Hlavné menu

Terminus technicus

Extra hodiny

V rámci tejto aktivity sa budú realizovať extra hodiny, ktoré budú zamerané na rozvoj čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej gramotnosti vrátanepodnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykových zručností a IKT zručností.Jednou z oprávnených aktivít projektu je zvýšenie počtu hodín školského vzdelávacieho programu nad rámec hodín povinne stanovených a financovaných zoštátneho rozpočtu.

Hodiny určené na vzdelávacie aktivity (extra hodiny) škola využila nasledovne:

- posilnenie časovej dotácie predmetov zaradených do školského vzdelávacieho programu, ktorá umožní prehĺbiť a rozšíriť obsah ich učiva,

- vytvorenie nového povinného vyučovacieho predmetu, ktorý je v súlade so zameraním študijných odborov, profiláciou školy a štátnym vzdelávacím programom,

- vytvorenie nových nepovinných vyučovacích predmetov, ktorých obsah je doplnením už existujúcich predmetov a umožňuje reflektovať na výchovno-vzdelávacie potreby žiakov

Zmeny v učebných plánoch v súvislosti s novými predmetmi a navýšením časovej dotácie už existujúcich predmetov sa dotknú nasledujúcich odborov:

- 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – študijný odbor – duálne vzdelávanie

- 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – študijný odbor – neduálne vzdelávanie

- 2413 K mechanik strojov a zariadení – študijný odbor – duálne vzdelávanie

- 2413 K mechanik strojov a zariadení – študijný odbor – neduálne vzdelávanie

- 2697 K mechanik elektrotechnik -– študijný odbor – duálne vzdelávanie

- 2433 H obrábač kovov -– učebný odbor – duálne vzdelávanie

- 2464 H strojný mechanik -– učebný odbor – duálne vzdelávanie

Zavedené extra hodiny sú zamerané na čitateľskú, matematickú, prírodovednú, finančnú gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomickéhomyslenia, jazykových zručností a IKT zručností. Extra hodiny vo výchovno-vzdelávacom procese budú určené pre skvalitnenie vzdelávania žiakov, prehĺbenie učivaprostredníctvom zakúpených didaktických pomôcok a potrieb. Na extra pridaných hodinách budú pedagógovia rozvíjať metakognitívne zručnosti, sociálne,komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na ich uplatnenie sa na trhu práce, zníženie a zabránenie predčasnému skončeniu školskej dochádzky.Prostredníctvom didaktických prostriedkov využívaných na extra hodinách budú žiaci získavať komplexnejšie a názornejšie nové poznatky a preberané učivo.Keďže úlohou pedagóga je vystupovať v pozícii nositeľa informácií, jeho úlohou je žiakov usmerňovať a vytvárať pre nich vhodné prostredie. Didaktické prostriedky využité na extra hodinách uľahčia prácu učiteľovi, ponúknu mu niekoľko spôsobov na zefektívnenie vyučovania. Vyučovanie sa stane efektívnejšie a zaujímavejšie. Používanie inovatívnych metód, pomôcok a potrieb vo vyučovaní v súčasnosti nie je len možnosťou, ale stáva sa nevyhnutnou potrebou. Zároveň pripomíname, že alternatívne metódy pomáhajú integrovaným žiakom a žiakom s poruchami učenia. Učebná látka sa pre nich stáva ľahšie pochopiteľnou. Vyučovací proces jevedený spôsobom, v ktorom nie je len aktívny učiteľ, ale aktivita sa presúva aj na žiaka. Jednou zo základných úloh použitia didaktických pomôcok je motivovať žiaka k väčšiemu záujmu o získanie nových poznatkov a vedomostí. Priaznivo pôsobia na zvyšovanie úrovne vnútornej motivácie a podporujú rozvoj tvorivosti. V neposlednom rade sú žiaci podporovaní, aby učenie vnímali ako činnosť, ktorú realizujú oni sami a optimálne tak využili svoj potenciál.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35