Hlavné menu

Klub učiteľov elektrotechnických predmetov

Zameranie činnosti

Jedným z odborov SOŠ technickej v Tlmačoch je študijný odbor mechanik elektrotechnik. Odborné predmety, ktoré žiaci majú vo svojich osnovách často využívajú technické, fyzikálne vzťahy, matematické vzorce a funkcie. S technickými výkresmi, geometrickými útvarmi, výpočtami a špecializovaným softvérom sa študenti pravidelne stretávajú nielen na teoretickom vyučovaní, ale aj na odbornom výcviku. Preto je dôležité aby pre svoj profesijný rozvoj ovládali matematiku, fyziku a s nimi súvisiace elektrotechnické vzťahy na prijateľnej úrovni. V pedagogickom klube sa budú stretávať a vymieňať si skúsenosti vybraní pedagogickí zamestnanci, ktorých snahou je zvýšiť matematickú, prírodovednú gramotnosť svojich žiakov a ich IKT zručnosti. Pedagogický klub vychádza z potreby modernizovať vyučovací proces v oblasti elektrotechnického vzdelávania a vo väčšej miere zabezpečiť aktívnu účasť žiakov na prípravu svojej profesijnej praxe.

 

Elektrotechnická gramotnosť zahŕňa oblasť matematickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti a IKT zručnosti. Predstavuje schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať súbor poznatkov z elektrotechniky v riešeniach praktických úloh. Cieľom členov pedagogického klubu je žiakov nielen elektrotechnické predmety naučiť, ale viesť ich k tomu, aby ich aj vedeli používať v reálnom živote  vo svojej budúcej profesii.

Pedagogický klub učiteľov elektrotechnickej gramotnosti bude zameraný na zdokonaľovanie pedagogických kompetencií v oblasti odborného vzdelávania študijného odboru mechanik elektrotechnik. Činnosť pedagogického klubu bude založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností  a vzájomnej kooperácie učiteľov rôznych predmetov. Pedagógovia budú analyzovať príčiny problémov žiakov z elektrotechniky a jej využívaním v praxi. Vytvoria si materiály na hodnotenie úrovne vedomostí študentov. Posúdia výhody používania niektorých názorných pomôcok pri osvojovaní si učiva. Zasadnutia klubu sa budú orientovať aj na inovatívne metódy a formy vzdelávania a využívanie IKT vo vyučovacom procese svojich predmetov.

Obsahom stretnutí členov klubu budú oblasti elektrotechniky, s ktorými sa žiaci stretávajú na vyučovaní predmetov elektrotechnika, elektronika, elektrotechnológia, automatizácia, riadiace systémy, elektrické merania a grafické systémy. Dôležitou témou stretnutí klubu bude aj praktické vyučovanie. Členovia klubu sa najviac zamerajú na elektrotechnické zákony, ich úpravy, vzťahy, prevody jednotiek, elektrické zariadenia, merania a softvér využívaný v elektrotechnike a automatizácii. Riešenie elektrických zadaní a úloh je problémom pre žiakov, ktorí nevedia čítať s porozumením a preto sa na zasadnutiach klubu budú učitelia sčasti venovať aj čitateľskej gramotnosti. Témou stretnutí bude aj finančná gramotnosť žiakov, ktorá sa dá aplikovať do niektorých častí elektrotechniky a riešení odborných problémov z elektrotechnickej praxe.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35