Hlavné menu

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium

Nadstavbové štúdium ponúkame v odbore:

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov strojov a zariadení
Dĺžka príprav: - 2 roky
Podmienky prijatia: - úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom odbore, určeným predpisom úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Spôsob ukončenia štúdia: - maturitná skúška
Získanie vzdelania: - úplné stredné odborné vzdelanie
Uplatnenie: - Absolvent je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti technicko-hospodárskych pracovníkov

Možnosť ďalšieho vzdelania: - absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

Ide o dvojročné štúdium ukončené maturitnou skúškou, absolvent získa po skončení štúdia maturitné vysvedčenie.​

Prihláška 

Termíny podania prihlášok

  • do 31. mája 
  • do 31. júla v prípade neúspešných uchádzačov o štúdium na vysokej škole

 

Absolvent študijného odboru strojárstvo pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti má nasledujúce vedomosti a zručnosti:
 
Absolvent teoreticky ovláda:
• technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve
• základnú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu
• strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve
• technické výpočty s využitím odbornej technickej literatúry a noriem
• teoretické základy princípov činnosti strojov a zariadení
• základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich postup výroby
• metódy zisťovania technických vlastností materiálov
• metódy tepelného spracovania a povrchových úprav materiálov
• základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania
• základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, zariadení, mechanimov a ich komponentov
• základné predpisy bezpečnost a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce a ochrany životného prostredia
• základné automatické systémy
• základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej štruktúre podniku
• základné princípy ddrobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením živnosti, ovládať postupy používania strojov, prístrojov, nástrojov a prípravkov, mať prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok
• definovať zíkladné ekonomické zákonitosti a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatnovať ich pri nákupe surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov
• používať základné poznatky z oblasti práva a vyjadriť ich aplikácie v právnych otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnými a občianskymi vzťahmi
• postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach
• informačné systémy a ich možnosti aplikácie do praxe
• určovaqnie možných zdrojov znečistenia životného prostredia súvisiacice s príslušnou výrobou alebo službou
• možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia
• metódy zisťovania technických vlastností materiálov
• použitie meradiel a meracích prístrojov pre bežnú kontrolu súčiastok a meranie základných technických veličín
• metodiku vyhodnocovania výsledkov uskutočnených skúšok a meraní
 
Abslovent vie prakticky:
• identifikovať strojové súčiastky
• vytvárať technickú dokumentáciu s využitím CAD - CAM systémov
• požívať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh
• rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky
• realizovať technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem
• základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov
• vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov
• obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie
• orientovať sa v technickej dokumentáci, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacih so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení
• vykonať údržbu a opravy strojov a zariadení
• diagnostikovať a odstraňovať závady na strojoch a zatriadeniach
• manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak, aby neohrozil životné prostredie
• vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru
• zaobchádzať s modernými diagnostickými zariadeniami
• zvoliť najefektívnejšií pracovný postup 
• využívať informačné technológie
• postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia
• postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami
• docieliť dodržanie technologickej a pracovnej disiplíny
• vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie
• dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb
• využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravdlá a princípy riešení praktických úloch
• aplikovať programy pre spracovanie textu, tabuliek, prezentácií vo všetkých oblastiach
• získať informácie prostredníctvom počítačových sietových pripojení a aplikovať ich do praxe
• koordinovať činnosť malej skupiny pracovníkov
• vytvoriť zapojenia elektrických a logických obvodov
• poskytnúť prvú pomoc pri úraze

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35