Hlavné menu

O škole

Žiacka školská rada

 

Žiacka školská rada

 

Čo je žiacka školská  rada ?

    Žiacka školská rada je skupina študentov druhého stupňa na škole, ktorí sú volení na reprezentáciu svojich spolužiakov. Žiacka školská rada je obyčajne zostavená zo študentov zvolených svojou vlastnou triedou a môže zahrňovať učiteľov, riaditeľa školy alebo iných členov školského zboru. V niektorých prípadoch môže tiež zahrňovať člena školskej rady.

    Cieľom študentskej rady je správať sa ako reprezentatívne teleso a udržovať kontakt so študentmi, učiteľským zborom, školskou radou a združením rodičov vo veciach dôležitých pre mladých ľudí v rámci školy.

 

Čo môže robiť žiacka školská rada rada?

Žiacka školská  rada je hlavne hlasom študentov a ich tribunálom na prácu so štruktúrami vnútri školy.

Žiacka školská rada môže tiež:

diskutovať o dôležitých veciach pre študentov a navrhovať riešenia,

 • umožniť, aby sa v škole organizovali dodatočné študijné aktivity,
 • poskytnúť príležitosti pre získanie finančných prostriedkov, ktoré môžu pomôcť uskutočňovať dodatočné študijné aktivity,
 • podporiť študentov, aby vystupovali v súlade s demokratickými princípmi a aby boli nezávislí,
 • pomôcť študentom, aby sa spájali s ostatnými študentskými radami a podporiť partnerstvo a priateľstvo,
 • mohli hlasovať o veciach, ktoré sú pre nich dôležité,
 • podporiť u študentov rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností,
 • poskytnúť študentom príležitosť odporúčať zmeny súvisiace s chodom školy,
 • predstavovať komunikačné prepojenie medzi autoritami školy a študentmi.

Prečo je žiacka školská rada potrebná?

Žiacka školská rada je potrebná preto, lebo:

predstavuje nástroj komunikácie študentov s vedením školy,

 • podporuje atmosféru spolupráce medzi študentmi, učiteľským zborom, vedením školy a školskou radou,
 • dáva študentom a učiteľskému zboru príležitosť spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu. predkladať odporúčania, ktoré sa týkajú činnosti školy,
 • vystupuje ako možnosť na získanie hodnotných organizačných schopností, praktických skúseností demokracie,
 • dáva študentom príležitosť komunikovať medzi sebou,
 • pomáha rozvinúť praktické organizačné zručnosti medzi študentmi,
 • posilňuje v škole disciplínu,
 • organizuje mimoškolské aktivity, šport, diskotéky, školské výlety atď.,
 • pomáha organizovať finančné zbierky pre mimoškolské aktivity,
 • komunikuje so školskou radou,
 • pomáha s údržbou školy, zberom odpadkov, obrábaním pôdy,
 • pomáha zlepšiť disciplínu v škole,
 • rieši rozdiely v prioritách študentov a riaditeľov.

 

Kľúčová rada

„Buďte realistickí vo svojich požiadavkách voči riaditeľke a nežiadajte veci, o ktorých viete, že ich nedostanete. Niektoré veci by mali byť prednesené rade a v jej rámci by mali byť prerokované. Malo by sa to stať pred tým, ako sú prednesené ďalej, pretože zistíte, že niektoré témy, ktoré sú prerokované, sú úplne nepodstatné.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35