Hlavné menu

Klub učiteľov elektrotechnických predmetov

Plán práce 2020/2021

Školský  rok 2020/2021

1.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

08. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Medzipredmetové vzťahy

Prepájanie  odborných predmetov elektrotechnického zamerania. Návrhy úloh z odbornej praxe do tematických celkov odborných predmetov.

2.

22. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Návrhy tém na PČOZ

Návrhy tém na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Forma konania praktických maturitných skúšok, kritériá jej hodnotenia.

3.

06. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Motivačné úlohy

Úlohy z praxe ako motivácia vo vyučovaní odborných elektrotechnických predmetov.

4.

20. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Úroveň vedomostí v prváckych triedach.

Analýza úrovne matematických a fyzikálnych vedomostí žiakov prvých ročníkov študijných a učebných odborov.

5.

03. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Matematická gramotnosť

Hľadanie príčin nižšej úrovne žiakov pri úpravách výrazov v elektrotechnike – nadväznosti v odborných predmetoch.

6.

16. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Projektové vyučovanie

Možností využitia  projektového vyučovania vo vyučovaní elektrotechnických predmetov.

7.

01. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Výmena skúseností

Výmena skúseností medzi členmi klubu z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe.

8.

15. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Návrhy tém na ÚFIČ

Návrh tém na ústnu formu konania odbornej zložky maturitnej skúšky. Forma spracovania maturitných zadaní, ich odborné časti.

9.

19. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Hodnotenie výsledkov žiakov

Spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov čiastkovými známkami pri polročnej klasifikácii, výmena skúseností.

10.

26. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Využitie IKT vo vyučovacom procese

Výučbové aplikácie vo vyučovaní automatizácií a odborných predmetov.

 

September 2020 – január 2021

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35