Hlavné menu

Klub učiteľov humanitných predmetov

Plán práce 2020/2021

Školský  rok 2020/2021

1.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

08. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Čitateľská gramotnosť

Teoretické východiská a

praktické ukážky k jednotlivým procesom porozumenia čítaného umeleckého, vecného a odborného textu.

2.

22. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Motivačné úlohy

Úlohy z histórie a praxe ako motivácia vo vyučovaní humanitných predmetov.

3.

06. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Úroveň vedomostí v prváckych triedach.

Analýza úrovne vedomostí žiakov prvých ročníkov študijných a učebných odborov.

4.

20. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Metódy čítania
s porozumením

Postup, metódy, odporúčania, návrhy zadaní pre čítanie textov s porozumením.

5.

03. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Výmena skúseností

Výmena skúseností medzi členmi klubu z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe.

6.

16. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Aktivizujúce metódy na čítanie s porozumením

Príprava a riadenie aktívneho učenia sa v ktorom žiak využíva text ako učebný zdroj.

7.

01. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Medzipredmetové vzťahy

Prepájanie tém jednotlivých humanitných predmetov, návrhy tém z odbornej praxe technického zamerania.

8.

15. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Didaktické hry na čítanie s porozumením

Hry, krížovky s tajničkou, rébusy, priraďovacie úlohy, dopĺňanie textu - návrhy úloh.

9.

19. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Hodnotenie výsledkov žiakov

Spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov čiastkovými známkami a pri polročnej klasifikácii, výmena skúseností.

10.

26. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Využitie IKT vo vyučovacom procese

Výučbové aplikácie vo vyučovaní humanitných predmetov.

 

September 2020 – január 2021

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35