Hlavné menu

Školský internát

Nástup do ŠI 2020/2021

POKYNY

v súvislosti s nástupom žiakov do ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU (ŠI)

v šk. roku 2020/2021

 

 

Podľa pokynov MŠVaV SR, VÚC, ÚVZ SR a RÚVZ v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými opatreniami ŠI bude dodržiavať základné odporučenia podľa jednotlivých fáz (zelená, oranžová, červená) a zverejňuje tieto pokyny:


Do ŠI majú POVOLENÝ VSTUP  len žiaci s ochranným rúškom, ktorí majú rozhodnutie o prijatí do ŠI na šk. rok 2020/2021. Pri vstupe bude každému žiakovi meraná teplota a bude povinná dezinfekcia rúk.

 

RODIČIA A INÉ OSOBY  NEVSTUPUJÚ DO BUDOVY ŠI 

(hygienicko-epidemiologické opatrenie z dôvodu COVID 19).


Po ubytovaní sa, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, žiaci neopúšťajú ŠI a nebude im už v daný deň umožnená vychádzka.

Žiaci sa budú ďalej riadiť pokynmi zamestnancov ŠI.

Pokyny pre žiakov pri prvom vstupe do ŠI:

 

 • Nástup do školského internátu je dňa 02. 09. 2020 v čase od 10:00 – 19:00 hod.
 • Žiak s trvalým pobytom mimo územia SR je povinný sa pred vstupom do ŠI preukázať negatívnym Covid testom, nie starším ako 48 hodín
 • Každý žiak predkladá pri nástupe do školského internátu:
 • čestné vyhlásenie (príloha č.1),
 • zdravotný dotazník (príloha č. 2)
 • Na návesnej tabuli pred vstupom do školského internátu sa žiak oboznámi so  svojim číslom pridelenej bunky/izby.
 • Vstup do školského internátu je povolený iba ubytovaným žiakom.
 • Pri vstupe do školského internátu sa žiak povinne podrobí vstupnému filtru (bezkontaktným odmeraním telesnej teploty) a dezinfekcii rúk, do ŠI vstupuje iba s nasadením ochrany tváre.

Do školského internátu (ďalej len ŠI) si žiak prinesie:

 • rozhodnutie o prijatí, 2 fotografie, podpísaný zápisný lístok na stravu, preukaz poistenca,
 • ústrižky/doklad o zaplatení stravy a ubytovania za mesiac september a zábezpeky (1mesiac),
 • zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do ŠI,
 • vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti,
 • každý žiak si prinesie rúška v dostatočnom počte (najmenej 2 ks), to isté platí  aj o hygienických a dezinfekčných prostriedkov  rúk na osobné použitie, ďalšiu  osobnú hygienu podľa uváženia,
 • donesie iba najnutnejšie veci na pobyt v ŠI.

 

Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka:

 

 • Plenárne rodičovské združenie sa dňa 02. 09. 2020 neuskutoční! Všetky informácie budú v septembri poskytované iba online.
 • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školského internátu a pri odchode žiaka zo školského internátu (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľky Strednej odbornej školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školského internátu čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vychovávateľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

 

Povinnosti ubytovaného žiaka v ŠI:

 • Pri ceste do školy sa žiak riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Minimalizuje zhromažďovanie sa osôb pred školou, pred školským internátom aj v spoločných priestoroch budovy ŠI
 • Dezinfikuje si ruky pri vstupe do ŠI, do priestorov školskej jedálne, do svojej bunky. Umýva si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školského internátu, okrem svojej izby a interných priestorov ŠI, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
 • V izbe, v ktorej je žiak ubytovaný, často a intenzívne vetrá.
 • Dodržuje režim dňa, rešpektuje školský poriadok ŠI, pokyny vychovávateľa.
 • Pri všetkých aktivitách v rámci výchovnej skupiny, nosí rúško.
 • Dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
 • Vykonáva dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré v izbe používa jedenkrát denne (napr. kľučky dverí), rešpektuje pokyny službukonajúceho vychovávateľa.
 • Smetný kôš v bunke nechytá holými rukami pri zahadzovaní odpadu
 • .Rešpektuje časový harmonogram výdaju jedál raňajok, obedov, večerí, s ktorým bude žiak oboznámený po príchode do ŠI.
 • Žiak si sám jedlo a pitie nedokladá na tácku, rešpektuje pokyny službukonajúceho personálu v školskej jedálni a dodržuje vyznačený odstup. 

Pri podozrení na ochorenie:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.
 •  Ak žiak v priebehu dňa - na vyučovaní vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti v škole, ktorú navštevuje a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

AK sa u žiaka  na vyučovaní prejavia príznaky Covid-19 nesmie vstúpiť do školského internátu!  Riadi sa pokynmi pedagogického pracovníka. Pokiaľ tak urobí, školský internát upovedomí RÚVZ a zriaďovateľa.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35