Hlavné menu

Streda 27. 9. 2023

Počet návštev: 4666786

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35

Digitálny žiak

    
Využite možnosť ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 
350 € na nákup notebooku, tabletu
vďaka projektu DIGITÁLNY ŽIAK
NA PLANEO SK 
https://bit.ly/digitalny_ziak_planeo

Virtuálna prehliadka školy

Projekt Terminus technicus v praxi

Prezentácia školy - informácie pre deviatakov

„Mladý zvárač 2022“ 14.06.2022

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a spoločnosťou tatravagónka Tlmače s.r.o. v Tlmačoch usporiadajú  13. ročník akreditovanej súťaže pre žiakov „Mladý zvárač“.

Vysledkova_listina_MZ_2022_metoda_111.pdf

Vysledkova_listina_MZ_2022_metoda_135.pdf

Vysledkova_listina_MZ_2022_metoda_141.pdf

Národnú cenu kvality OVP 2022 získala naša technická škola

Po prvýkrát v roku 2022 vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP mesiac apríl 2022 za Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Zámerom projektu bolo podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality, ale aj prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

Súčasťou Mesiaca kvality bolo aj odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP 2022. Cieľ ocenenia bol jasný identifikovať a vyzdvihnúť tých poskytovateľov odborného vzdelávania, ktorí sú zárukou kvality  v rámci SR.  Dňa 28. apríla 2022 riaditeľka SOŠ technickej v Tlmačoch Ing. Jana  Mrázová prevzala z rúk Ing. Branislava Hadára, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Národnú cenu kvality OVP 2022 v kategórii „Prínos pre komunitu“ so slovami: „ Som veľmi rada, že konečne prišiel rad aj na odborné školy. Táto cena patrí všetkým pedagogickým a aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na výchove a príprave našich absolventov. Chcem poďakovať za podporu nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju a, samozrejme, všetkým partnerom, ktorí v rámci svojich možností pomáhajú prosperite školy a jej udržaniu kroku v odbornom vzdelávaní.“

Oznamy strava a ubytovanie, prenájom

Prenájom priestorov:prenajom_2023.pdf

STRAVA

Na základe VZN NSK č. 1/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch, v zariadeniach školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je od 1. 3. 2023 stanovená výška platieb za stravu nasledovne:

obedy - 48 €/mesiac (žiaci v systéme duálneho vzdelávania 24 €/mesiac)

celodenná strava - 130 €/mesiac (žiaci v systéme duálneho vzdelávania 106 €/mesiac)

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT –  SPSRSKBA Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom, poštovou poukážkou alebo prostredníctvom aplikácie EduPage. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

Informácie o platbách, preplatkoch a nedoplatkoch za stravu poskytujeme na t.č. +421 905 541 849. Preplatky a nedoplatky za stravu budú vyúčtované za prvý polrok vo februári (preplatky na vyžiadanie zákonného zástupcu žiaka), za druhý polrok v júli (žiaci 4. ročníka v júni).

Odhlásenie zo stravy na konkrétny deň je možné vykonať do 12:00 hod. deň vopred prostredníctvom Edupage. Telefonicky nie je možné žiaka zo stravy odhlásiť!!!

Prihlaska_na_stravovanie_2023-2024.pdf

Od nového školského roka 2023/2024 platí nasledovný rozpis pre odhlasovanie a prihlasovanie stravníkov:

• Školské výlety, exkurzie, spoločné triedne aktivity mimo priestorov školy a dielní, iné.
Zodpovední: triedni učitelia

• Riaditeľské voľno.
Zodpovední: zástupkyne RŠ

• Počas neprítomnosti žiaka na školskom vyučovaní z dôvodu choroby, z rodinných dôvodov, iné.
Zodpovední: žiak/zákonný zástupca

• Počas praxe, ktorú vykonáva žiak mimo školy a mimo školských dielní v externých firmách (platí pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka vrátane dualistov).
Zodpovední: žiak/zákonný zástupca

Automaticky budú odhlásení len žiaci nahlásení od triednych učiteľov a od zástupkýň riaditeľky školy!!!UBYTOVANIE

Ziadost_o_prijatie_školský internát_SOST_Tlmace.docx

Poplatok za ubytovanie 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: mesačne vopred na Ubytovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938. Od školského roka 2023/2024 je možné platiť ubytovanie aj prostredníctvom aplikácie EduPage. Preplatky a nedoplatky za ubytovanie budú vyúčtované na konci školského roka. 

