Hlavné menu

 

Rada školy je orgánom školskej samosprávy na základe § 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompetencie, ktoré prislúchajú rade školy zákon č. 596/2003 Z. z. v § 24 ods. 5 ustanovuje nasledovne:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie do funkcie riaditeľa podľa § 4,
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoje školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až c) a § 5 ods. 7.

Rada školy pri uplatňovaní svojej funkcie verejnej kontroly má možnosť sa vyjadrovať k dôležitým skutočnostiam v oblasti výchovy a vzdelávania, ustanoveným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

 Riaditeľovi školy zákon ukladá povinnosť predkladať rade školy na vyjadrenie:

 • návrh na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried
 • návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov
 • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
 • návrh rozpočtu
 • návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
 • správu o výsledkoch hospodárenia školy
 • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie
 • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
 • riaditeľ školy vydáva školský poriadok po prerokovaní v rade školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35