Hlavné menu

Streda 12. 5. 2021

Počet návštev: 3782813

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Virtuálna prehliadka školy

Oznamy strava a ubytovanie

Z dôvodu nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie prosíme o obnovenie platieb za stravu a ubytovanie.

Vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov za stravu za 2. polrok bude prebiehať v mesiaci júl, (žiaci 4. ročníka v mesiaci jún). Preplatky a nedoplatky za ubytovanie budú vyúčtované na konci školského roka. V prípade otázok kontaktujte t. č. +421 905 541 849 alebo jedalen@sostlmace.sk

Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že do konca školského roka je potrebné vyplniť záväznú prihlášku na stravu (aj tí, ktorí sa stravovali v ŠJ v šk. roku 2020/2021), ktorá je k dispozícii v elektronickej forme na stránke školy prípadne vo forme tlačiva na vrátnici školy. Prihlášku je potrebné doručiť osobne do finančnej účtárne, prípadne mailom na adresu jedalen@sostlmace.sk Záväznú prihlášku na stravovanie vypĺňajú aj žiaci ubytovaní na internáte.

V priebehu školského roka prihlasuje a odhlasuje zo stravy NATRVALO zákonný zástupca žiaka na t. č. +421 905 541 849 v čase od 8:00 do 14:00 Na uvedenom telefónnom čísle poskytujeme aj informácie o platbách, preplatkoch a nedoplatkoch za stravu.

Zavazna_prihlaska_na_stravovanie_2021-2022.pdf

Ziadost_o_prijatie_školský internát_SOST_Tlmace.docx

Odhlasovanie zo stravy v prípade neprítomnosti v škole si robí stravník cez webovú stránku.

Na základe nariadenia MŠVVaŠ SR sa od 1. 9. 2019 zvyšuje cena obedu na 1,46 €, t.j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt  technickej Tlmače, číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

Preplatky a nedoplatky: budú vyúčtované každý polrok.

Projekt Terminus technicus v praxi

Prezentácia školy - informácie pre deviatakov

Podpora kultúry a športu

                          

       Podpora kultúry                 Podpora športu

NAKUKNI A DOZVIEŠ SA VIAC

Nový odbor MECHANIK MECHATRONIK

UPOZORNENIE

V súvislosti s aktuálnou situáciou je povinnosťou
žiakov vykonávajúcich odborný výcvik 
na pracovisku zamestnávateľa preukázať sa
pred vstupom na pracovisko potvrdením 
o negatívnom výsledku RT-PCR testu
vykonaným  od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným
MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového
testu vykonaným od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim
sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
Povinnosť platí od 02.11.2020.
 

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

Školský internát sa znovu otvára

 

Oznamujeme žiakom našej školy, že na základe aktualizovaného COVID AUTOMATU, od pondelka 10.05.2021 obnovujeme ubytovanie  v ŠI.

Do školského internátu môžete nastúpiť v pondelok   od 18:00 h do 21.00 h. 

 

Pri nástupe sa žiak preukáže: 

 

           Vyhlásením o bezinfekčnosti, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia   

           COVID-19

V prípade neplnoletých žiakov vyhlásenie podpíše rodič alebo zákonný zástupca).

. 

Prosíme žiakov, ktorí sa plánujú ubytovať v našom školskom internáte v inom termíne, aby o svojom nástupe informovali vychovávateľa, a to z organizačných dôvodov. 

 

Pri nástupe budú žiaci budú informovaní o forme vnútorného režimu, ktorým sa budú riadiť počas ubytovania v školskom internáte. 

 

Stravovanie je pre žiakov zabezpečené v školskej jedálni od utorka - raňajky . 

 

Ďalšie dôležité informácie pre zákonných zástupcov a ubytovaných

 

S kým spolupracujeme

Prenájom priestorov

 Prenájom priestorov: prenajom_2021.pdf   

Vitajte u nás

PRE VAŠE DETI

 

                 

 

NÁVRAT DO ŠKOLY OD 8.2.2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

 • posledné ročníky - prezenčne
 • ostatné ročníky - dištančne (ak nie je možné dištančné vyučovanie skupiny 5+1)

 

Pri nástupe do školy sa vyžaduje:

 • test zamestnancov,
 • pri prezenčnom vzdelávaní 5+1 test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka,
 • ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča,

 

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania).

