od a je potrebné priniesť:

 • rozhodnutie o prijatí,
 • fotografiu   4 x 4 cm,
 • kópiu trvalého príkazu na úhradu stravy a ubytovania,
 • vlastný paplón a vankúš,  2x posteľnú bielizeň na posteľné prádlo, / zabezpečenie náhradnej posteľnej bielizne  pri výmene/, prikrývka, alebo deka na  posteľ,
 • osobné  potreby,
 • prezuvky – papuče do izby, domáce oblečenie, pyžamo , vešiaky a pod.,
 • osobné hygienické potreby (servítky, toaletný papier, pohár šampón, hrebeň....),
 • potreby do kuchyne, tanier, pohár, príbor, umelohmotné uzatvárateľné nádoby na všetky potraviny.

Výška príspevku za ubytovanie  v trojposteľových a dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením je 23 €  mesačne.

Platba sa realizuje trvalým príkazom alebo cez  internet  banking  do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca (august až máj) na číslo účtu v tvare:

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938, SVIFT -SPSRKBA do správy pre prijímateľa treba zadať variabilný  symbol – dátum narodenia žiaka a do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka 

Úhrada za celodenné stravovanie poskytnuté v školskom internáte  je 4,0 €/deň, t. j. zálohovo mesačne 80,- €. Platba sa realizuje trvalým príkazom alebo cez  internet  banking  na stravovací účet do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu v tvare:

IBAN: SK91 8180 0000 0070 0031 2970, SVIFT -SPSRKBA do správy pre prijímateľa treba zadať variabilný  symbol – dátum narodenia žiaka a do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka . Ubytovanie v ŠI je podmienené odoberaním celodennej stravy.

Prvú platbu uhradiť do 20.08.2020

Zánik ubytovania

Ubytovanie zaniká:

 • ukončením štúdia – dňom nasledujúcim po dni ukončenia štúdia,
 • vylúčením zo školského internátu (ihneď),
 • odhlásením z ubytovania na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo žiaka staršieho ako 18 rokov, (s vedomím zákonného zástupcu). Žiadosť musí byť doručená 14 dní vopred,
 • nezaplatením poplatku za ubytovanie za jeden mesiac,
 • skončením školského roka ( v deň odovzdania vysvedčenia ).

 UPOZORNENIE  PRE RODIČOV

Počas pobytu v ŠI musí žiak plniť podmienky stanovené Školským poriadkom ŠI.

V ŠI je zakázané fajčiť, uschovávať a používať alkoholické nápoje a ostatné psychotropné látky a prísť pod ich vplyvom. Ďalej je zakázané hrať hazardné hry. Nie je povolené používať vlastné elektrospotrebiče (okrem osobných prenosných PC, drobnej audiotechniky a osobných elektrických kozmetických spotrebičov), prechovávať strelné zbrane, náboje, výbušniny, chemické a iné látky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov. Vo výnimočných prípadoch je možné používať certifikované elektrické predlžovacie šnúry s možnosťou vypínania.

Žiak, ktorý pravidelne užíva lieky, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť vychovávateľke a predložiť lekársku správu o režime užívania. Vychovávatelia nenesú zodpovednosť za ich užívanie.

Žiak má povinnosť oznámiť  vychovávateľke informácie o svojom zdravotnom stave, pokiaľ by svojím zdravotným stavom ohrozoval ostatných žiakov ubytovaných v ŠI.

Hlavná vychovávateľka ŠI prepustí žiaka zo ŠI ak:

 • to písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak starší než 18 rokov,
 • prestal byť žiakom SŠ alebo prerušil štúdium,
 • zákonný zástupca žiaka alebo žiak mešká s platením príspevku na úhradu nákladov na ubytovanie viac ako1 mesiac.

Po skončení  ubytovania, odovzdáva žiak vychovávateľovi ubytovaciu bunku a prevzatý školský inventár  v nepoškodenom stave. Každú škodu úmyselnú, alebo spôsobenú z nedbanlivosti vyúčtuje vedenie školy zákonným zástupcom v plnej výške

Hlavná vychovávateľka ŠI  môže za závažné porušenie Školského poriadku ŠI žiaka zo ŠI  vylúčiť.

Prevádzka školského internátu je v čase školského vyučovania, a to od nedele 18.00 hod. do piatka 16.00 hod.

V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do ŠI, oznámte nám to!

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35