Hlavné menu

 • Exkurzia vo firme RIBE Slovakia k.s. Nitra

  Dňa 28. októbra 2019 sa žiaci I. D triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo firme RIBE Nitra. Táto firma je jedným z najlepších európskych dodávateľov spojovacieho materiálu v segmente malých a stredných sérií. RIBE Slovakia, výrobný závod Nitra je dodávateľom špeciálneho spojovacieho materiálu pre európsky automobilový, letecký a spotrebný priemysel so zameraním na malú a stredne sériovú výrobu s takmer 2000 typmi výrobkov. Hlavným výrobným programom sú pevnostné diely, najmä skrutky vyrábané tvárnením z drôtu za studena. Žiaci si mali možnosť prezrieť všetky pracoviská v tomto závode, všetko s odborným výkladom p. vedúceho výroby a tak sa na vlastné oči presvedčiť o možnostiach uplatnenia svojich študijných odborov.   

   

                                                                                     PaedDr. Rastislav Brezina

 • Máme nielen šikovných technikov ale aj športovcov

  15. až 17. 11. 2019 sa žiak našej školy Patrik Puckaller zúčastnil Svetového pohára v karate v srbskom hlavnom meste Belehrad. Vo svojej kategórii 18 -20 sa umiestnil na krásnom treťom mieste. 

  GRATULUJEME

   

 • Písalo sa o nás na stránke MŠVVaŠ SR

  Štatistický zázrak z Tlmáč

  Počet ľudí bez práce v okrese Levice svojou hodnotou 15,13 %* prekračuje celoslovenské štatistiky nezamestnanosti. O prácu sa tu uchádza až 8 506* uchádzačov. I napriek tomu študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch nemajú vôbec žiadny problém nájsť si prácu vo svojom odbore. Ako je to možné?     Stredná odborná škola technická v Tlmačoch totiž efektívne využíva eurofondy na to, aby zvýšila šance svojich žiakov na trhu práce.     Za 302-tisíc eur nakúpila výpočtovú techniku, software, či stroje a vybavila učebne interaktívnou technikou. Študenti sa tak zoznamujú s najmodernejšími metódami a formami práce a stávajú sa tak pre svojich budúcich zamestnávateľov mimoriadne atraktívnymi. Nakoľko z nich totiž škola urobila už „hotových ľudí“, budúci šéf nemusí investovať do ďalšieho zaškoľovania. Slúži tak ako príklad pre ďalšie odborné školy, najmä v okresoch, kde sú rady na Úradoch práce nekonečne dlhé.     Osemnásťmesačný projekt vzdelávania s názvom „Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím“ je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom je zaviesť vyučovanie odborov ako strojný mechanik, mechanik elektronik, pracovník marketingu, mechanik strojov a zariadení aprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadenípriamo v praxi.     Príkladom praktického vzdelávania je napríklad výroba konkrétneho žiackeho produktu. Na predmete technické kreslenie si žiaci s pomocou softvéru AutoCad nakreslia technický výkres v grafickom programe. V rámci vyučovacieho predmetu technológia si pripravia technologický postup výroby. Nakoniec na odbornom výcviku si daný návrh výrobku samostatne vyhotovia.        Práve tu si začínajú uvedomovať prepojenie teórie s praxou. „Škola už 63 rokov vychováva kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a zvárania no zároveň pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Vďaka realizácii projektu Vzdelávanie vychovávame kvalifikovaných odborníkov pre trh práce, ktorí nemajú problém si nájsť uplatnenie“, hovorí o prínose projektu pre oblasť s vysokou nezamestnanosťou riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová. „Trendy vzdelávania, odborná náročnosť, rozvoj technológií i konkurenčné prostredie na trhu práce sú pre školu hnacím motorom k úspešnej realizácii projektu a k následným úspechom jej žiakov“, dodáva Mrázová.     Škola sa v projekte zamerala na obnovu a doplnenie didaktických pomôcok, výpočtovej techniky, strojov, zariadení, knižného fondu i softvéru. Vďaka tomuto vybaveniu pedagógovia školy dokážu modernizovať svoje vyučovacie hodiny, aby boli pre študentov atraktívnejšie a pútavejšie. Tomu predchádzalo vzdelávanie samotných pedagógov a ich odborný osobnostný rozvoj v oblasti žiackych projektov a  digitálneho obsahu vzdelávania.  Samotné školenia sú zamerané na programovanie CNC strojov, senzoriku,  PLC systémy či programovateľné stavebnice.     „Vďaka využitiu zakúpených moderných didaktických pomôcok, doplneného knižničného fondu a interaktívneho vybavenia učební sa zmenili aj metódy a formy práce so žiakmi počas vyučovania. Zmeny, ktoré sa uskutočnili až v 23 predmetoch  smerujú k napĺňaniu požiadaviek trhu práce aj vyššieho vzdelávania“, dopĺňa riaditeľku majster odborného výcviku Bc. Miroslav Bernát.     Škola získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 302-tisíc eur a do jeho úspešnej realizácie zapojila 21 zamestnancov a 228 žiakov.Čo na modernú výučbu hovoria študenti?VIDEO - /data/files/4396_tlmace-zostrih.wmv

