Hlavné menu

Študijné odbory

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Profil absolventa

Kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný :

 • samostatne pracovať na klasických konvenčných obrábacích strojoch a zariadeniach,
 • vytvárať jednoduché riadiace programy pre CNC stroje s následným overením na simulátore,
 • pomocou CAM systémov vstúpiť do riadiaceho programu v riadiacom systéme stroja a vykonať potrebné úpravy z hľadiska geometrického tvaru súčiastky a technologických podmienok,
 • spracovávať technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, projekty, normy atď.) orientované na strojársku výrobu, aj s pomocou CAD/CAM systémov.

Absolvent vzdelávacieho programu pozná vlastnosti materiálov používaných v strojárenstve a spôsoby ovplyvňovania a skúšania týchto vlastnosti, druhy spojov a spojovacích súčiastok, časti strojov umožňujúcich pohyb, druhy mechanizmov, podstatu merania a spôsoby merania dĺžkových rozmerov, uhlov, tvaru a odchýlok polohy a tvaru, spôsoby kontroly akosti povrchu, sústavy uložení a spôsoby zlícovania, normy ISO pri výrobe a vie ich používať a uplatňovať, funkčné princípy klasických strojov a zariadení, princípy a možnosti automatického riadenia výrobných strojov a zariadení, základné spôsoby riadenia NC strojov, princíp práce priemyselného robota, zákonitosti prenosu dát medzi jednotlivými zariadeniami, programovací jazyk zariadení, jednotlivé technológie výroby používané v strojárenstve, spôsoby spracovania základných materiálov používaných v strojárenstve, obsluhu počítača pre vytvorenie technickej a technologickej dokumentácie pre výrobu, vytvorenie riadiacich programov pre stroje a zariadenia, vytvorenie simulačných programov pre výrobu, komplexné zabezpečenie výroby pre stroje a zariadenia, základy elektrotechniky a jej aplikácie v oblasti výrobných zariadení, spôsoby povrchovej úpravy kovov a ochrany proti korózii, zásady bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany životného prostredia.
Vie samostatne naprogramovať činnosti stroja, priemyselného robota podľa technologického postupu výroby súčiastok, vykonať kontrolu vizuálnu aj pomocou meradiel, samostatne vykonávať medzioperačnú kontrolu, ovládať obsluhu a programovanie automatizovaných strojov a zariadení, ovládať aplikačný a špecifický software, spôsoby spájania kovov zváraním.

V priebehu štúdia získa vedomosti a zručnosti v práci s riadiacim programom: Heidenhain, SINUMERIC

V rámci počítačovej grafiky má vedomosti a zručnosti v práci s programom: AutoCad, Inventor

Má základné vedomosti a zručnosti z oblasti elektrotechniky, automatizácie, elektroniky.

Počas štúdia má možnosť získať zváračské oprávnenie.

Informácie o odbore

Kód odboru: 2426 K
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
výučný list
Uplatnenie absolventa: pri obsluhe a programovaní automatizovaných strojárskych zariadení

Benefity

 • absolvent študijného odboru získa maturitné vysvedčenie a zároveň výučný list,
 • finančné ohodnotenie žiakov v rámci odborného výcviku,
 • možnosť získať celosvetovo platné certifikáty v grafických programoch Inventor a AutoCad,
 • podnikové štipendium,
 • zváračský preukaz a osvedčenie o vykonaní štátnej skúšky zo zvárania,
 • osvedčenie od Slovenskej a priemyselnej komory v anglickom a nemeckom jazyku,
 • certifikát o absolvovaní stáže v zahraničí,

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35