Hlavné menu

Nedeľa 27. 11. 2022

Počet návštev: 4320468

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Virtuálna prehliadka školy

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Národnú cenu kvality OVP 2022 získala naša technická škola

Po prvýkrát v roku 2022 vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP mesiac apríl 2022 za Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Zámerom projektu bolo podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality, ale aj prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

Súčasťou Mesiaca kvality bolo aj odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP 2022. Cieľ ocenenia bol jasný identifikovať a vyzdvihnúť tých poskytovateľov odborného vzdelávania, ktorí sú zárukou kvality  v rámci SR.  Dňa 28. apríla 2022 riaditeľka SOŠ technickej v Tlmačoch Ing. Jana  Mrázová prevzala z rúk Ing. Branislava Hadára, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Národnú cenu kvality OVP 2022 v kategórii „Prínos pre komunitu“ so slovami: „ Som veľmi rada, že konečne prišiel rad aj na odborné školy. Táto cena patrí všetkým pedagogickým a aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na výchove a príprave našich absolventov. Chcem poďakovať za podporu nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju a, samozrejme, všetkým partnerom, ktorí v rámci svojich možností pomáhajú prosperite školy a jej udržaniu kroku v odbornom vzdelávaní.“

Oznamy strava a ubytovanie, prenájom

Prenájom priestorov:prenajom_2023.pdf

STRAVA

V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2022/2023 prosím o vyplnenie prihlášky na stravu. Tlačivo je k dispozícii na stránke školy a v kancelárii učtárne. Vyplnenú prihlášku prosím doručiť osobne do kancelárie učtárne prípadne mailom na jedalen@sostlmace.sk do 30.6.2022. Viac info na 0905 541 849.

Od 8.4.2022 je možné hodnotiť "hviezdičkami" množstvo a kvalitu vydaných jedál.

Na základe nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza škola od 1.9.2022 do 3. finančného pásma pre školské stravovanie a cena obeda je stanovená na 32,20 €/mesiac. V prípade celodennej stravy je cena stanovená na 90,60 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT –  SPSRSKBA Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom, poštovou poukážkou alebo prostredníctvom aplikácie EduPage. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

V priebehu školského roka prihlasuje a odhlasuje zo stravy NATRVALO zákonný zástupca žiaka na t. č. +421 905 541 849 v čase od 8:00 do 14:00 Na uvedenom telefónnom čísle poskytujeme aj informácie o platbách, preplatkoch a nedoplatkoch za stravu.

Preplatky a nedoplatky za stravu budú vyúčtované za prvý polrok vo februári, za druhý polrok v júli (žiaci 4. ročníka v júni).

V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ je možné prihlásiť sa na stravu aj v priebehu školského roka. Prihlášku je potrebné doručiť osobne do finančnej účtárne, prípadne mailom na adresu jedalen@sostlmace.sk Záväznú prihlášku na stravovanie vypĺňajú aj žiaci ubytovaní na internáte.

Zavazna_prihlaska_na_stravovanie_2021-2022.pdf

UBYTOVANIE

Ziadost_o_prijatie_školský internát_SOST_Tlmace.docx

Od 1.10.2022 sa zvyšuje poplatok za ubytovanie na 30 €/mesiac. Spôsob úhrady: mesačne vopred na Ubytovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

Preplatky a nedoplatky za ubytovanie budú vyúčtované na konci školského roka.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Projekt Terminus technicus v praxi

Prezentácia školy - informácie pre deviatakov

Podpora kultúry a športu

                          

       Podpora kultúry                 Podpora športu

NAKUKNI A DOZVIEŠ SA VIAC

Nový odbor MECHANIK MECHATRONIK

UPOZORNENIE

V súvislosti s aktuálnou situáciou je povinnosťou
žiakov vykonávajúcich odborný výcvik 
na pracovisku zamestnávateľa preukázať sa
pred vstupom na pracovisko potvrdením 
o negatívnom výsledku RT-PCR testu
vykonaným  od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným
MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového
testu vykonaným od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim
sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
Povinnosť platí od 02.11.2020.
 