 • ZENIT v elektronike 2019

  Súťažilo sa v skupinách A a B. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z jednotlivých ročníkov v odbore mechanik elektrotechnik. Súťaž sa skladala z dvoch častí. Prvú časť tvorili písomný test, ktorý preveril hlavne vedomosti žiakov z oblasti elektroniky. Druhá časť bola praktická, pri ktorej žiaci museli zrealizovať elektronické zadanie podľa schémy zapojenia. V tejto časti sa uplatnili najmä zručnosti žiakov. V skupine A, ktorú tvorili žiaci z 3. a 4.ročníka skončil na prvom mieste Jakub Tinák, žiak tretieho ročníka a na druhom mieste, žiak štvrtého ročníka Dominik Balaj. V skupine B, ktorú tvorili žiaci z 1. a 2. ročníka, na prvom mieste skončil Simon Maruška  a na druhom mieste skončil Jakub Chvojka, obidvaja sú žiaci druhého ročníka.Uvedení žiaci získali diplomy, finančné ocenenie a vecné predmety.

  Výhercovia jednotlivých skupín zároveň postúpili do krajského kola ktoré organizuje dňa 28.11.2019 Stredná odborná škola technická vo Vrábloch.

  Výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

  Organizačne zabezpečili súťaž majstri odborného výcviku Ing. Zajac P. a Ing. Kunik J.

 • Tlmačania zašli do Nitry na Drotára

  Ako už býva zvykom, nie je tomu inak ani tento školský rok. Okrem vyučovania a odborného výcviku sa zúčastňujeme aj rôznych školských či mimoškolských aktivít. Jednými z nich bývajú aj divadelné predstavenia. Tentokrát sme zašli do Nitry, kde na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre hrali herci nitrianskeho divadla inscenáciu veselohry Drotár, ktorá priniesla vtipné momenty aj vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zápletka, alkohol, vtipné momenty, vášeň aj láska. Nič z toho nechýbalo v slovenskej klasike, vo veselohre Drotár z pera Jána Palárika.

  Príbeh obyčajného slovenského drotára sa odohráva v roku 1860 v Pešti. Drotár sa tam vydáva hľadať svojho pomaďarčeného brata. Najprv však v Pešti stretáva krásnu Marínu z Oravy, ktorú prichýlil bohatý strýko Rozumný.

  Marína drotára zavedie za strýkom, ktorý mu hneď ponúkne prácu. Drotár za ten čas všetkým na panstve vyrozpráva príbeh o tom, ako hľadá svojho brata. Až sa jedného dňa, zhodou náhod, jeho brat zjaví na panstve, lebo sa hlási na pozíciu učiteľa. Predbieha ho však istý gróf z Poľska, ktorý bol v tom čase vo svojom rodnom kraji stíhaný žandármi a vzal drotárovmu bratovi maturitný list. Na základe toho listu ho strýko nakoniec prijíma a z poľského šľachtica sa stáva na oko drotárov brat.

  Týmto sa začína zamotávať klbko osudov. Nemalý priestor dostali na pódiu vášeň a ľúbostné pletky, ktoré do hry vnesú dávku emócií. Podstatnú úlohu zohrá aj strýkov nemecky hovoriaci sluha, ktorý o pravde od začiatku vie a snaží sa uviesť všetko na pravú mieru, ale nikto mu neverí. Okrem neho sa v hre objaví aj nemecký žid a český žandár.

  Keďže obdobie, v ktorom sa dej odohráva, je zasadené do čias existencie Uhorska, mohli sme dobovú autenticitu vnímať aj na mnohojazyčnosti hereckých prehovorov. Na pódiu odzneli maďarčina, nemčina, poľština, ale napriek tomu prevažovala slovenčina. Aby diváci pochopili slová hercov v cudzom jazyku, nad pódiom sa nachádzal displej, kde sa premietali preklady v slovenskom jazyku.

