Hlavné menu

Študijné odbory

Mechanik strojov a zariadení

Profil absolventa

Je schopný samostatne: 

 • spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu,
 • zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení,
 • opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná  technológiu opráv,
 • pracovať na klasických strojoch a zariadeniach,
 • zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a  programovaných strojov a zariadení 
 • vyknávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, 

 

V rámci počítačovej grafiky má vedomosti a zručnosti v práci s programom: AutoCad, Inventor

Má základné vedomosti a zručnosti z oblasti elektrotechniky, automatizácie, elektroniky.

Počas štúdia má možnosť získať zváračské oprávnenie.

                    

Informácie o odbore

Kód odboru: 2413 K
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
výučný list
Uplatnenie absolventa: - výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru,
- vo výrobných činnostiach spojených s technickou prípravou výroby, ručným a strojovým obrábaním, zváraním a rezaním kyslíkom, pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách zložitých strojov a zariadení,

Benefity

 • absolvent študijného odboru získa maturitné vysvedčenie a zároveň výučný list,
 • finančné ohodnotenie žiakov v rámci odborného výcviku,
 • podnikové štipendium,
 • možnosť získať celosvetovo platné certifikáty v grafických programoch Inventor a AutoCad,
 • zváračský preukaz a osvedčenie o vykonaní štátnej skúšky zo zvárania,
 • osvedčenie od Slovenskej a priemyselnej komory v anglickom a nemeckom jazyku,
 • certifikát o absolvovaní stáže v zahraničí,

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35