Hlavné menu

Klub učiteľov elektrotechnických predmetov

Plány práce klubu

Školský  rok 2020/2021

1.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

08. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Medzipredmetové vzťahy

Prepájanie  odborných predmetov elektrotechnického zamerania. Návrhy úloh z odbornej praxe do tematických celkov odborných predmetov.

2.

22. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Návrhy tém na PČOZ

Návrhy tém na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Forma konania praktických maturitných skúšok, kritériá jej hodnotenia.

3.

06. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Motivačné úlohy

Úlohy z praxe ako motivácia vo vyučovaní odborných elektrotechnických predmetov.

4.

20. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Úroveň vedomostí v prváckych triedach.

Analýza úrovne matematických a fyzikálnych vedomostí žiakov prvých ročníkov študijných a učebných odborov.

5.

03. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Matematická gramotnosť

Hľadanie príčin nižšej úrovne žiakov pri úpravách výrazov v elektrotechnike – nadväznosti v odborných predmetoch.

6.

16. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Projektové vyučovanie

Možností využitia  projektového vyučovania vo vyučovaní elektrotechnických predmetov.

7.

01. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Výmena skúseností

Výmena skúseností medzi členmi klubu z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe.

8.

15. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Návrhy tém na ÚFIČ

Návrh tém na ústnu formu konania odbornej zložky maturitnej skúšky. Forma spracovania maturitných zadaní, ich odborné časti.

9.

19. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Hodnotenie výsledkov žiakov

Spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov čiastkovými známkami pri polročnej klasifikácii, výmena skúseností.

10.

26. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Využitie IKT vo vyučovacom procese

Výučbové aplikácie vo vyučovaní automatizácií a odborných predmetov.

 

September 2020 – január 2021

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu.

 

školský  rok  2020/2021

2.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

09. 02. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Hodnotenie výsledkov žiakov

Spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov čiastkovými známkami pri polročnej klasifikácii, výmena skúseností.

2.

23. 02. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Využitie IKT vo vyučovacom procese

Výučbové aplikácie vo vyučovaní automatizácií a odborných predmetov.

3.

09. 03. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Návrhy dosiek plošných spojov

Tvorba elektrických schém a dosiek plošných spojov v programe EAGLE

4.

23. 03.2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Prevody jednotiek

Výmena skúseností so zručnosťami žiakov v prevodoch elektrotechnických veličín. Návrhy na znázorňovacie metódy, ktoré žiakom uľahčia orientáciu v prevodoch jednotiek a veličín.

5.

13. 04. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Arduino Kódovací set

Využitie elektronickej stavebnice Arduino vo vyučovacom procese, návrhy úloh programovania.

6.

27. 04. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Skupinové vyučovanie

Možností využitia  skupinového vyučovania vo vyučovaní odborných predmetov a praxe. Návrhy konkrétnych úloh a zadaní pre skupinovú prácu žiakov.

7.

11. 05. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Kreativita žiakov

Návrhy na využívanie pomôcok na zlepšenie predstavivosti a tvorivosti žiakov pri komplexných úlohách

8.

25. 05. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Medzipredmetové vzťahy

Zhodnotenie významu spolupráce učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku pre riešenie úloh z odbornej praxe.

9.

08. 06. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Základy automatizácie

Tvorba jednoduchých zapojení s elektrotechnickou stavebnicou Lego Minstorms, samostatnosť žiakov pri tvorbe elektronických zapojení

10.

22. 06. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Analýza pôsobenia činnosti klubu za školský rok

Zhodnotenie činnosti klubu za školský rok, námety na prácu klubu v ďalšom školskom roku.

 

Február 2021 – jún 2021

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu.

 

 

školský  rok 2021/2022

1.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

07. 09. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Metódy a formy vzdelávania

Návrhy na aktivity, metódy, postupy a moderné formy vyučovania.

2.

21. 09. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Návrhy tém na PČOZ

Návrhy tém na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Forma konania praktických maturitných skúšok, kritériá jej hodnotenia.

3.

05. 10. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Výmena skúseností

Výmena skúseností medzi členmi klubu z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe.

4.

19. 10. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Úroveň vedomostí v prváckych triedach.

Analýza úrovne vedomostí žiakov prvých ročníkov študijných a učebných odborov.

5.

02. 11. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Automatizácia

Analýza príčin problémov žiakov pri riešení zadaní na pracovnom paneli Festo, návrhy úloh a metód na zlepšenie zručností žiakov.

6.

16. 11. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Motivácia žiakov na odbornom výcviku

Námety činností, úloh a konkrétnych zadaní podporujúcich motiváciu žiakov k osvojovaniu si praktických zručností.

7.

07. 12. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Elektrické merania

Využitie rôznych metód pri elektrickom meraní v praxi, skúsenosti kolegov z praktických činností

8.

14. 12. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Medzipredmetové vzťahy

Vzájomné prepájanie odborných elektrotechnických predmetov. Návrhy úloh z odbornej praxe do tematických celkov elektrotechnických predmetov.

9.

11. 01. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Matematické vzorce v odborných predmetoch

Identifikácia problémov žiakov pri riešení úloh s matematickými vzťahmi v odbornej praxi, návrhy riešení problémových úloh so vzorcami.

10.

25. 01. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Práca s aplikačným softvérom

Skúsenosti učiteľov so špecifickým softvérom, jeho výhody, nevýhody, a vyhovujúcosť učebným osnovám.

 

September 2021 – január 2022

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu.

 

školský  rok  2021/2022

2.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

08. 02. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

IKT vo vyučovacom procese

Využívanie didaktickej techniky pri sprístupňovaní, precvičovaní a upevňovaní učiva.

2.

22. 02. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Návrhy tém na ÚFIČ

Návrh tém na ústnu formu konania odbornej zložky maturitnej skúšky. Forma spracovania maturitných zadaní, ich odborné časti.

3.

08. 03. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

FluidSym

Využitie softvéru na návrh zapojení pre automatizačnú techniku

4.

22. 03. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Výmena skúseností

Výmena skúseností medzi členmi klubu z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe.

5.

05. 04. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Združené digitálne meracie prístroje

Využitie a uplatnenie digitálnych meracích prístrojov pri praktických cvičeniach

6.

12. 04. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Elektrotechnická spôsobilosť

Návrhy na praktické a písomné preskúšanie žiakov z vyhlášky o elektrotechnickej spôsobilosti.

7.

03. 05. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Medzipredmetové vzťahy

Prepájanie odborných elektrotechnických predmetov s fyzikou a matematikou. Návrhy úloh z odbornej praxe do tematických celkov v teoretickom vyučovaní.

8.

17. 05. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Súborné práce

Návrhy úloh na súborné práce žiakov v rámci odborného výcviku v prvom a druhom ročníku.

9.

07. 06. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Unitest – nepájivé pole

Použitie elektronickej stavebnici Unitest – nepájivé pole, na rozvoj zručností a uplatnenie poznatkov odborných vedomostí v praktických zapojeniach  na nepájivom poli

10.

21. 06. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Príprava písomného výstupu klubu

Zhrnutie práce klubu a rozdelenie úloh pri príprave výstupu.

 

Február 2022 – jún 2022

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu.

11.

04.07.2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Analýza pôsobenia činnosti klubu.

Vyhodnotenie činnosti klubu za predchádzajúce dva školské roky.

12.

30. 08. 2022

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Udržateľnosť projektových aktivít klubu.

Využitie skúseností a výsledkov z projektovej činnosti v budúcom školskom roku

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35