Hlavné menu

Záverečná skúška sa koná v súlade s § 2 - 3, § 9 a § 16 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia  na stredných školách v znení neskorších predpisov a § 73, § 83 a § 87- 90  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v znení neskorších zákonov  a predpisov.

               

1.  Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku (§ 83)

Predseda skúšobnej komisie:           Ing. Jana Mrázová

Stáli členovia:

Podpredseda:                                      Ing. Jaroslav Plachy

Triedny učiteľ:                                     Ing. Andrea Uhrecká,

Ďalší členovia:

Skúšajúci:                                            Ing. Bronislava Tomljenovičová

                                                              Ing. Jaroslav Plachy                          

MOV:                                                   Mgr. Alexander Gábor

Zástupca SOPK:                                  Zdenko Šikeť

2.  Termín konania záverečnej skúšky (§ 73)

Mimoriadny termín:          9. – 11. september 2019

časť skúšky

dátum konania

začiatok

miesto konania

Písomná časť

9. september 2019

830

SOŠt, miestnosť č. 113

Praktická časť

10. september 2019

700

dielne SOŠt, areál SES a. s.Tlmače

Ústna časť

11. september 2019

830

SOŠt, miestnosť č. 113

 

Písomná časť záverečnej skúšky

 • na písomnú časť sa žiaci dostavia do školy dňa 9.9. 2019 o 800  hod. do miestnosti č.113 na prvom poschodí v budove SOŠ technickej v Tlmačoch, Kozmálovská cesta 9,
 • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, písacie potreby,
 • nutné slušné oblečenie,
 • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a triedneho učiteľa,
 • písomná časť záverečnej skúšky trvá 120 min,
 • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

Praktická časť záverečnej skúšky

 • na praktickú časť sa žiaci dostavia do dielní SOŠ technickej dňa  10. 9.  2019 na 700  hod. v areáli SES a.s. Tlmače, Továrenská č. 210,
 • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, pracovný odev a obuv,
 • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a triedneho učiteľa a skúšajúceho majstra odbornej výchovy,
 • praktická časť záverečnej skúšky trvá 8 hodín pre odbor 2464 H strojný mechanik a 4 hodiny pre odbor 2433 H obrábač kovov,
 • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť,
 • táto časť záverečnej skúšky je verejná.

Ústna časť záverečnej skúšky

 • na ústnu časť sa žiaci dostavia do školy dňa 11. 9. 2019 o 830  hod. do miestnosti č.113 na prvom poschodí v budove SOŠ technickej v Tlmačoch, Kozmálovská cesta 9,
 • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, spoločenské oblečenie,
 • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a triedneho učiteľa,
 • na ústnu časť sú žiaci povinní prísť do školy minimálne 45 minút pred odpoveďou na záverečnej skúške (podľa harmonogramu),
 • odpoveď na ústnej časti trvá najviac 15 minút,
 • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť,
 • táto časť záverečnej skúšky je verejná.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35