Hlavné menu

Klub učiteľov strojárskych predmetov

Plán práce 2020/2021

Školský  rok 2020/2021

1.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

08. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Predstavenie a odsúhlasenie činností práce klubu jej členmi

Predstavenie a odsúhlasenie činností práce klubu jej členmi

2.

22. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Medzipredmetové vzťahy

Prepájanie  vyučovania odborných strojárskych predmetov s inými príbuznými predmetmi, ako MAT a FYZ. Návrhy úloh z odbornej praxe do tematických celkov z TECH, STR, TEK, STT

3.

06. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Príprava materiálov strojárskeho vzdelávania a technického myslenia

Návrhy na aktivity, metódy a postupy aplikácie strojárskeho vzdelávania a technického myslenia v rámci jednotlivých predmetov a tém

4.

20. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Diagnostikovanie a rozvíjanie technickej a  matematickej gramotnosti vo vyučovaní

Identifikácia a metódy diagnostikovania úrovní

technickej a matematickej gramotnosti vo vyučovaní

5.

03. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Finančná gramotnosť

Návrhy úloh na zvyšovanie finančnej gramotnosti, ich zaraďovanie do tematických celkov

6.

16. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Best practice I.

 

Výmena skúseností medzi členmi klubu z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe Skvalitnenie odbornej prípravy, zabezpečenie plynulého prepájania vedomostí medzi teóriou a praxou.

7.

01. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Projektové vyučovanie

Charakteristika projektového vyučovania. Projektové vyučovanie zamerané na zvyšovanie technickej  gramotnosti.

8.

15. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Skupinové vyučovanie

Charakteristika skupinového vyučovania a možnosti využitia vo vyučovaní odborných predmetov. Skupinové vyučovanie zamerané na zvyšovanie technickej gramotnosti.

9.

19. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Súťaže na hodinách odborných predmetov

Rôzne typy súťaží a možnosti ich využitia v jednotlivých etapách vyučovacieho procesu. Súťaže na hodinách odborných predmetov zamerané na zvyšovanie technickej gramotnosti.

10.

26. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Hodnotenie výsledkov žiakov

Spôsoby hodnotenia vzdelávacích výstupov čiastkovými známkami a pri polročnej klasifikácii, výmena skúseností

 

September 2020 – január 2021

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35