  Hra ponúkla skvelý humor mierený často do našich vlastných radov, nádherné kostýmy, nápaditú scénu a okrem vášnivých a v súčasnosti veľmi aktuálnych národnostných a sociálnych sporov, rozporov a konfliktov vytvára autor veľký priestor aj pre ľúbostné vášne.

  V hre sa predstavili herci DAB: Marián Viskup, Andrej Remeník, Barbora Andrešičová, Nikolett Dékány, Tomáš Turek, Peter Oszlík, Martin Fratrič, Branislav Matuščin a Juraj Ďuriš.

  Vychutnali sme si kultúrny zážitok v podobe pútavého a strhujúceho príbehu na javisku. Je to komédia, ktorá hovorí aj o vzťahoch, aj o mladých ľuďoch, aj o zamilovaní, aj vzťahoch s rodičmi, takže nie je dôvod, prečo by si tam niečo nenašiel aj mladý človek.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

 • Mladý tvorca 2019

  V dňoch 5. a 6. novembra 2019 zástupcovia našej školy prezentovali odbory a výsledky činnosti našich žiakov na výstave Mladý tvorca 2019. Cieľom tejto výstavy bolo podporiť a spropagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Spropagovali alternatívy uplatnenia absolventov našej školy na trhu práce a v podnikaní. Výstavu navštívili aj rodičia a žiaci základných škôl, ktorým poskytla väčší prehľad o profilácii našej škôly s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia  a programy  z oblasti záujmovej činnosti žiakov. Zástupcov tu mali rôzne školy nášho kraja ale aj ostatných krajov Slovenska a aj školy zo zahraničia. Mali sme možnosť porovnať činnosť škôl z Čiech, Rumunska atď.

  Ing. Jana Hollá

 • Obvodné kolo vo florbale

  Dňa 23.10..2019 sa naša škola zúčastnila už tradične obvodného kola florbalového turnaja. V rámci okresu sme boli zaradený do „B“ skupiny, ktorej účastníkmi boli : GAV  Levice, SOŠ poľnohospodárska Levice, SOŠ služieb Levice a naša SOŠ technická Tlmače.

  Prvý zápas sme odohrali proti SOŠ poľnohospodárskej Levice. Po dramatickom priebehu sme sa dvakrát ujali vedenia, no súper dvakrát dokázal vyrovnať. Po bojovnom výkone sme však strhli víťazstvo na svoju stranu a zaslúžene zvíťazili v pomere 4:2. Po tomto náročnom zápase sme nastúpili na zápas o prvenstvo proti gymnazistom GAV Levice. Okrem našej vyčerpanosti sme museli uznať kvality súpera, ktoré sa prejavili v podobe ich víťazstva 6:0. GAV Levice svoje kvality potvrdil aj v okresnom kole, ktoré vyhral a bude náš okres reprezentovať v krajskom kole.

  Chlapcom chceme poďakovať za dôstojnú reprezentáciu školy a následne aby ich to aj motivovalo do ďalšej športovej práce.

  Zostava SOŠ technická Tlmače : brankári - Jakubík  Andrej, Židzík Martin, obrancovia – Gutyán Patrik, Kasan Jozef, Cziria Denis, Trgiňa Marek, Zajko Dominik, útočníci – Kristín Ján, Legíň Marek, Šebó Peter, Bogdán     Miroslav, Blaško  Dávid, Gábrš Jakub, Boťťan Ľudovít, Fabian Adam, Lenart Michal

  Jaroslav Plachy

 • Stredoškoláci z Tlmáč obdivovali na autosalóne „rýchle mašiny“

  Po roku sme sa opäť dočkali. Nenechali sme si ujsť Nitriansky autosalón 2019. Netrpezlivo sme čakali, kedy naše autobusy, plné študentov, vyrazia na automobilovú show. Väčšina študentov, Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, sme sa zúčastnili v sprievode pedagógov na 26. ročníku medzinárodného Autosalónu v Nitre, ktorý sa konal v areáli výstaviska Agrokomplex Nitra, kde sme obdivovali okrem automobilových noviniek, „rýchlych mašín“, nádherných dievčat aj prekrásne vyleštené a vytuningované autá.

  Veruže bolo čo obdivovať a pokochať sa na nádherných automobiloch. Zastúpenie tu mala väčšina automobiliek pôsobiacich na trhu, či už Mercedes Benz, BMW, Jaguar, Range Rover, Volvo, Honda a ďalšie kvalitné automobilové značky. Istotne nikomu z nás neunikli ani predstavené premiéry na slovenskom automobilovom trhu. To teda sme boli prekvapení, ale ešte väčšie napätie nás čakalo v pavilóne, kde sme dlhý čas strávili obdivovaním špeciálnych tuningových kúskov.

