Hlavné menu

O škole

Projekt Wastre

Projekt je zameraný na zachovanie prírodných zdrojov a životného prostredia, podporu pokročilých technológií nakladania s odpadmi, likvidáciu a recykláciu prostredníctvom vytvorenia on-line systému vzdelávania, s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a kompetencie zamestnancov v rôznych odvetviach priemyslu, poľnohospodárstva a orgánov verejnej správy, odborného vzdelávania a prípravy študentov.

Partnermi medzinárodného projektu Wastre sú Slovenská technická univerzita Bratislava, Stredná odborná škola technická Tlmače, Recyklačný fond SR, Česká technická univerzita Praha,Technická univerzita Viedeň a Únia obchodných komôr remeselníkov a živnostníkov Eskisehir.

Dňa 20.06.2013 sa na SOŠt v Tlmačoch konala prezentácia na tému: Triedenie odpadu, áno, či nie??? Po prezentácii nasledovala búrlivá diskusia študentov s prednášajúcim Mgr. Mariánom Sabalom. Po ukončení diskusie si žiaci svoje vedomosti overili pomocou testov. Výsledok dosiahnutých bodov svedčí o tom, že študenti téme porozumeli a nadobudli nové poznatky.

Počas školského roka 2012/13 žiaci zapojení do projektu vypracovávali pod vedením pedagógov Mgr. Dany Vargovej, Mgr. Oľgy Papcunovej a PaedDr. Juraja Babeca referáty a prezentácie týkajúce sa danej témy projektu.

Výstupom projektu sú referáty a prezentácie žiakov. Najlepšie práce sme sa rozhodli zverejniť:

 

referáty:

Energia z vetra

Kompostovanie

Ochrana ovdzušia

Stroje a zariadenia používané na recykláciu stavebných odpadov

Stavebný odpad

Suroviny vyrobené recykláciou stavebného odpadu

 

prezentácie:

Nelegálne skládky

Vplyv odpadových emisií na vegetáciu

Povodne na Slovensku

Jadrové elektrárne

Kalamita v Tatrách

Znečisťovanie ovdzušia

 

Prínos projektu pre študentov našej školy spočíva v konštatovaní, že žiaci samostatnou činnosťou nadobudli trvalé vedomosti z problematiky odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia. Domnievame sa, že vedomosti žiaci zúžitkujú v osobnom živote a podelia sa s nimi aj so svojimi rovesníkmi.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35