Hlavné menu

Piatok 15. 11. 2019

Počet návštev: 2971588

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

3D prehliadka školy

Oznamy vedúcej školskej jedálne

Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že prihlasovanie na stravu a odhlasovanie zo stravy NATRVALO sa zapisuje u vedúcej ŠJ.

Odhlasovanie zo stravy v prípade neprítomnosti v škole si robí stravník cez webovú stránku.

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že na základe nariadenia MŠVVaŠ SR sa od 1. 9. 2019 zvyšuje cena obedu na 1,46 €, t.j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt  technickej Tlmače, číslo účtu:SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

Ak má žiak záujem stravovať sa v školskej jedálni už v mesiaci september, je nutné sumu 30 € uhradiť najneskôr do 20. 08. 2019.

Preplatky a nedoplatky: budú vyúčtované každý polrok.

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

Mladý zvárač 2020

     

 

Motivačné štipendium

Žiaci prvého a druhého ročníka učebných odborov strojný mechanik a obrábač kovov získavajú motivačné štipendium aj v školskom roku 2019/2020

Na základe študijných výsledkov je im priznaná príslušná výška štipendia:

 1. 62,38 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,
 1. 43,19 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,
 1. 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania dáva študentom šancu získať praxou vo firme praktické vedomosti s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia. Spoločnosť si takto plánuje vychovať vlastných špecialistov. Duálne vzdelávanie sa nazýva preto, že jedna časť sa bude realizovať v škole a druhá časť, najmä tá praktická, na pôde zamestnávateľa.

Čo máte urobiť, ak chcete zabezpečiť svojmu dieťaťu zamestnanie hneď po skončení školy?

1. Vyberte ten správny a vhodný odbor

Pre školský rok 2019/2020 boli vybrané do duálneho systému vzdelávania tieto odbory:

obrábač kovov - trojročný učebný odbor - obsluha obrábacích strojov a centier(NC, CNC), výroba súčiastok podľa technických dokumentov a kontrola výsledných súčiastok.

mechanik elektrotechnik - štvorročný študijný odbor - odstraňovanie porúch a nedostatkov zariadení, plánovanie údržby strojov a zariadení, zabezpečovanie náhradných dielov, ukladanie informácií do počítačového systému údržby.

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení -  štvorročný študijný odbor - starostlivosť o chod stroja, odstraňovanie drobných porúch stroja, nastavovanie strojov, preventívna údržba stroja, plánovanie opráv, nastavovanie strojov pre nové produkty, úprava parametrov stroja. 

2. Podajte źiadosť o uzavretie učebnej zmluvy do februára/2019

Ziadost_na_uzavretie_UZ_pre_DV_Levice.pdf

 

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

„Mladý zvárač 2016“ 22.03.2016

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a Slovenskými energetickými strojárňami v Tlmačoch usporiadajú  9. ročník akreditovanej súťaže pre žiakov „Mladý zvárač“. Hlavnými partnermi súťaže sú firmy MAHE, s.r.o. Svit a VAPEXIM, s.r.o. Martin.

pozvanka_na_sutaz_zvaracov_2016.docx

harmonogram_pokyny_sutazne_zvary_prihlaska.doc

vykresy.rar

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

Otvorenie strediska pre duálne vzdelávanie

Dňa 19.10. 2016 prebehlo v prevádzkových priestoroch spoločnosti ZF Slovakia a.s. v Leviciach slávnostné otvorenie Strediska pre duálne vzdelávanie, kde budú naši žiaci získavať technické zručnosti a vedomosti na najmodernejších strojoch a zariadeniach. 

foto, video

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Oznamy

 

Vedenie školy SOŠt Tlmače, pozýva rodičov na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 19.11.2019 v priestoroch jedálne školy(prízemie) so začiatkom o 15:30 hod.

 

Z dôvodu rekonštrukcie priestorov školy:

- sa plánovaný odber krvi prekladá na jarný termín.

- je odpojené telefónne číslo 036/6341981V prípade potreby nás kontaktujte na tel. čísle 036/6342335

Deň otovrených dverí sa bude konať až v januári prípadne vo februári 2020. Ak máte záujem o informácie ohľadne štúdia na našej škole, naši zástupcovia Vám budú k dispozícii na BURZE INFORMÁCIÍ, ktorá sa bude konať 21.11.2019 v priestoroch ÚPSVaR v Leviciach.