  Na svoje si prišli aj milovníci automobilových veteránov. Viacerí z nás sme si vyskúšali aspoň na chvíľu sadnúť do historických vozov, ktoré mali neraz dvakrát viac rokov ako my. Svoje expozície ukázali viaceré známe autokluby. Adrenalín stúpal a krv v žilách prúdila naďalej. Súčasťou bohatého sprievodného programu okrem iného bola príležitosť zajazdiť si na vozidlách v teréne na testovacích okruhoch. Kto našiel v sebe odvahu, odniesol si zážitok, na ktorý bude dlho spomínať.

  Vychutnali sme si výbornú atmosféru, odfotografovali mnohé „automobilové tátoše“ a v neposlednom rade sme si odniesli nádherné zážitky a dojmy z autosalónu, na ktoré sme spomínali ešte aj počas ďalšieho vyučovacieho dňa. Už teraz sa tešíme na ďalší a ešte lepší ročník tradičného automobilového podujatia.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

 • Stužková slávnosť triedy IV.E

  V kalendári svietil 4. október, deň našej stužkovej slávnosti. Konala sa v Leviciach v hoteli Lev. Všetky prípravy, nacvičovania a stresy skončili a my sme plní očakávania stáli pred dverami do sály.

  Dievčatá v nádherných šatách a chlapci v slušivých oblekoch boli v ten deň  najväčšie hviezdy. Oficiálnu časť moderovali samotní žiaci IV.E Marek so Simonkou, ktorí vyzvali k príhovorom pani zástupkyňu a triedneho učiteľa aby mohlo nasledovať stužkovanie. Hrude študentov sa hrdo vypínali s očakávaním pripnutia zelenej  stužky nádeje.

  Po oficiálnej časti nasledoval zábavný program, kde do scénok sa zapojilo všetkých 21 ostužkovaných študentov. Scénky vyvolali obdiv, uznanie a zároveň aj  smiech na tvárach všetkých prítomných. Pred polnocou sa čítali častušky. Boli to básničky o študentoch samotných, o tom, čo ich vystihuje, ale aj o ich snoch a túžbach. O dobrú zábavu počas celého večera sa staral aj DJ Ján Kuník, ktorá pokračovala  až do skorých ranných hodín.

           Trúfam si ako triedny učiteľ v mene celej triedy povedať, že to bola úžasná stužková, ktorá ubehla neskutočne rýchlo. Bol to skvelý večer, ktorý sme si ešte stále ako trieda mohli spolu naplno vychutnať a v budúcnosti si naň všetci určite radi zaspomíname.

  Jaroslav Plachy

 • „Športuje celá škola“- spokojnosť zaručená

       Jeden z posledných dní školského roka si  žiaci Strednej odbornej školy v Tlmačoch užili opäť netradičným spôsobom . Priestor pred školou sa zmenil na jedno veľké športovisko.

      Športové dopoludnie pod názvom „ Olympijský deň  - športuje celá škola“ - je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň plný zážitkov, dobrej nálady, keď sa každý žiak  môže stať aktívnym, vyskúšať si rôzne športy,  objaviť čaro pohybu, zažiť  skvelý pocit vzrušenia a adrenalínu z víťazstva, či prehry. Nie je to nič nové, veď aj v histórii letných olympijských hier sa uskutočnili súťaže v netradičných športových disciplínach.

       A športových  disciplín bolo pripravených viac ako dosť. Fúrikový racing, hod deravým hrncom na cieľ, držanie krígľa, či hádzanie a následné hľadanie kladiva v poraste alebo netradičný silový trojboj, je len malá ukážka toho, čo čakalo súťažiacich. Pobyt na čerstvom vzduchu, v prestávkach medzi súťažami  a zároveň povoleným dopingom, si žiaci I.E triedy spríjemnili opekaním špekáčikov.

  Náš  hlavný cieľ - jednoduchými pohybovými aktivitami pritiahnuť k športovaniu aj doteraz neoslovených žiakov sa naplnil.  Veríme, že vzájomná spolupráca – teambuilding, uplatňovanie pravidiel fair-play budú viesť našich žiakov k zdravému životnému štýlu.

       V závere tohto športového stretnutia  si zúčastnení oddýchli pri voňavej, ale hlavne chutnej grilovanej dobrote. Pobyt na čerstvom vzduchu je základom pevného zdravia. Ak sa spojí aj so samotným športovaním, zábavou, oddychom – spokojnosť je zaručená. Nie je preto na škodu vymeniť triedy za pobyt vonku a  na športoviskách.                                                                                                                                             Hatiarová

   

 • Odborná exkurzia v Palárikove

  Aj posledné dni v školskom roku sa snažíme žiakom vyplniť zaujímavými akciami, ktoré sú spojené s ich budúcou profesiou. Tentokrát sme využili možnosť a pozvanie od spoločnosti Otolift Schodiskové výťahy, s. r. o. v Palárikove.

