Hlavné menu

Klub matematickej gramotnosti

Zameranie činnosti

Študijné a učebné odbory SOŠ technickej v Tlmačoch sú strojárskeho a elektrotechnického zamerania. V odborných predmetoch, ktoré žiaci majú vo svojich osnovách sa často využívajú matematické vzorce, vzťahy, operácie a funkcie. S technickými výkresmi, geometrickými útvarmi a výpočtami sa študenti pravidelne stretávajú nielen na teoretickom vyučovaní, ale aj na odbornom výcviku. Preto je dôležité aby pre svoj profesijný rozvoj ovládali matematiku na prijateľnej úrovni. V pedagogickom klube sa budú stretávať a vymieňať si skúsenosti vybraní pedagogickí zamestnanci, ktorých snahou je zvýšiť matematickú gramotnosť svojich žiakov. Pedagogický klub vychádza z potreby modernizovať vyučovací proces a vo väčšej miere zabezpečiť aktívnu účasť žiakov na učení.

Matematická gramotnosť predstavuje schopnosť človeka vyjadriť, použiť a interpretovať matematiku v rôznych súvislostiach. Cieľom členov pedagogického klubu je žiakov nielen matematiku naučiť, ale viesť ich k tomu, aby ju aj vedeli používať v reálnom živote  pre svoju súkromnú potrebu a budúcu profesiu. Ak žiaci nemajú skúsenosti s aplikáciou vedomostí z matematiky, nevyužívajú potenciál matematiky pri riešení problémov, s ktorými sa stretnú.

Pedagogický klub učiteľov matematickej gramotnosti bude zameraný na zdokonaľovanie pedagogických kompetencií v oblasti matematickej, ale aj finančnej gramotnosti. Činnosť pedagogického klubu bude založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností  a vzájomnej kooperácie učiteľov rôznych predmetov. Pedagógovia budú analyzovať príčiny problémov žiakov s matematikou a jej využívaním v praxi. Vytvoria si materiály na hodnotenie úrovne matematickej gramotnosti. Posúdia výhody používania niektorých názorných pomôcok pri osvojovaní si učiva. Zasadnutia klubu sa budú orientovať aj na inovatívne metódy a formy vzdelávania a využívanie IKT vo vyučovacom procese svojich predmetov.

Obsahom stretnutí členov klubu budú oblasti matematiky, s ktorými sa žiaci stretávajú nielen na vyučovaní predmetu matematika, ale aj v rámci odborných predmetov a praktického vyučovania. Najviac sa zamerajú na výrazy, ich úpravy, rovnice, planimetriu, stereometriu, prevody jednotiek dĺžky, obsahu a objemu. Riešenie slovných úloh je problémom pre žiakov, ktorí nevedia čítať s porozumením a preto sa na zasadnutiach klubu budú učitelia sčasti venovať aj čitateľskej gramotnosti. Témou stretnutí bude aj finančná gramotnosť žiakov, ktorá sa dá aplikovať do niektorých častí matematiky a riešení odborných problémov zo strojárskej praxe.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35