Hlavné menu

Študijné odbory

Mechanik mechatronik

je viacodborový kvalifikovaný pracovník, ktorý je pripravovaný zabezpečovať prevádzkovanie, kontrolu, diagnostikovanie, odstraňovanie porúch nielen mechanických systémov, ale i celého komplexu technických súvislostí automatizovaných výrobných systémov. Príprava pozostáva z vybraných odborností mechaniky, elektroniky a automatizačnej techniky.

Absolven štúdiom získa :

 • vedomosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky, výpočtovej techniky, strojárstva, mechaniky, mechatroniky, riadiacej techniky, robotiky, programovania a práce na číslicovo riadených výrobných strojoch

 • praktické zručnosti na požadovanej odbornej úrovni v orientácii v normách a v technickej dokumentácii číslicovo riadených strojov, zariadení a komplexov, automatizovaných systémov

 • zručnosti pri nastavovaní, oprave a údržbe CNC (počítačovo, numericky riadené) výrobných strojov PRaM a liniek

 

Praktické činnosti v rámci teoretického vyučovania  cvičia žiaci na zariadeniach FESTO, programovateľných CNC strojoch, v elektrotechnických laboratóriách na kvalitných meracích a testovacích meracích prístrojoch.

Žiak získa odborné zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, pohonoch, elektro-pneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike a regulačnej technike automatizovaných strojov.

Uplatnenie po skončení školy:

Absolvent tohto študijného odboru nájde široké uplatnenie v strojárskych a elektrotechnických odboroch, predovšetkým však v mechatronických strojových systémoch.

Absolvent sa uplatní:

 • pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov
 • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch
 • vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení
 • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách v elektrotechnických odboroch
 • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov

 

Informácie o odbore

Kód odboru: 2679 K
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
výučný list

Ďalšie benefity

 • absolvent študijného odboru získa maturitné vysvedčenie a zároveň výučný list,
 • finančné ohodnotenie žiakov v rámci odborného výcviku,
 • možnosť získať celosvetovo platné certifikáty v grafických programoch Inventor a AutoCad,
 • podnikové štipendium,
 • zváračský preukaz a osvedčenie o vykonaní štátnej skúšky zo zvárania,
 • osvedčenie od Slovenskej a priemyselnej komory v anglickom a nemeckom jazyku,
 • certifikát o absolvovaní stáže v zahraničí,

Video

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35