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

INFORMÁCIE PRE DEVIATAKOV

ZMENA TERMÍNOV A KRITÉRIÍ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2020/2021 

Rozhodnutie MŠ zo dňa 29_4_2020

Nové kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021

do 15. mája 2020 môžete podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole, 

prihlášku na vzdelávanie doručíte buď cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy,

do 4. júna 2020 pošlete strednej škole, do ktorej bol Váš syn/dcéra prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, VZOR

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

INFO PRE PLATITEĽOV STRAVY A UBYTOVANÝCH

Vážení rodičia, vážení žiaci!

oznamujeme Vám, aby ste mesačné platby v školskom internáte a školskej jedálni zatiaľ neuskutočňovali. Uhrádzanie poplatkov za ubytovanie sa bude realizovať až po začatí školského vyučovania a nástupe žiakov na školský internát.                       

Ing. Jana Mrázová, riaditeľka školy

ONLINE VYUČOVANIE

Milí žiaci a hlavne maturanti, 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a aby ste počas týchto dní nevypadli z výchovno-vzdelávacieho procesu, Vaši vyučujúci Vám pripravili materiály (prezentácie, domáce úlohy, testy a učebné texty) na Edupage stránke našej školy. Obraciame sa na Vás s nádejou, že materiály Vám poslané otvárate, venujete dostatok času k samoštúdiu a komunikujete so svojimi učiteľmi. Neberte tieto materiály na ľahkú váhu. Vypracovávanie domácich úloh a zadaní Vám budú Vaši učitelia aj hodnotiť. Je aj vo Vašom záujme, aby ste čas strávený doma využili efektívne.  

V prípade, že ste prístupové meno a heslo stratili kontaktujte nás emailom zastupkyna@sostlmace.sk.

USMERNENIE KORONAVÍRUS

Koronavírus - spôsobuje akútne respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú - teplota nad 38 stupňov C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

Usmernenie riaditeľky školy

PREVENCIA KRIMINALITY

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ - PDF

Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_internatu.docx

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Prebiehajúce projekty

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

S kým spolupracujeme

Deň otvorených dverí

https://www.youtube.com/watch?v=QOMVYTj2Qw8

Individuálne návštevy školy

Milí rodičia a deviataci, ak máte záujem o návštevu školy, informácie o odboroch a firmách s ktorými spolupracujeme zarezervujte si termín

 

Deviataci máte záujem o duálne vzdelávanie?

Nezabudenite vyplniť Žiadosť o uzatvorenie učebnej zmluvy

Odbory:  ZF Slovakia a.s. - Levice

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik mechatronik

Ziadost_o_uzatvorenie_ucebnej_zmluvy_ZF_Slovakia.pdf

Odbory: GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.)

2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

Ziadost_DV_GSK_Levice(1).pdf

Odbory: Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik mechatronik

Ziadost_Neuman_Fliesspresswerk_Slovakia__s.r.o._Zarnovica.pdf

Odbory: Tatravagónka Tlmače s.r.o.

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2433 H obrábač kovov

2464 H strojný mechanik

Ziadost_DV_Tatravagonka_Tlmace.pdf

Novinky

 • Srdečne pozývame deviatakov a aj ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 16.11.2022 v priestoroch našej školy. Máte možnosť získať informácie o odboroch, ktoré škola ponúka a stretnúť sa so zástupcami firiem, ktorí našim žiakom zabezpečujú duálne vzdelávanie.

  Tešíme sa na Vašu návštevu.

