Hlavné menu

Štatút RŠ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

 

ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. sa vydáva tento štatút rady školy.

Čl. 1

Základné ustanovenie

 1. Rada školy sa zriaďuje pri SOŠ technickej v Tlmačoch.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje  a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k práci vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.
 3. Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania, v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.
 4. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

Čl. 3

Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k činnosti školy.
 2. Rada školy:
 1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy tajným hlasovaním členov výberovej komisie. Na platné uznesenie výberovej komisie vo veci vymenovania riaditeľa je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých  členov rady školy vrátane delegovaných zástupcov. Kritériá úspešnosti uchádzačov a ďalšie podrobnosti výberového konania určí rada školy na svojom prípravnom zasadnutí po vyhlásení výberového konania a prevzatí prihlášok uchádzačov do výberového konania.
 2. navrhuje, na základe výberového konania, kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
 3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa   predkladá vždy s odôvodnením,
 4. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájaniu s inými školami.
 1. Rada školy sa ďalej vyjadruje:
 1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
 2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,
 3. k návrhu školských vzdelávacích programov,
 4. k návrhu rozpočtu školy,
 5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 6. ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu,
 7. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
 8. ku správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 9. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky   a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.

Čl. 4

Zloženie rady školy

 1. Rada školy má 11 členov.
 2. Členmi rady školy sú:
 1. traja zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
 2. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
 3. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
 4. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja,
 5. jeden zvolený zástupca žiakov školy.

Čl. 5

Členstvo v rade školy

 1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov sa nevyžaduje.
 2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov školy do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
 4. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiackou školskou radou.
 5. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 6. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.
 7. Členstvo v rade školy zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia rady školy,
 2. vzdaním sa členstva,
 3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa Čl. 5 ods. 6,
 4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
 5. ak žiak zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
 6. ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,
 7. odvolaním zvoleného člena podľa Čl. 4 ods.2,
 8. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo pri neplnení povinností vyplývajúcich z členstva v rade školy,
 9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.
 2. Predseda rady školy, v prípade ukončenia členstva v rade školy niektorému zástupcovi volenej kategórie, dá návrh na kooptovanie nového zástupcu tej zložky, členovi ktorej sa členstvo v rade školy skončilo.

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí tajným hlasovaním volí zo svojich členov predsedu rady školy.
 2. Predsedom rady školy sa stáva ten, ktorý vo voľbách získa najvyšší počet hlasov z prítomných členov rady školy.
 3. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu rady školy ako aj mená a priezviská jej členov a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.
 4. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy Nitrianskemu samosprávnemu kraju najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 5. Predsedu rady školy rada školy odvoláva:
 1. ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 2. ak o to sám požiada.
 1. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov, ak koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení.
 2. Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania do funkcie alebo odvolania z funkcie riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov. V prípade opodstatnenosti je možné elektronické hlasovanie členov rady školy (hlasovanie per rollam), upravené samostatnou smernicou č. 1/2016 rady školy, schválenou na zasadnutí rady.
 3. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
 4. Nová rada školy musí byť ustanovená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen rady školy má právo:
 1. voliť a byť volený,
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
 5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
 1. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí.
 2. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne zložitý problém, môže si vyžiadať písomné stanovisko zamestnancov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.
 3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom rady školy, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak tieto nie sú zákonom alebo štatútom rady školy vymedzené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní rady školy po jej ustanovujúcom zasadnutí návrh Štatútu rady školy na jeho schválenie.
 4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy.
 6. Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné, voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca bežného školského roka.
 8. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 9. Výročná správa obsahuje:
 1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
 2. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 3. ďalšie údaje určené radou školy.
 1. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy rada školy zasiela zriaďovateľovi.

Čl. 9

Hospodárenie rady školy

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok.
 3. Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.

Čl. 10

Účinnosť

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 21. apríla 2020 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

Tlmače 21. apríla 2020

Ing. Bronislava Tomljenovičová

     predsedníčka rady školy

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35