  Žiaci mali možnosť vidieť moderné páliace stroje, ohýbačky, zváracie roboty. Jeden z robotov spoločnosť Otolift darovala aj škole a žiaci ho budú môcť využívať v ďalšom školskom roku na praktickom vyučovaní. Súčasťou prehliadky bola aj samotná montáž výťahových sedadiel a ukážky pracoviska pre ručné zváranie koľajníc výťahov. Zaujímavá časť prehliadky sa odohrávala v priestoroch konštrukcie, kde zamestnaci v programe AutoCad navrhujú design a spracovávajú výrobné výkresy podľa požiadaviek zákazníkov.

  V teplom počasí boli žiaci pozvaní aj na občerstvenie v priestoroch firmy. 

  Týmto chceme poďakovať manažmentu spoločnostia a aj jej zamestnancom za zaujímavú prehliadku a smaozrejme aj za darovaný zvárací automat. 

  Bc. Róbert Lacko

 • Naši zvárači ocenení na strojárskom veľtrhu v Nitre

  V dňoch 21. až 24. mája 2019 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal Medzinárodný strojársky veľtrh. Veľkou súčastou medzinárodného strojárskeho veltrhu je aj výstava Eurowelding Nitra zameraná na zváracie technológie a modernú zváraciu techniku. V pavilóne M5 kde Eurowlding prebieha sa stretli všetky popredné firmy v oblasti zvárania, ktoré predvádzali svoje novinky spolu s ukážkami zvárania.  Okrem odborníkov z odboru si ich mali možnosť prezriet všetci účastnici výstavy.

  Aj tento rok mala na výstave Eurowelding 2019 zastúpenie aj naša zváračská škola, ktorá pracuje pod SOŠ technickou,Tlmače. Zvaračská škola sa prezentovala vo svojom stánku a bola zaradená medzi popredné zváracie školy. V rámci prezentácie sme predstavili všetky svoje aktivita a samozrejme aj svoje úspechy, ktoré sme dosiahli nie len doma ale aj v zahraničí.

  Počas Euroweldingu sa konala aj konferencia o zváraní v priestoroch kongresového centra. Konferencia bola organizovaná certifikačným orgánom Cechom zváračských odborníkov Trnava. Hlavným gestorom bol doc.Ing.Jozef Jasenák Phd. Konferencia o zvárani bola zameraná na duálne vzdelávanie a skúsenosti z duálneho vzdelávania v rámci zvárania na stredných skolách. Dualne vzdelávanie a skúsenosti z duálnym vzdelávaním na našej škole prezentovala pani Ing.Jana Mrázová riaditelka SOŠ technickej Tlmače.

  Jedným z bodov konferencie bolo odovzdávanie zváračských certifikátov najuspešnejším žiakom vo zváračských sútažiach, sko sútaž Mladý zvárač Tlmače a Zlatý pohár Linde Frýdek – Místek.  Ocenení boli aj naši traja najlepší  Patrik Zolčák IV.E, Rajmund Škrha a Jakub Kuruc III.E trieda. Žiaci  získali certifikáty podla STN ISO 9606, ktoré im slávnostne odovzdal doc. Ing.Jozef Jasenák Phd, predseda CZO Trnava a Ing. Dušan Malárik, predseda hodnotiacej zváracej komisie.

  Bc.Ján Salaj, vedúci Zváračskej školy 006/7 SOŠT Tlmače

  viac foto

 • Tlmačskí študenti po stopách literatúry

  V čase, keď sa blíži koniec školského roka a tešíme sa na letné prázdniny, sme sa vybrali zo Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch po stopách slovenskej literatúry, aby sme svoje vedomosti a poznatky získané počas školského roka znásobili a zúročili. Putovali sme vlakom do Martina, kde sme navštívili aj národné pamiatky, ktoré toto mesto na strednom Slovensku návštevníkom ponúka. A má teda čo ponúknuť. Veď Martin v našich dejinách zohrával dôležitú a významnú úlohu pri formovaní nášho národa. Bolo si čo pozrieť a navštíviť.

