Hlavné menu

Utorok 28. 9. 2021

Počet návštev: 3870696

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Virtuálna prehliadka školy

Oznamy strava a ubytovanie

STRAVA

Na základe nariadenia MŠVVaŠ SR je od 1. 9. 2019 cena obedu stanovená na 1,46 €, t. j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom, poštovou poukážkou alebo prostredníctvom aplikácie EduPage. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

V priebehu školského roka prihlasuje a odhlasuje zo stravy NATRVALO zákonný zástupca žiaka na t. č. +421 905 541 849 v čase od 8:00 do 14:00 Na uvedenom telefónnom čísle poskytujeme aj informácie o platbách, preplatkoch a nedoplatkoch za stravu.

Odhlasovanie zo stravy v prípade neprítomnosti v škole si robí stravník sám cez webovú stránku do 12:00 hod. predcházajúceho dňa. Vyššie uvedené telefónne číslo NESLÚŽI na odhlasovanie zo stravy.

Preplatky a nedoplatky za stravu budú vyúčtované za prvý polrok vo februári, za druhý polrok v júli.

V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ je možné prihlásiť sa na stravu aj v priebehu školského roka. Prihlášku je potrebné doručiť osobne do finančnej účtárne, prípadne mailom na adresu jedalen@sostlmace.sk Záväznú prihlášku na stravovanie vypĺňajú aj žiaci ubytovaní na internáte.

Zavazna_prihlaska_na_stravovanie_2021-2022.pdf

UBYTOVANIE

Ziadost_o_prijatie_školský internát_SOST_Tlmace.docx

Spôsob úhrady: platba za ubytovanie vo výške 23 € sa uhrádza mesačne vopred na Ubytovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

Preplatky a nedoplatky za ubytovanie budú vyúčtované na konci školského roka.

Projekt Terminus technicus v praxi

Prezentácia školy - informácie pre deviatakov

Podpora kultúry a športu

                          

       Podpora kultúry                 Podpora športu

NAKUKNI A DOZVIEŠ SA VIAC

Nový odbor MECHANIK MECHATRONIK

UPOZORNENIE

V súvislosti s aktuálnou situáciou je povinnosťou
žiakov vykonávajúcich odborný výcvik 
na pracovisku zamestnávateľa preukázať sa
pred vstupom na pracovisko potvrdením 
o negatívnom výsledku RT-PCR testu
vykonaným  od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným
MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového
testu vykonaným od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim
sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
Povinnosť platí od 02.11.2020.
 

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

S kým spolupracujeme

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

 

 

Konečne sme sa dočkali

            

Pre  pandémiu COVID 19, zostali školské lavice, triedy, telocvične i školské dvory na dlhé mesiace tiché a opustené, Nečudo, že po období domáceho samoštúdia, zmiernení opatrení, sa nielen pedagogickí pracovníci, ale hlavne žiaci tešili na dlho očakávaný návrat do školy. Po príchode nás čakalo nejedno prekvapenie. Aj napriek prísnym pravidlám, konečne sme sa dočkali. Získali sme financie na externé posilňovacie zariadenie, s cieľom rozšíriť ponuku vonkajších športových aktivít  mladých ľudí. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta. Zamerali sme sa na náročnejší fitness stroj s nastaviteľnou záťažou, ktorý môžeme využiť nielen na posilňovanie svalov, ale i na rehabilitačné a relaxačné cvičenia. Je  určený pre všetky vekové kategórie, a tak okrem našich žiakov, areál  je prístupný počas pracovnej doby všetkým športovo založeným občanom.

Keďže škola je dôležitými spoločenským miestom nielen na edukáciu, ale aj socializáciu, posilnenie fyzických aktivít mladých ľudí, v našom projekte plánujeme v dohľadnej dobe pokračovať. Zámerom je zmeniť školské átrium na športový areál a dovybaviť tento   priestor o dostatok podnetov na saturovanie individuálnych potrieb dospievajúcich mládeže i všetkým záujemcov tak, aby sa pre nich stal šport a pohybová aktivita súčasťou ich každodenného života.

 

Podmienky karantény od 13.9.2021

 

Zapojte sa


 

 

Prenájom priestorov

 Prenájom priestorov: prenajom_2021.pdf   

Vitajte u nás

ROZHODNI SA SPRÁVNE

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE ŠI

Vyplnenú Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_internatu.docx  môžete zaslať  elektronicky -  na mailovú adresu: skola@sostlmace.sk alebo poštou -  na adresu: SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, v termíne:

- starší žiaci:  obratom - najneskôr do 20. 06. 2020,

- noví žiaci -  ihneď po prijatí na strednú školu.

