Hlavné menu

 

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v školskom roku 2020/2021

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky v stredných školách a odborných učilištiach a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v praktických školách nasledovne:

1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 28. mája 2021.

2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 24. mája 2021.

4. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a neabsolvovanie počtu vyučovacích hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k záverečnej skúške, absolventskej skúške alebo záverečnej pomaturitnej skúške.

5. V školskom roku 2020/2021 sa v stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a odborných učilištiach záverečná skúška, absolventská skúška alebo záverečná pomaturitná skúška vykonáva administratívne.

6. Administratívne vykonanie záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
   6.1. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava.
   6.2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
   6.3. Riaditeľ strednej školy určí do 17. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.
   6.4. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti absolventskej skúšky a záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 3. júna 2021. (viď. príloha č. 1).
   6.5. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej pomaturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 3. júna 2021 (viď. príloha č. 1).
   6.6. Výsledné známky sprístupní stredná škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 4. júna 2021.
   6.7. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky.
   6.8. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých príslušných častí záverečnej skúšky, absolventskej skúšky alebo záverečnej pomaturitnej skúšky výlučne „absolvoval“, vykoná záverečnú skúšku. Odôvodnenie:

Termíny a organizáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v riadnom termíne v školskom roku
2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2.
Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo potrebné stanoviť termíny a podmienky pre konanie záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v riadnom termíne v školskom roku 2020/2021 v súlade s protipandemickými opatreniami vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Pandemickej komisie a epidemiologického konzília.

PLNÉ ZNENIE ROZHODNUTIA

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35