  Medzi najnavštevovanejšie miesta Martina patrí už tradične popri Matici slovenskej a Slovenskom národnom múzeu aj Národný cintorín. Inak tomu nebolo ani v našom prípade. Veď to, čo sme sa počas školského roka dozvedeli, sme teraz navštívili a videli. Zaujali nás viaceré historické miesta. Múzeum Andreja Kmeťa, Národný cintorín, Matica slovenská, Slovenské národné múzeum, Štefánikov ústav a v neposlednom rade aj centrum Martina.

  Určite aj dnes nám tieto národné a literárne pamiatky majú čo ponúknuť a pripomenúť. Veď história nášho národa je aj vďaka tomu stále živá a prítomná, stále vieme oceniť hodnoty, ktoré nám pripomínajú, zvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

 • Jeden z najlepších je žiakom SOŠ technickej v Tlmačoch

  Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PU. v závere tohto školského roka, podobne ako v predchádzajucich, ocenil najlepších žiakov stredných škôl, ktorí dosialili miinoriadne výsledky vo vedomostných, odborných, športových  súťažiach. Jedným z ocenených žiakov bol aj žiak našej technickej školy. Ocenenie  Jakubovi Kurucovi odovzdal podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry. 

  GRATULUJEME 

 • Strojári z Tlmáč obdivovali na autosalóne „rýchle mašiny“

  Po roku sme sa opäť dočkali. Nenechali sme si ujsť ďalší ročník Bratislavského autosalónu 2019. Netrpezlivo sme čakali, kedy budeme môcť vyraziť na výstavu. My študenti II.E triedy Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, sme sa zúčastnili v sprievode triedneho učiteľa na medzinárodnom autosalóne v Bratislave, ktorý sa konal v areáli výstaviska Incheba, kde sme obdivovali okrem automobilových noviniek, „rýchlych mašín“, nádherných dievčat aj prekrásne vyleštené a vytuningované autá.

  Veruže bolo čo obdivovať a pokochať sa na nádherných automobiloch plných nových technológií a inovatívneho dizajnu. Zastúpenie mala väčšina automobiliek, predstavilo sa 50 automobilových značiek, ktoré priniesli 60 slovenských výstavných premiér, z čoho bola jedna stredoeurópska, a jedna dokonca európska. Videli sme mnoho značiek pôsobiacich na trhu, či už Mercedes, Jaguar, Range Rover, Audi, Volkswagen, Volvo, Honda a ďalšie nemenej kvalitné automobilové značky.

  Istotne nikomu z nás neunikli ani predstavené premiéry na slovenskom automobilovom trhu. Autosalón v tomto roku do Bratislavy priniesol množstvo exkluzívnych automobilových noviniek vrátane najväčšieho, najdrahšieho (Rolls Royce Culinnan) a najrýchlejšieho SUV na svete (Lamborghini Urus), unikátneho futuristického autonómneho konceptu (Renault Trezor), najnovšieho modelu „lietajúceho auta“ (AeroMobil 4.0) a desiatok nových modelov obľúbených značiek, z ktorých viaceré doteraz neboli na Slovensku predstavené. Veľká pozornosť bola venovaná elektromobilite ako jednému zo súčasných trendov - elektrické či hybridné vozidlá mali zastúpenie nielen v portfóliu väčšiny značiek. To teda sme boli prekvapení, ale ešte väčšie napätie nás čakalo v pavilóne, kde sme dlhý čas strávili obdivovaním špeciálnych tuningových kúskov.

  Adrenalín stúpal a krv v žilách prúdila naďalej. Súčasťou bohatého sprievodného programu okrem iného bola príležitosť zajazdiť si na vozidlách v teréne na testovacích okruhoch a polygónoch. Kto našiel v sebe odvahu, odniesol si zážitok, na ktorý bude dlho spomínať.

  Vychutnali sme si výbornú atmosféru, odfotografovali mnohé „automobilové tátoše“ a v neposlednom rade sme si odniesli nádherné zážitky a dojmy z autosalónu, na ktoré sme spomínali ešte aj počas ďalšieho vyučovacieho dňa. Už teraz sa tešíme na ďalší a ešte lepší ročník tradičného automobilového podujatia, na najprestížnejšiu automobilovú udalosť roka, na ktorú počas šiestich dní zavítalo 198 771 milovníkov motorizmu.                         Mgr. Marián Sabala

 •  Zlatý pohár LINDE 2019 znovu putoval na SOŠ technickú Tlmače.

