Hlavné menu

Študijné odbory

Mechanik elektrotechnik

je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení.

Po ukončení štúdia vie:

 • zobraziť graficky rôznymi spôsobmi elektrické súčiastky a elektronické zariadenia, základné strojové súčiastky a ich sústavy,
 • rozoznať materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike, vybrať a zvoliť vhodné materiály na konštruovanie celkov elektrických zariadení,
 • aplikovať elektrotechnické zákony v praxi,
 • riešiť elektrické a elektronické obvody,
 • opísať technológiu výroby plošných spojov,
 • aplikovať základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky v elektrotechnike,
 • merať s jednoduchými a zložitými meracími prístrojmi, vyhodnotiť merania,
 • formulovať základné pojmy a princípy automatizačnej techniky, základné prvky a systémy automatizačnej techniky,
 • definovať automatické riadenie výrobných procesov a ich diaľkový prenos,
 • dodržať bezpečnostné predpisy v elektrotechnike, ochranu pred úrazom, elektrickým prúdom, platné normy, zásady prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom a nutnú resuscitáciu,
 • dodržať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia,
 • definovať prácu na PC, funkciu základných súčiastok.

Informácie o odbore

Kód odboru: 2697 K
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
výučný list
Osvedčenie: OSVEDČENIE
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21

Prax

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35