V budove školy na Kozmálovskej ceste 9, prebiehajú rekonštrukčné práce od 23.9.2019 do 23.12.2019. Prosíme žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy o dodržiavanie bezpečnostných pokynov.

vedenie školy

 

 • V dňoch 5. a 6. novembra 2019 zástupcovia našej školy prezentovali odbory a výsledky činnosti našich žiakov na výstave Mladý tvorca 2019. Cieľom tejto výstavy bolo podporiť a spropagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Spropagovali alternatívy uplatnenia absolventov našej školy na trhu práce a v podnikaní. Výstavu navštívili aj rodičia a žiaci základných škôl, ktorým poskytla väčší prehľad o profilácii našej škôly s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov. Zástupcov tu mali rôzne školy nášho kraja ale aj ostatných krajov Slovenska a aj školy zo zahraničia. Mali sme možnosť porovnať činnosť škôl z Čiech, Rumunska atď.

 • Dňa 28. októbra 2019 sa žiaci I. D triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo firme RIBE Nitra. Táto firma je jedným z najlepších európskych dodávateľov spojovacieho materiálu v segmente malých a stredných sérií. RIBE Slovakia, výrobný závod Nitra je dodávateľom špeciálneho spojovacieho materiálu pre európsky automobilový, letecký a spotrebný priemysel so zameraním na malú a stredne sériovú výrobu s takmer 2000 typmi výrobkov. Hlavným výrobným programom sú pevnostné diely, najmä skrutky vyrábané tvárnením z drôtu za studena. Žiaci si mali možnosť prezrieť všetky pracoviská v tomto závode, všetko s odborným výkladom p. vedúceho výroby a tak sa na vlastné oči presvedčiť o možnostiach uplatnenia svojich študijných odborov.

 • Štatistický zázrak z Tlmáč

  Počet ľudí bez práce v okrese Levice svojou hodnotou 15,13 %* prekračuje celoslovenské štatistiky nezamestnanosti. O prácu sa tu uchádza až 8 506* uchádzačov. I napriek tomu študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch nemajú vôbec žiadny problém nájsť si prácu vo svojom odbore. Ako je to možné? Stredná odborná škola technická v Tlmačoch totiž efektívne využíva eurofondy na to, aby zvýšila šance svojich žiakov na trhu práce. Za 302-tisíc eur nakúpila výpočtovú techniku, software, či stroje a vybavila učebne interaktívnou technikou. Študenti sa tak zoznamujú s najmodernejšími metódami a formami práce a stávajú sa tak pre svojich budúcich zamestnávateľov mimoriadne atraktívnymi. Nakoľko z nich totiž škola urobila už „hotových ľudí“, budúci šéf nemusí investovať do ďalšieho zaškoľovania. Slúži tak ako príklad pre ďalšie odborné školy, najmä v okresoch, kde sú rady na Úradoch práce nekonečne dlhé. Osemnásťmesačný projekt vzdelávania s názvom „Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím“ je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom je zaviesť vyučovanie odborov ako strojný mechanik, mechanik elektronik, pracovník marketingu, mechanik strojov a zariadení aprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadenípriamo v praxi. Príkladom praktického vzdelávania je napríklad výroba konkrétneho žiackeho produktu. Na predmete technické kreslenie si žiaci s pomocou softvér

 • Ako už býva zvykom, nie je tomu inak ani tento školský rok. Okrem vyučovania a odborného výcviku sa zúčastňujeme aj rôznych školských či mimoškolských aktivít. Jednými z nich bývajú aj divadelné predstavenia. Tentokrát sme zašli do Nitry, kde na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre hrali herci nitrianskeho divadla inscenáciu veselohry Drotár, ktorá priniesla vtipné momenty aj vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zápletka, alkohol, vtipné momenty, vášeň aj láska. Nič z toho nechýbalo v slovenskej klasike, vo veselohre Drotár z pera Jána Palárika.

 • Dňa 23.10..2019 sa naša škola zúčastnila už tradične obvodného kola florbalového turnaja. V rámci okresu sme boli zaradený do „B“ skupiny, ktorej účastníkmi boli : GAV Levice, SOŠ poľnohospodárska Levice, SOŠ služieb Levice a naša SOŠ technická Tlmače.