  Vo Frýdku Místku  sa v dňoch 15. -17. apríla 2019  konal  23. ročník medzinárodnej zváračskej súťaže žiakov stredných škôl o Zlatý pohár LINDE 2019.  Súťaže sa zúčastnilo celkovo 125 mladých zváračov z 52 škôl. Okrem súťažiacich z českej republiky sa zúčastnilo aj 22 zahraničných súťažiacich. Svojich favoritov vyslalo Bulharsko, Ukrajina, Slovensko, Česká republika a Nemecko. V hodnotiacej komisii mala zastúpenie každá krajina. Slovensko zastupovali  doc. Ing. Jozef  Jasenák, PhD. a  Ing. Dušan Malárik z Cechu zváračských odborníkov Trnava, Zdenko Šikeť, zváračský inštruktor SES, a.s. Tlmače.

  Súťažilo sa v štyroch metódach: TIG (141) - zváranie v ochrannej atmosfére Argónu, MIG/MAG (135) - zváranie v ochrannej atmosfére CO2,,  MMA (111) – zváranie  elektrickým oblúkom obalenou elektródou,  GAS (311) – zváranie  kyslíkovo-acetylénovým plameňom.

  SOŠT Tlmače reprezentovali  Štefan Bánovský,  MMA (111), Jakub Kuruc, MIG/MAG (131/135)  a Rajmund Škrha, TIG /141).  Pedagogický sprievod zabezpečovali inštruktor zvárania a zároveň majster odborného výcviku  Bc. Ján Salaj,

  Úroveň súťaže sa z roka na rok zvyšuje a konkurencia rastie. Nie je jednoduché stáť na stupňoch víťazov v silnej medzinárodnej konkurencii. Všetky krajiny vyberajú starostlivo svojich zástupcov na súťaž. Preto aj naša škola a naši žiaci sa na túto prestížnu súťaž poctivo a vzorne pripravovali. Nič nenechali na náhodu a to sa aj odrazilo na výsledku.

  Tlmačania  znovu ukázali že patria medzi svetovú špičku vo zváraní medzi žiakmi stredných škôl.  1.  miesto a teda zlatý pohár LINDE priniesol domov Jakub Kuruc z III.E triedy ktorý stál na najvyššom stupni a zaslúžil sa o víťazstvo v metóde 135 MIG/MAG. Treba pripomenúť, že za posledné obdobie žiaci našej školy, získali už 9 krát Zlatý pohár Linde. Ani ostatní naši súťažiaci sa v súťaži nestratili a umiestnili sa na krásnych bodovaných miestach vo svojich kategóriách.

  Poďakovanie  patrí všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu  školy a celého Slovenska na  náročnej súťaži.  Poďakovanie za cenné odborné, teoretické a praktické rady počas prípravy žiakov patrí Zdenkovi Šikeťovi, inštruktorovi Zváračskej školy SES, a.s.Tlmače, ktorá aktívne pomohla s prípravou žiakov na súťaž a najviac Zdenkovi Šikeťovi.

  História uplynulých  ročníkov súťaže potvrdzuje, že mladí zvárači z Tlmáč tu majú svoje pravidelné zastúpenie a  podarilo sa im získať Zlatý pohár Linde  už viackrát. Prvý bol v roku 2007 Ivan Laurečník, nasledoval  František Holečka (2009),  Štefan Farkaš  a Matúš Dóka (2010), Peter Jakubík  (2011),  Dávid Baláž (2013 a 2014 )Frederik Machajdík 2016  Jakub Kuruc 2019.Mená týchto úspešných mladých zváračov sú zapísané veľkými písmenami v kronike súťaže.  Dosiahnuté úspech y budú dozaista motiváciou pre ďalších žiakov SOŠT  Tlmače.

   

  Bc.Ján Salaj

  inštruktor zvárania-majster OV SOŠT Tlmače

 • Písali o nás

 • Oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov 2019

  "Byť učiteľom je nádherné, namáhavé, príjemné, veselé, smutné, ťažké, ľahké, nepredvídateľné, únavné, nudné, zábavné, otravné, opakujúce sa, neopakovateľné, nevydržateľné, inšpiratívne, vyčerpávajúce, nabíjajúce, sebazničujúce, lákavé, úžasné. Je to krásna komunikácia s mimoriadnymi bytosťami. Výsadou učiteľa je, že môže neuveriteľným spôsobom prispieť k rozvoju každého zo svojich žiakov. K pozitívnemu aj k negatívnemu. Môžete nasmerovať v živote tisíce ľudských bytostí. Ľudských bytostí, ktoré budú ovplyvňovať tento štát, tento svet, tento vesmír. Je to vo vašich rukách, myšlienkach a skutkoch. Nikdy na to nezabúdajte," píše sa v úvode knihy Umenie byť učiteľom od autorou Zuzany Berovej a Petera Bera.