PLNOLETÝ ŽIAK: Informacie_dotknuta_osoba_plnolety_ziak.pdf     Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_plnolety_ziak.pdf

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA: Informacie_dotknuta_osoba_zakonny_zastupca.pdf    Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_zakonny_zastupca.pdf

NEPLNOLETÝ ŽIAK: Informacie_dotknuta_osoba_zak_zast_neplnolety_ziak.pdf  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_neplnolety_ziak_z_zastupca.pdf

ROZHODNI SA SPRÁVNE

OZNAM

AKTUÁLNE - VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (BEZINFEKČNOSŤ)

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY - môžete si ho vytlačiť v pohodlí domova. POSTUP

 

Novinky

 • Riaditeľka školy v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 05.01.2021

  oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že s účinnosťou od 11. januára 2021 žiaci školy pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

  Levice, 08.01.2021

  Rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 5_1_2021

 • V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.

  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

 • Vážení rodičia, vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, prajeme Vám úspešný vstup do nového roka 2021! Pevné zdravie, pozitívne myslenie a negatívne Covid tesy. Podľa posledných informácií z MŠVVaŠ SR bude predpokladaný nástup do škôl realizovaný v zmysle uvedeného harmonogramu.
  vedenie školy

 • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 • od 13.10.2020 sa začína dištančné vzdelávanie cez EduPage podľa rozvrhu hodín.

  Povinnosti žiakov:

  - počas vyučovania sa zdržiavať doma,

  - na vyučovaní byť aktívni,

  - odovzdávať dištančné úlohy zadávané príslušným vyučujúcim,

  - sledovať web stránku školy a riadiť sa zverejnenými pokynmi.

  Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17294:1-A1810, v prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

 • Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , s Manuálom opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19, je prevádzka školského internátu počnúc dňom 11.10.2020 prerušená do odvolania.

  Žiadame žiakov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, aby kontaktovali vychovávateľku z dôvodu dohody termínu a času pre vyzdvihnutie učebných pomôcok a osobných vecí.

  O ďalšom postupe budeme informovať

 • Organizované darovanie krvi v našej SOŠ technickej v Tlmačoch si zaslúži prívlastok „tradičné“. Každá kvapka tejto vzácnej tekutiny má cenu ľudského života. Dobrovoľný darca krvi si to uvedomuje a s touto myšlienkou podstupuje nie práve najpríjemnejšie minúty strávené v odberovom kresle. Pracovníci Národnej transfúznej služby Nitra, naším odvážlivcom zjednodušia a spríjemnia rozhodovanie tým, že prídu priamo k nám do školy. Aj v tento špecifický začiatok školského roka sa nám opäť podarilo nájsť prvodarcov, ktorí prišli a vyhrnuli rukávy pre dobrú vec. A ako vždy aj tento rok sa zapojili do humánnej akcie pod názvom „Septembrová kvapka krvi“ naši zamestnanci, pre ktorých sa táto akcia stáva už pravidelnou súčasťou pracovného života. Nielen vzácne pre ohrozených ľudí, ale aj pre nás organizátorov je potešením a morálnym ocenením, keď sa nám na odberoch objavia naši bývalí žiaci a bývalí prvodarcovia. Nebolo to inak ani teraz, keď sa odhodlalo darovať krv 14 žiakov. Po náročnej tortúre s vypĺňovaním potrebných dotazníkov, merania teploty a prísnych hygienických predpisov absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Aj keď zopár jednotlivcov museli pracovníci NTS zo zdravotných dôvodov z odberu vyradiť, no ich snaha pomôcť sa oceňuje.

 • Ako už býva zvykom, nie je tomu inak ani v druhom polroku školského roka. Okrem klasického vyučovania a odborného výcviku sa zúčastňujeme aj rôznych školských či mimoškolských aktivít. Jednými z nich bývajú aj divadelné predstavenia. Tentokrát prváci zašli do Nitry, kde na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre hrali herci nitrianskeho divadla inscenáciu veselohry Drotár, ktorá priniesla vtipné momenty aj vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zápletka, alkohol, vtipné momenty, vášeň aj láska. Nič z toho nechýbalo v slovenskej klasike, vo veselohre Drotár z pera Jána Palárika.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35