Hlavné menu

Klub matematickej gramotnosti

Plán práce 2020/2021

Školský  rok 2020/2021

1.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

08. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Medzipredmetové vzťahy

Prepájanie matematiky s vyučovaním odborných strojárskych predmetov. Návrhy úloh z odbornej praxe do tematických celkov z matematiky.

2.

22. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Finančná gramotnosť

Návrhy úloh na zvyšovanie finančnej gramotnosti, ich zaraďovanie do tematických celkov.

3.

06. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Motivačné úlohy

Úlohy z histórie a praxe ako motivácia vo vyučovaní matematiky.

4.

20. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Úroveň vedomostí v prváckych triedach.

Analýza úrovne matematických vedomostí žiakov prvých ročníkov študijných a učebných odborov.

5.

03. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Výrazy a ich úpravy

Hľadanie príčin nižšej úrovne žiakov pri úpravách výrazov v matematike a odborných predmetoch, návrhy na zlepšenie.

6.

16. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Projektové vyučovanie

Možností využitia  projektového vyučovania vo vyučovaní matematiky a odborných predmetov.

7.

01. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Výmena skúseností

Výmena skúseností medzi členmi klubu z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe.

8.

15. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Planimetria

Rovinné útvary v odbornej praxi, analýza príčin problémov žiakov v geometrii, vplyv používania názorných pomôcok na zlepšenie situácie.

9.

19. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Hodnotenie výsledkov žiakov

Spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov čiastkovými známkami a pri polročnej klasifikácii, výmena skúseností.

10.

26. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Využitie IKT vo vyučovacom procese

Výučbové aplikácie vo vyučovaní matematiky a odborných predmetov.

 

September 2020 – január 2021

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35