Podpora kultúry a športu

                          

       Podpora kultúry                 Podpora športu

PREVENCIA KRIMINALITY

Prebiehajúce projekty

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

S kým spolupracujeme

VITAJTE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU

Mladý zvárač 2023

OZNAM PRE MATURATOV

Vážení maturanti,

1. júla 2022 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, ktorá (okrem iného) určuje povinnosť stredným školám:– zverejniť maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou – PK VVP, PKCJ (III. časť, bod 5),– zverejniť maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou –  PKEP a PKTP (IV. časť, bod 3).

V zmysle Usmernenia MŠVVŠ SR, č. 2022/11415:34-A2220  zo dňa 07.12.2021

7 dní pred termínom konania

a) ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • zo SJL a AJ zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky s cieľom poskytnúť žiakom posledných ročníkov informáciu o tematickom zameraní úloh v jednotlivých maturitných zadaniach. Zverejnenie maturitných zadaní neznamená zverejnenie konkrétnych úloh, obrázkov, grafov, máp alebo literárnych ukážok, ale poskytnutie informácie o skladbe zadania j. len o názvoch príslušných tém a o všeobecnom obsahovom vymedzení úloh a informácie o zameraní jednotlivých úloh z hľadiska požadovaných myšlienkových operácií, kompetencií a metód vykonania maturitnej skúšky.
 • pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky obsahujú len názov témy a zoznam odborných vyučovacích predmetov, z ktorých má žiak využiť a aplikovať vedomosti.
 • pre praktickú časť odbornej zložky sa termín ich zverejnenia viaže na formu praktickej časti odbornej zložky (praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projekt ) j. témy sa zverejnia, podľa školou zvolenej formy maturitnej skúšky.

Zverejnené témy  MS 2023  sa nachádzajú na nástenke vo vestibule školy

ĎAKUJEME

           

Individuálne návštevy školy

Milí rodičia a deviataci, ak máte záujem o návštevu školy, informácie o odboroch a firmách s ktorými spolupracujeme zarezervujte si termín

 

Deviataci máte záujem o duálne vzdelávanie?

Nezabudenite vyplniť Žiadosť o uzatvorenie učebnej zmluvy

Odbory:  ZF Slovakia a.s. - Levice

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik mechatronik

Ziadost_o_uzatvorenie_ucebnej_zmluvy_ZF_Slovakia.pdf

Odbory: GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.)

2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

Ziadost_DV_GSK_Levice(1).pdf

Odbory: Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik mechatronik

Ziadost_Neuman_Fliesspresswerk_Slovakia__s.r.o._Zarnovica.pdf

Odbory: Tatravagónka Tlmače s.r.o.

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2433 H obrábač kovov

2464 H strojný mechanik

Ziadost_DV_Tatravagonka_Tlmace.pdf

Novinky

 • Región Oravy je veľmi bohatý na prírodné i kultúrne krásy. My sme sa zamerali na tie druhé, ktoré súvisia s krásou slova v literatúre. Putovali sme na dvojdňovú literárno-poznávaciu exkurziu do prekrásneho prostredia. Pod vedením učiteľov sa tlmačskí stredoškoláci, podľa hesla „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, vydali po stopách troch osobností slovenskej literatúry - Pavla Országha Hviezdoslava, Martina Kukučína a Mila Urbana.

  Tohtoroční prváci a druháci, študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, navštívili Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Hviezdoslavovo múzeum v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovu hájovňu na Babej hore, Literárnu expozíciu Mila Urbana, kde spoznali skvosty našej literatúry. Videli ukážky vzácnej a hodnotnej Čaplovičovej knižnice. Cieľom exkurzie bolo sprostredkovať študentom osobnú skúsenosť so životnými príbehmi významných osobností slovenskej literatúry.

 • Jednou z najťažších úloh, s ktorou sa musí absolvent školy popasovať, je nájsť si po absolvovaní školy pracovné miesto alebo vybrať si vhodnú vysokú školu pre ďalšiu prípravu na povolanie. Situáciu majú jednoduchšiu tí študenti, ktorí držia v rukách remeslo. Nie nadarmo sa hovorí: „Remeslo ma zlaté dno.“ Správny výber povolania je teda polovica úspešného uplatenia sa. Tú druhú tvorí vôľa pracovať sám na sebe a vlastná šikovnosť.

