Hlavné menu

Terminus technicus

Exkurzie

„Raz vidieť je hodnotnejšie, ako dvakrát počuť“ Odôvodnením aktivity v podobe exkurzií zastávame názor, že nemôže byť nič lepšie, ako prepojenie teórie s praxou v podobe exkurzií. Tento fakt prepojenia považujeme za veľmi dôležitý. Vedie žiakov k pochopeniu, že v reálnom živote spolu súvisia rôznorodé javy, čo si nemusia uvedomovať v škole, kde sa preberajúna jednotlivých predmetoch javy a procesy stále dosť izolovane.

Príprava a realizácia exkurzie v tejto projektovej aktivite si vyžiadala veľmi veľa času, ale je opakovateľne použiteľná a jej prínos ďaleko presiahne náročnosť prvotnej prípravy. Navrhnuté exkurzie sa tematicky zhodujú so štátnym a školským vzdelávacím programom. Prostredníctvom exkurzie je možné sprístupňovať učivo zaujímavo a názorne, pričom sa veľmi efektívne rozvíjajú aj kľúčové kompetencie žiakov.

Žiaci sa naučia vnímať predmety a javy priamo v autentickom prostredí, budú mať možnosť hľadať rôzne detaily a súvislosti, ktoré by im v abstraktnom ponímaní pri učení v triede mohli uniknúť. Zároveň môžu v danej lokalite analyzovať rozdielne typy krajiny, prírodné prostredia či rôzne činnosti človeka. Exkurzie zabezpečia učitelia v rámci transferu z teoreticky osvojeného učiva v škole do praxe, žiakom sprostredkujú skúsenosti, ktoré formujú pozitívne postoje k učeniu sa v škole.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35