Hlavné menu

Terminus technicus

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je podporiť zvyšovanie kvality odborného vzdelávania s praxou prostredníctvom aktivít projektu, čím prispejeme k zlepšeniu kvality ainovácie výchovno-vzdelávacieho procesu a k zlepšeniu študijných výsledkov žiakov. Zámerom projektu je vytvoriť „Pedagogické kluby“ pomocou ktorýchdosiahneme kvalitnejšiu spoluprácu, výmenu skúseností a efektívnejšie sieťovanie pedagogických zamestnancov. Prostredníctvom zakúpených didaktickýchpomôcok umožníme realizáciu „Extra hodín“. Prostredníctvom zakúpených didaktických pomôcok, kníh, sprístupníme žiakom učivo zaujímavo a názorne, pričomsa budú efektívne rozvíjať aj kľúčové kompetencie žiakov potrebné pre prispôsobenie požiadavkám trhu práce. Prostredníctvom navrhnutých „Exkurzií“ sprístupníme transfer teoreticky osvojeného učiva v škole do praxe. V rámci podaktivity „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov“ si pedagógovia osvojakľúčové kompetencie odborných predmetov.

Miestom realizácie projektu je: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače.

V rámci ktorej budeme realizovať 3 podaktivity:

I. podaktivita: „Extra hodiny“ a „Mimoškolská činnosť (Exkurzie)“

II. podaktivita: „Pedagogické kluby“ a „Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov“

III. podaktivity: „Riadenie a koordinácia projektu“

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35