  Stredná odborná škola technická v Tlmačoch vzdeláva a vychováva technicky vzdelaných študentov - strojárov, programátorov a elektrikárov už 73 rokov. Škola má tradíciu a dobré meno vo vzdelávaní šikovných strojárov, zváračov, elektrotechnikov či obrábačov kovov. Z jej brán nevychádzajú absolventi, ktorí by húfne zapĺňali rad nezamestnaných, ale práve naopak dosahuje takmer sto percentnú zamestnanosť na trhu práce. Veď práve v dnešných časoch je vysoký dopyt po technicky vzdelaných mladých ľudí.

 • Dňa 25. mája 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhuhu v Nitre. Výstavné haly nitrianskeho výstaviska Agrokomplex boli 23. – 26. mája naplnené novinkami zo sveta strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie.

  Medzinárodný strojársky veľtrh sa v Nitre konal už po 28. krát a opäť bolo pre návštevníkov pripravené množstvo expozícií s najnovšími strojmi či technológiami zo sveta strojárstva a elektrotechniky. Široké portfólio odbornosti tento rok zabezpečili aj sprievodné programy a výstavy.

 • Žiaci škôl z Tlmáč si Deň Zeme pripomenuli aj v pondelok 24.4.. So svojimi vyučujúcimi vyšli do terénu katastra mesta Tlmače a pokúsili sa vyčistiť niektoré zóny od odpadkov, ktoré sme našej Matke Zemi zanechali.

 • Vo Frýdku Místku sa v dňoch 17. -19. apríla 2023 konal 24. ročník medzinárodnej zváračskej súťaže žiakov stredných škôl o Zlatý pohár LINDE 2023. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 95 mladých zváračov zo 34 škôl z Česka, 7 škôl zo Slovenska a 2 školy z Nemecka.

  Tento ročník súťaže sa uskutočnil po trojročnej pandemickej prestávke. Úroveň tejto prestížnej súťaže aj v tomto ročníku nijako nezaostala, a vrátila sa znovu na tú istú úroveň ako v predošlých ročníkoch.

  V hodnotiacej komisii mala zastúpenie každá krajina. Slovensko zastupovali doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. a Ing. Dušan Malárik z Cechu zváračských odborníkov Trnava.

 • Vážení maturanti,

  1. júla 2022 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, ktorá (okrem iného) určuje povinnosť stredným školám:– zverejniť maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou – PK VVP, PKCJ (III. časť, bod 5),– zverejniť maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou – PKEP a PKTP (IV. časť, bod 3).

 • Deň, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíja diskusie o možných riešeniach. Súčasťou tejto kampane na našej škole sú tradične a neodmysliteľne kampane a brigády úpravu a zveľadenie okolia školy. Keďže v dňoch 18.4. – 21.4. prebiehajú na škole praktické maturitné skúšky, spojili sme dva v jednom. Kľudom a pokojom pre maturantov a pomoci nášmu kúsku planéty krajším, čistejším a príjemnejším miestom v priestoroch školy

  Chlapci z I.D triedy odbor POSZ strávili príjemné dopoludnie plné pohybu na čerstvom vzduchu, ale čo je chvályhodné aj niečím užitočným, praktickým.

 • Dňa 05. 04. 2023 prebehol na SOŠ technickej v Tlmačoch "hudobno-výchovný koncert - Svet peňazí“ umeleckej agentúry AMOS z Banskej Bystrice. Realizoval sa v Kultúrnom dome na Lipníku a týkal sa finančnej gramotnosti, ktorá je v súčasnosti veľmi dôležitá, pretože umožňuje porozumieť financiám ako takým a dáva návody, ako s nimi správne zaobchádzať.
  Program sa niesol v duchu základných info o peniazoch, správnych rozhodnutiach, rodinnom rozpočte, úveroch a bol obohatený zaujímavými, reálnymi príbehmi ľudí, ktorí na jednej strane šikovne zbohatli, ale na strane druhej to osud zariadil tak, že nerozvážnosťou ich pripravil úplne o všetko. Súčasťou tohto vzdelávacieho programu bola aj zaujímavá a bohatá hudobná vsuvka, kde predstavitelia koncertu hrali populárne skladby od známych skupín súvisiace s danou tematikou. Veríme, že každý účastník dnešného koncertu si odniesol nové znalosti z oblasti ekonomických zručností a bude dobre pripravený pre rodinný a pracovný život. Hudobný zážitok bol tiež veľkým bonusom, takže AMOSU patrí srdečná vďaka 👌👍👏
  Bronislava Tomljenovičová

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35