  Prvý zápas sme odohrali proti SOŠ poľnohospodárskej Levice. Po dramatickom priebehu sme sa dvakrát ujali vedenia, no súper dvakrát dokázal vyrovnať. Po bojovnom výkone sme však strhli víťazstvo na svoju stranu a zaslúžene zvíťazili v pomere 4:2. Po tomto náročnom zápase sme nastúpili na zápas o prvenstvo proti gymnazistom GAV Levice. Okrem našej vyčerpanosti sme museli uznať kvality súpera, ktoré sa prejavili v podobe ich víťazstva 6:0. GAV Levice svoje kvality potvrdil aj v okresnom kole, ktoré vyhral a bude náš okres reprezentovať v krajskom kole.

 • Po roku sme sa opäť dočkali. Nenechali sme si ujsť Nitriansky autosalón 2019. Netrpezlivo sme čakali, kedy naše autobusy, plné študentov, vyrazia na automobilovú show. Väčšina študentov, Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, sme sa zúčastnili v sprievode pedagógov na 26. ročníku medzinárodného Autosalónu v Nitre, ktorý sa konal v areáli výstaviska Agrokomplex Nitra, kde sme obdivovali okrem automobilových noviniek, „rýchlych mašín“, nádherných dievčat aj prekrásne vyleštené a vytuningované autá.

 • V kalendári svietil 4. október, deň našej stužkovej slávnosti. Konala sa v Leviciach v hoteli Lev. Všetky prípravy, nacvičovania a stresy skončili a my sme plní očakávania stáli pred dverami do sály.

  Dievčatá v nádherných šatách a chlapci v slušivých oblekoch boli v ten deň najväčšie hviezdy. Oficiálnu časť moderovali samotní žiaci IV.E Marek so Simonkou, ktorí vyzvali k príhovorom pani zástupkyňu a triedneho učiteľa aby mohlo nasledovať stužkovanie. Hrude študentov sa hrdo vypínali s očakávaním pripnutia zelenej stužky nádeje.

 • Jeden z posledných dní školského roka si žiaci Strednej odbornej školy v Tlmačoch užili opäť netradičným spôsobom . Priestor pred školou sa zmenil na jedno veľké športovisko.

  Športové dopoludnie pod názvom „ Olympijský deň - športuje celá škola“ - je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň plný zážitkov, dobrej nálady, keď sa každý žiak môže stať aktívnym, vyskúšať si rôzne športy, objaviť čaro pohybu, zažiť skvelý pocit vzrušenia a adrenalínu z víťazstva, či prehry. Nie je to nič nové, veď aj v histórii letných olympijských hier sa uskutočnili súťaže v netradičných športových disciplínach.

 • Aj posledné dni v školskom roku sa snažíme žiakom vyplniť zaujímavými akciami, ktoré sú spojené s ich budúcou profesiou. Tentokrát sme využili možnosť a pozvanie od spoločnosti Otolift Schodiskové výťahy, s. r. o. v Palárikove.

  Žiaci mali možnosť vidieť moderné páliace stroje, ohýbačky, zváracie roboty. Jeden z robotov spoločnosť Otolift darovala aj škole a žiaci ho budú môcť využívať v ďalšom školskom roku na praktickom vyučovaní. Súčasťou prehliadky bola aj samotná montáž výťahových sedadiel a ukážky pracoviska pre ručné zváranie koľajníc výťahov. Zaujímavá časť prehliadky sa odohrávala v priestoroch konštrukcie, kde zamestnaci v programe AutoCad navrhujú design a spracovávajú výrobné výkresy podľa požiadaviek zákazníkov.

 • V dňoch 21. až 24. mája 2019 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal Medzinárodný strojársky veľtrh. Veľkou súčastou medzinárodného strojárskeho veltrhu je aj výstava Eurowelding Nitra zameraná na zváracie technológie a modernú zváraciu techniku. V pavilóne M5 kde Eurowlding prebieha sa stretli všetky popredné firmy v oblasti zvárania, ktoré predvádzali svoje novinky spolu s ukážkami zvárania. Okrem odborníkov z odboru si ich mali možnosť prezriet všetci účastnici výstavy.

  Aj tento rok mala na výstave Eurowelding 2019 zastúpenie aj naša zváračská škola, ktorá pracuje pod SOŠ technickou,Tlmače. Zvaračská škola sa prezentovala vo svojom stánku a bola zaradená medzi popredné zváracie školy. V rámci prezentácie sme predstavili všetky svoje aktivita a samozrejme aj svoje úspechy, ktoré sme dosiahli nie len doma ale aj v zahraničí.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35