Hlavné menu

Extra hodiny

Cieľ

Zavedené extra hodiny sú zamerané na čitateľskú, matematickú, prírodovednú, finančnú gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykových zručností a IKT zručností.

Extra hodiny vo výchovno-vzdelávacom procese budú určené pre skvalitnenie vzdelávania žiakov, prehĺbenie učiva prostredníctvom zakúpených didaktických pomôcok.

Na extra pridaných hodinách budú pedagógovia rozvíjať metakognitívne zručnosti, sociálne, komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na ich uplatnenie sa na trhu práce, zníženie a zabránenie predčasnému skončeniu školskej dochádzky.

Prostredníctvom didaktických prostriedkov využívaných na extra hodinách budú žiaci získavať komplexnejšie a názornejšie nové poznatky a preberané učivo. Keďže úlohou pedagóga je vystupovať v pozícii nositeľa informácií, jeho úlohou je žiakov usmerňovať a vytvárať pre nich vhodné prostredie.

Didaktické prostriedky využité na extra hodinách uľahčia prácu učiteľovi, ponúknu mu niekoľko spôsobov na zefektívnenie vyučovania. Vyučovanie sa stane efektívnejšie a zaujímavejšie.Používanie inovatívnych metód, pomôcok a potrieb vo vyučovaní v súčasnosti nie je len možnosťou, ale stáva sa nevyhnutnou potrebou. Alternatívne metódy pomáhajú integrovaným žiakom a žiakom s poruchami učenia. Učebná látka sa pre nich stáva ľahšie pochopiteľnou.

Cieľom podaktivity je zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, jazykových a IKT zručnostiach prostredníctvom netradičných metód a foriem vyučovania v jednotlivých študijných odboroch.

Prioritou bude pomoc žiakom so slabším prospechom, tiež pomoc žiakom so ŠVVP, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Cieľom aktivity je využívať v extra vyučovacích hodinách IKT, internet vo výučbe, zavádzať interaktívne prvky do vyučovania a tým kvalitnejšie prezentovať dané učivo. Zvýšený počet hodín nad rámec hodín financovaných zo štátneho rozpočtu SOŠ technická využije na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu. Cieľom aktivity je zabezpečiť lepšie výsledky žiakov, inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých žiakov s cieľom kvalitnejšej prípravy a uplatnenia na trhu práce.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35