Hlavné menu

Pre zamestnancov

Etický kódex

 

Etický kódex pedagogického zamestnanca Strednej odbornej školy technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

 

Všeobecné povinnosti

 1. Stavovskou povinnosťou učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy, špeciálneho pedagóga (ďalej len pedagóg) je profesionálna starostlivosť o vzdelávanie a výchovu jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami humanizmu, ľudskosti, všeobecnej prospešnosti, úcty ku každému jednotlivcovi.
 2. Povinnosťou pedagóga je rozvíjať vo svojich žiakoch lásku k vzdelaniu, múdrosti, dobru, k svojim najbližším, celej spoločnosti a svojej slovenskej vlasti.
 3. Svoje poslanie plní pedagóg  bez ohľadu na náboženské vyznanie, rasu, spoločenský pôvod a národnosť svojich žiakov.
 4. Povinnosťou pedagóga je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych postupoch a rozhodnutiach nezávislý, objektívny a zodpovedný.
 5. Pedagóg napomáha rodičom a žiakom uplatňovať právo slobodného výberu školy, výchovného a vzdelávacieho zariadenia. 
 6. Pedagóg je nápomocný pri vytváraní zručností a návykov, ktoré sú potrebné po absolvovaní školy zaradiť sa úspešne na trh práce aj do spoločenského života.

Pedagóg a výkon jeho povolania

 1. Pedagóg  v rámci svojej odbornej a pedagogickej spôsobilosti vzdeláva a vychováva svojich žiakov spôsobom zodpovedajúcim najnovším poznatkom pedagogických a psychologických vied.
 2. Pedagóg  plní svoje poslanie nielen v rámci svojho pracovného času, ale pozitívne ovplyvňuje svoje okolie a spoločnosť za každých okolností.
 3. Od pedagóga nemožno vyžadovať taký výkon povolania a také kroky a činy, alebo spoluúčasť na nich ak odporujú jeho svedomiu s výnimkou prípadov na ochranu života a zdravia.
 4. Pedagóg  nesmie používať metódy a formy, ktoré majú negatívny dopad na výchovu a charakter osobnosti žiaka.
 5. Pedagóg  používa svoje pedagogické majstrovstvo nielen voči bežne vychovávateľným a vzdelávateľným žiakom, ale aj zdravotne a osobnostne narušeným jedincom, ktorí sú ťažko vzdelávateľní a vychovávateľní.
 6. Pedagóg , ktorý vykonáva svoje povolanie je povinný dbať o svoj odborný rast a permanentne sa vzdelávať, orientovať sa v najnovších trendoch a poznatkoch.
 7. Pedagóg  je povinný pri výkone svojho povolania primerane chrániť pedagogickú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.
 8. Pedagóg  nesmie používať metódy alebo formy práce, ktoré ohrozujú zdravie alebo mravný vývoj žiaka a spoločnosti.
 9. Pedagóg  sa počas výchovno-vzdelávacieho procesu nesmie riadiť a brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok ale výlučne svojim svedomím, pozitívnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka a vedeckými poznatkami.
 10. Pedagóg  má právo i povinnosť zúčastňovať sa na verejnosti, v elektronických a printových médiách prezentácii pedagogických tém a problémov a viesť o nich dialóg so širšou verejnosťou.
 11. Pedagóg  nesmie používať nedôstojné metódy a formy svojho pôsobenia smerujúce k ponižovaniu žiaka, znižovaniu jeho sebavedomia a sebaúcty.
 12. Pedagóg  je oprávnený zúčastňovať sa prezentácie pozitívnych výsledkov svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenia. Informácie o svojej práci, práci svojho výchovno-vzdelávacieho zariadenia musia byť pravdivé, vecné, výsostne informujúce a propagujúce pozitívne postupy a výsledky, pričom sa nesmie znevažovať práca iných učiteľov či výchovno-vzdelávacích zariadení.
 13. Pedagóg  sa nezúčastňuje podujatí a aktivít, ktoré znižujú jeho spoločenskú vážnosť a prestíž a taktiež spoločenskú vážnosť a prestíž učiteľského povolania vôbec.
 14. Pedagóg  si má byť vždy a všade vedomý svojej národnej a spoločenskej úlohy a svojho vplyvu na okolie.