 • Orava je región bohatý na prírodné, no i kultúrne krásy. My sme sa zamerali na tie druhé, ktoré súvisia s krásou slova v literatúre. Vybrali sme sa na dvojdňovú literárno-poznávaciu exkurziu do prekrásneho prostredia Oravy. Pod vedením pedagógov sa tlmačskí stredoškoláci podľa hesla „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, vydali po stopách troch velikánov slovenskej literatúry - Pavla Országha Hviezdoslava, Martina Kukučína a Mila Urbana.

  Tohtoroční tretiaci a prváci, študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, navštívili Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Hviezdoslavovo múzeum v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovu hájovňu pod vrchom Babia hora, kde spoznali bližšie skvosty slovenskej literatúry. Videli ukážky vzácnej a hodnotnej Čaplovičovej knižnice. Cieľom exkurzie bolo sprostredkovať študentom osobnú skúsenosť so životnými príbehmi významných osobností slovenskej literatúry pochádzajúcich z tohto regiónu.

 • Stredoškoláci z Tlmáč dosiahli ďalší výborný úspech. Tentokrát veľmi dobre obstáli v náročnom vedomostnom kvíze, ktorého 23. ročník sa konal v Leviciach. V Dome Matice slovenskej v Leviciach sa stretli trojčlenné družstvá stredných škôl okresu Levice na súťaži „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa jej osem stredných škôl Levického okresu, ktoré medzi sebou súťažili formou kvízu v troch kolách. Naši študenti úspešne bodovali v silnej konkurencii svojich rovesníkov aj v tomto školskom roku.

 • Aj tento školský rok Štátny inštitút odborného vzdelávania zorganizoval súťaž so zameraní na elektroniku pre žiakov 1. a 2 ročníkov stredných odborných škôl SR s názvom „Súťaž mladých elektronikov“. Cieľom už 4. ročníka tejto súťaže je zapojiť čo najviac žiakov stredných škôl do aktivít, v rámci ktorých si môžu konfrontovať svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti z elektroniky a elektrotechniky. Miestom konania bolo Školiace stredisko KIA v Gbeľanoch pri Žiline a súťaž sa konala v dňoch 18.-19.10.2022.

 • Skvelý nápad, dobrá myšlienka a charitatívny rozmer boli hlavné atribúty najväčšej športovej exhibície Legendy Slovenska vs. Osobnosti Integrácie. Na futbalovom štadióne pod Zoborom v Nitre s účasťou takmer 7000 žiakov sa stretli rôzne osobnosti z oblasti kultúry, športu, vedy či spoločenského života, ktorých spájala nosná myšlienka podujatia – eliminácia nenávistných prejavov na deťoch, odsúdenie šikany a ďalších nenávistných javov v spoločnosti. Cieľ podujatia – povzbudenie žiakov k aktívnemu životnému štýlu, rešpektu a tolerancii – zároveň korešponduje s ustanovením Pamätného dňa boja proti nenávistným prejavom na deťoch, preto aj záštitu nad podujatím prevzal predseda NR SR v spolupráci s Ministerstvom školstva. Charitatívny futbalový zápas zaručoval, že výťažok z podujatia smeroval do neziskových organizácií, nemocníc, športových klubov, ale i k jednotlivcom. Naši žiaci si užili neopakovateľnú atmosféru a zážitok z športových i hudobných vystúpení v nich bude ešte dlho rezonovať.

 • 18.10.2022 sa žiaci prvých, druhých a štvrtého ročníka zúčastnili zujímavého Dňa kariéry v elektrárňach, ktoré organizovali Slovenské elektrárne, a.s. v Infocentre Energoland Mochovce. Bol to plný deň zaujímavých prednášok a aktivít, ktoré pripravili zamestnanci elektrární pre žiakov stredných a vysokých škôl.