 

Prosím, ak je to možné, uveďte v žiadosti aktuálnu mailovú adresu, na ktorú bude možné poslať odpoveď a pokyny k novému školskému roku.

Novinky

 • Jednou z najťažších úloh, s ktorou sa musí absolvent školy popasovať, je nájsť si po absolvovaní strednej školy pracovné miesto alebo vybrať si vhodnú vysokú školu pre ďalšiu prípravu na povolanie. Situáciu majú jednoduchšiu tí študenti, ktorí držia v rukách remeslo. Správny výber povolania je teda polovica úspešného uplatenia sa. Tú druhú tvorí vôľa pracovať sám na sebe a vlastná šikovnosť.

  Stredná odborná škola technická v Tlmačoch vzdeláva a vychováva technicky vzdelaných študentov, strojárov, programátorov a elektrikárov už takmer 70 rokov. Škola má tradíciu a dobré meno vo vzdelávaní šikovných strojárov, zváračov a obrábačov kovov. Z jej brán nevychádzajú absolventi, ktorí by húfne zapĺňali rad nezamestnaných, ale práve naopak dosahuje takmer sto percentnú zamestnanosť na trhu práce. Veď práve v dnešných časoch je vysoký dopyt po technicky vzdelaných mladých ľudí.

 • Riaditeľka školy v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 05.01.2021

  oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že s účinnosťou od 11. januára 2021 žiaci školy pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

  Levice, 08.01.2021

  Rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 5_1_2021

 • V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.

  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

 • Vážení rodičia, vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, prajeme Vám úspešný vstup do nového roka 2021! Pevné zdravie, pozitívne myslenie a negatívne Covid tesy. Podľa posledných informácií z MŠVVaŠ SR bude predpokladaný nástup do škôl realizovaný v zmysle uvedeného harmonogramu.
  vedenie školy

 • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 • od 13.10.2020 sa začína dištančné vzdelávanie cez EduPage podľa rozvrhu hodín.

  Povinnosti žiakov:

  - počas vyučovania sa zdržiavať doma,

  - na vyučovaní byť aktívni,

  - odovzdávať dištančné úlohy zadávané príslušným vyučujúcim,

  - sledovať web stránku školy a riadiť sa zverejnenými pokynmi.

  Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17294:1-A1810, v prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

 • Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , s Manuálom opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19, je prevádzka školského internátu počnúc dňom 11.10.2020 prerušená do odvolania.

  Žiadame žiakov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, aby kontaktovali vychovávateľku z dôvodu dohody termínu a času pre vyzdvihnutie učebných pomôcok a osobných vecí.

  O ďalšom postupe budeme informovať

 • Organizované darovanie krvi v našej SOŠ technickej v Tlmačoch si zaslúži prívlastok „tradičné“. Každá kvapka tejto vzácnej tekutiny má cenu ľudského života. Dobrovoľný darca krvi si to uvedomuje a s touto myšlienkou podstupuje nie práve najpríjemnejšie minúty strávené v odberovom kresle. Pracovníci Národnej transfúznej služby Nitra, naším odvážlivcom zjednodušia a spríjemnia rozhodovanie tým, že prídu priamo k nám do školy. Aj v tento špecifický začiatok školského roka sa nám opäť podarilo nájsť prvodarcov, ktorí prišli a vyhrnuli rukávy pre dobrú vec. A ako vždy aj tento rok sa zapojili do humánnej akcie pod názvom „Septembrová kvapka krvi“ naši zamestnanci, pre ktorých sa táto akcia stáva už pravidelnou súčasťou pracovného života. Nielen vzácne pre ohrozených ľudí, ale aj pre nás organizátorov je potešením a morálnym ocenením, keď sa nám na odberoch objavia naši bývalí žiaci a bývalí prvodarcovia. Nebolo to inak ani teraz, keď sa odhodlalo darovať krv 14 žiakov. Po náročnej tortúre s vypĺňovaním potrebných dotazníkov, merania teploty a prísnych hygienických predpisov absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Aj keď zopár jednotlivcov museli pracovníci NTS zo zdravotných dôvodov z odberu vyradiť, no ich snaha pomôcť sa oceňuje.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35