  Pri príležitosti Dňa učiteľov prebehlo slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógov a riaditeľov stredných škôl. Predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. ocenil riaditeľov stredných škôl za implementáciu duálneho vzdelávania. Jednou z ocenených bola aj naša pani riaditeľka Ing. Jana Mrázová. Medzi ocenenými pedagógmi bol hlavný majster odbornej výchovy Mg. Alexander Gábor.

 • Mladý zvárač 2019

  „Väčšina ľudí prepásne svoju životnú príležitosť, pretože tá je oblečená v montérkach a vyzerá ako práca.“ »Thomas Alva Edison «

              Mladí zvárači z deviatich škôl svoju životnú príležitosť neprepásli a dňa 19. marca 2019 si obliekli svoje montérky a hrdo sa postavili do zváracích boxov, aby odbornej porote predviedli čo vedia. Na XII. ročníku celoslovenskej akreditovanej súťaže Mladý zvárač, ktorú organizuje na svojej pôde Stredná odborná škola technická v Tlmačoch sa stretlo 30 súťažiacich zo Slovenska, Českej republiky a Srbska. Rovnako ako v predchádzajúce ročníky sa súťaž konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

              Súťaž slávnostne otvorila riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová, ktorá srdečne poďakovala všetkým prítomným za to, že prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili tejto jedinečnej súťaže. V príhovore pripomenula, že takýto typ súťaže by nebolo možné zrealizovať bez kooperácie so zamestnávateľmi a odbornými združeniami, s ktorými škola dlhoročne spolupracuje. Medzi najvýznamnejších patrí Cech zváračských odborníkov z Trnavy a Slovenské energetické strojárne, a. s. Tlmače. Oporu pri organizácii súťaže škola našla aj u štedrých sponzorov z radov zamestnávateľov, pre ktorých vychováva budúcich zamestnancov.

              Pozvanie na otvorenie súťaže prijal a k prítomným sa prihovoril poslanec NR SR a podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry, ktorý vyzdvihol význam Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch v oblasti technického vzdelávania a v systéme duálneho vzdelávania v Nitrianskom kraji. Za odbor školstva NSK pozvanie prijal RNDr. Vladimír Gubiš, vedúci odboru vzdelávania a kultúry. Ako správna lokálpatriotka prvenstvo žiakom z Tlmáč priala a v mene mesta vystúpila prednostka mestského úradu  Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová.

              Súťažiaci si preverili svoje zručnosti v troch metódach zvárania – metóda 141 TIG zváranie v ochrannej atmosfére argónu, metóda 111 MMA zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom a metóda 135 MAG zváranie v ochrannej atmosfére CO2. Úlohou mladých zváračov bolo vyhotoviť dva zvary podľa špecifikácie (WPS). Odborná porota na základe vizuálnej kontroly pridelila súťažiacim body a súčet bodov za oba zvary rozhodol o poradí súťažiacich. V metóde 135 MAG 1. miesto obsadil Patrik Zolčák , 2. miesto   Jakub Kuruc obaja zo SOŠt Tlmače, 3. miesto získal Benjamín Čagala zo SOŠt Čadca. V metóde 141 TIG 1. miesto  získal Rajmund Škrha  zo SOŠt Tlmače, 2. miesto Aydemir Halis  zo SOŠ techniky a služieb Šahy a na 3. mieste skončil  Miroslav Zelina zo SŠ Martin.  V metóde 111 MMA si prvenstvo odniesol  Tomáš Déneš zo  SOŠ techniky a služieb Šahy, 2. miesto Ján Smutník, SOŠt  Čadca a 3. miesto  Adrián Valentík , SOŠTt Tlmače.

              Okrem hodnotných cien a finančnej hotovosti, ktoré si z rúk štedrých sponzorov prevzali víťazi na prvých troch miestach, z rúk doc. Ing. Jozefa Jasenáka, PhD.  a Ing. Dušana Malárika  si všetci účastníci XII. ročníka prevzali Tovarišské listy vydané Cechom zváračských odborníkov v Trnave.

  Ing. Jana Hollá

 • Nová 3D tlačiareň pre SOŠ technickú

  Vďaka grantovej podpore nadačného fondu Cloetta pri Nadácii detí Slovenska rozbieha občianske združenie NOW projekt "3D tlač na školách"8.3.2019 z rúk vedenia nadácie prebral 3D tlačiareň Mgr. Gábor. Teraz si naši žiaci môžu na hodinách počítačovej grafiky vymodelované súčiastky priamo vytlačiť. Aj takáto učebná pomôcka posunie dopredu našich mladých technikov.

  Ing. Jana Hollá

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35