  O tom, že najlepšia reklama je spokojný zamestnanec sme sa presvedčili v Slovenských elektrárňach Mochovce. Pracovný trh neustále žiada absolventov SOŠ technickej v Tlmačoch, preto aj v rámci Dňa kariéry boli našim žiakom prezentované rôzne pracovné pozície s perspektívou kariérneho rastu a stabilného zamestnania. Ako funguje trh s elektrinou, ako si správne vybrať zamestnávateľa, aká je budúcnosť energetiky, aké nezmysly fyziky sú vo filmoch, aký vplyv má umelá inteligencia na predikciu výroby energie na základe počasia? Na tieto a mnohé iné otázky sme sa dozvedeli odpovede, ktoré boli zúčastneným sprístupnené formou podnetných diskusií, prezentácií, prednášok a kvízových otázok. SE podporujú našich žiakov v praktickej výchove mladých technikov, odbornom výcviku, programe pre absolventov, praxi, brigádach, letných stážach a my budeme len radi, ak žiaci SOŠ t využijú svoj potenciál, získané vedomosti a stanú sa z nich lídri vo svojom odbore.

 • V rámci projektu “Termínus technicus v praxi" , žiaci prvých ročníkov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanici strojov a zariadení a mechanici mechatronici navštívili spoločnosť RIBE Slovakia k.s. v Nitre. Je jednou z firiem, ktorá patrí do skupiny RIBE GROUP s viac ako 100 ročnou históriou. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom spojovacieho materiálu, skrutiek predovšetkým pre automobilový priemysel, poskytovanie služieb v chemicko-tepelnom spracovaní kovov, montáži skrutiek a povrchových úprav kovov.

 • Ako by to bolo len včera, čo sme prvýkrát prekročili brány našej školy. Maturitný ročník sa nám zdal vzdialený a obraz stužkovej slávnosti sme poznali prevažne z rozprávania. Ale ubehlo to veľmi rýchlo. Uvedomili sme si to nastupujúc pred svojich rodičov a pedagógov. Hlavou nám prebleskli okamihy strávené v školských laviciach aj mimo nich. Poďakovania, ktoré na úvod odzneli, vtisli slzy do očí našich rodičov, ale aj nás.

  „Navždy sa zachová v pamäti stužková, keď si sa nesmelo, choval tak dospelo, až si sa čudoval, tá naša stužková...“, to sú slová známej piesne, ktoré v sebe skrývajú veľkú životnú pravdu. Inak tomu nebolo ani v IV.E triede, ktorej 24 študentov, odborov mechanik strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik, si skladbu spoločne zaspievalo počas stužkovej slávnosti.

 • Dňa 6. októbra 2022 sa naši tretiaci spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe, s každoročnou účasťou viac ako 1660 vystavovateľov.

  Mali sme možnosť vidieť zaujímavé prezentácie strojárskych a elektrotechnických firiem zo Slovenska a Česka, ale aj zahraničných partnerov a ich pestrý sortiment inovatívnych výrobkov.

  Hlavnými témami veľtrhu boli "Priemysel 4.0 a digitálna továreň, digitalizácia výroby, cirkulárna ekonomika využívania materiálových zdrojov a udržateľný rozvoj".

 • Chceli by sme sa poďakovať každému jednému darcovi, ktorý dnes prišiel na SOŠ technickú v Tlmačoch a daroval vzácnu krv. Bolo nás dokopy 35, niektorí prvodarcovia, najmä z radov našich žiakov, ale aj učitelia a dobrovoľníci z okolia. Zároveň by sme chceli poďakovať Národnej transfúznej službe SR, ktorá nám už niekoľko rokov umožňuje túto dôležitú aktivitu realizovať na pôde našej školy.
  Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom pomáhame tým, ktorí to potrebujú, denne sa tak podarí zachraňovať ľudské životy. Z mnohých našich žiakov sa stali pravidelní darcovia a viem, že to bolo práve na našej škole, kedy sa pvý krát rozhodli pre tento záslužný čin. Ďakujeme všetkým 👏

Prenájom priestorov

 Prenájom priestorov: prenajom_2021.pdf   

Vitajte u nás

ROZHODNI SA SPRÁVNE

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35