Pedagóg  a žiak

 1. Vzájomný vzťah pedagóga  a žiaka, žiaka a pedagóga  je postavený na vzájomnej úcte a pochopení, vzájomnej ústretovosti a podpore ich úloh v živote a spoločnosti.
 2. Pedagóg si plní svoje profesionálne povinnosti voči všetkým žiakom rovnocenne bez zvýhodňovania jedných na úkor druhých, prihliada pritom na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých žiakov, vyžadujúce si individuálny prístup.
 3. Pedagóg  sa správa k žiakovi korektne, s pochopením a trpezlivosťou. Nikdy sa nezníži k hrubému a nemravnému konaniu.
 4. Pedagóg  rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa.
 5. Pedagóg  má právo a povinnosť dohliadať na zdravý vývoj žiaka, v prípade jeho ohrozenia bezodkladne na to upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka, prípadne príslušné orgány a inštitúcie.
 6. Pedagóg  nesmie napomáhať alebo sa zúčastňovať na porušovaní cti a dôstojnosti žiaka. Každý pedagóg  je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania žiaka, predovšetkým maloletých osôb.
 7. Pedagóg  je povinný zrozumiteľne a veku primerane v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať.
 8. Pedagóg  priebežne informuje žiaka jeho rodičov resp. zákonných zástupcov o výsledkoch spoločnej vzdelávacej a výchovnej práce, o prípadných problémoch, ťažkostiach a prípadných rizikách, ktoré môžu nastať.
 9. Pedagóg  priebežne spolupracuje so žiakom i jeho rodičmi resp. zákonnými zástupcami pri výbere najvhodnejšej perspektívnej vzdelávacej cesty a perspektívnej profesnej kariéry žiaka.
 10. Pedagóg  nesmie zneužiť dôveru a závislosť žiaka, rodičov resp. jeho zákonných zástupcov akýmkoľvek spôsobom.

 Vzťahy medzi pedagógmi navzájom

Základom vzťahov medzi pedagógmi na jednotlivých druhoch a stupňoch škôl a školských zariadení je vzájomne čestne, profesionálne, slušne a spoločensky korektné správanie sa spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním svojich kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.

 1. Pedagóg kolegiálne spolupracuje s pedagógmi, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú žiaka, spolupracuje s pedagógmi, ktorých vzdelávaním a výchovou prešli a tými, ktorí budú žiaka vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období.
 2. Pedagóg je povinný požiadať iného pedagóga o konzultáciu vždy, keď si to vyžaduje záujem žiaka a okolností. Závery je vhodné dokumentovať písomne.
 3. Pedagógovia sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste a na ktorej škole, či školskom zariadení pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje poslanie v slovenskej spoločnosti, štáte a európskej kultúre.
 4. Pedagógovia sa navzájom podporujú a pomáhajú si pri medzinárodnej spolupráci, ale aj ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore, pri rozširovaní svojho kultúrneho a poznatkového obzoru, pri učení sa cudzích jazykov, informačných technológií a v ďalších oblastiach.
 5. Pedagógovia navzájom pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojim dielom prispievajú k medzinárodnej kooperácii a prestíži Slovenskej výchovno-vzdelávacej sústavy.

Vzťahy medzi pedagógom a slovenskou spoločnosťou

Povolanie pedagóga je akceptované ako spoločensky vysoko prospešné poslanie, ktoré si vyžaduje náležité spoločenské i finančné ohodnotenie (obvykle na úrovni najmenej 125% priemerného platu v spoločnosti).

 1. Pedagóg  sa aktívne zapája do odborných diskusií, podieľa sa na tvorbe koncepcie práce svojej školy, rezortu i koncipovaní vzdelávacej politiky štátu a národa.
 2. Škola a pedagóg sú vo výkone svojej činnosti politiky a politickej moci. Spoločnosť robí všetky kroky pre to, aby bol výchovno-vzdelávací proces a škola ako taká uchránená od zásahov a vplyvov politických prúdov a je vnímaná ako návodná inštitúcia mimoriadneho významu a poslania.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35