Hlavné menu

Utorok 17. 5. 2022

Počet návštev: 4126956

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Národnú cenu kvality OVP 2022 získala naša technická škola

Po prvýkrát v roku 2022 vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP mesiac apríl 2022 za Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Zámerom projektu bolo podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality, ale aj prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

Súčasťou Mesiaca kvality bolo aj odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP 2022. Cieľ ocenenia bol jasný identifikovať a vyzdvihnúť tých poskytovateľov odborného vzdelávania, ktorí sú zárukou kvality  v rámci SR.  Dňa 28. apríla 2022 riaditeľka SOŠ technickej v Tlmačoch Ing. Jana  Mrázová prevzala z rúk Ing. Branislava Hadára, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Národnú cenu kvality OVP 2022 v kategórii „Prínos pre komunitu“ so slovami: „ Som veľmi rada, že konečne prišiel rad aj na odborné školy. Táto cena patrí všetkým pedagogickým a aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na výchove a príprave našich absolventov. Chcem poďakovať za podporu nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju a, samozrejme, všetkým partnerom, ktorí v rámci svojich možností pomáhajú prosperite školy a jej udržaniu kroku v odbornom vzdelávaní.“

„Mladý zvárač 2022“ 14.06.2022

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a spoločnosťou tatravagónka Tlmače s.r.o. v Tlmačoch usporiadajú  13. ročník akreditovanej súťaže pre žiakov „Mladý zvárač“.

Virtuálna prehliadka školy

Oznamy strava a ubytovanie, prenájom

Prenájom priestorov: prenajom_2022.pdf

STRAVA

Od 8.4.2022 je možné hodnotiť "hviezdičkami" množstvo a kvalitu vydaných jedál.

Na základe nariadenia MŠVVaŠ SR je od 1. 9. 2019 cena obedu stanovená na 1,46 €, t. j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom, poštovou poukážkou alebo prostredníctvom aplikácie EduPage. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

V priebehu školského roka prihlasuje a odhlasuje zo stravy NATRVALO zákonný zástupca žiaka na t. č. +421 905 541 849 v čase od 8:00 do 14:00 Na uvedenom telefónnom čísle poskytujeme aj informácie o platbách, preplatkoch a nedoplatkoch za stravu.

Preplatky a nedoplatky za stravu budú vyúčtované za prvý polrok vo februári, za druhý polrok v júli (žiaci 4. ročníka v júni).

V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ je možné prihlásiť sa na stravu aj v priebehu školského roka. Prihlášku je potrebné doručiť osobne do finančnej účtárne, prípadne mailom na adresu jedalen@sostlmace.sk Záväznú prihlášku na stravovanie vypĺňajú aj žiaci ubytovaní na internáte.

Zavazna_prihlaska_na_stravovanie_2021-2022.pdf

UBYTOVANIE

Ziadost_o_prijatie_školský internát_SOST_Tlmace.docx

Spôsob úhrady: platba za ubytovanie vo výške 23 € sa uhrádza mesačne vopred na Ubytovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

Preplatky a nedoplatky za ubytovanie budú vyúčtované na konci školského roka.

ONLINE TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Projekt Terminus technicus v praxi

Prezentácia školy - informácie pre deviatakov

Podpora kultúry a športu

                          

       Podpora kultúry                 Podpora športu

NAKUKNI A DOZVIEŠ SA VIAC

Nový odbor MECHANIK MECHATRONIK

UPOZORNENIE

V súvislosti s aktuálnou situáciou je povinnosťou
žiakov vykonávajúcich odborný výcvik 
na pracovisku zamestnávateľa preukázať sa
pred vstupom na pracovisko potvrdením 
o negatívnom výsledku RT-PCR testu
vykonaným  od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným
MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového
testu vykonaným od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim
sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
Povinnosť platí od 02.11.2020.
 

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

INFORMÁCIE PRE DEVIATAKOV

ZMENA TERMÍNOV A KRITÉRIÍ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2020/2021 

Rozhodnutie MŠ zo dňa 29_4_2020

Nové kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021

do 15. mája 2020 môžete podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole, 

prihlášku na vzdelávanie doručíte buď cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy,

do 4. júna 2020 pošlete strednej škole, do ktorej bol Váš syn/dcéra prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, VZOR

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

INFO PRE PLATITEĽOV STRAVY A UBYTOVANÝCH

Vážení rodičia, vážení žiaci!

oznamujeme Vám, aby ste mesačné platby v školskom internáte a školskej jedálni zatiaľ neuskutočňovali. Uhrádzanie poplatkov za ubytovanie sa bude realizovať až po začatí školského vyučovania a nástupe žiakov na školský internát.                       

Ing. Jana Mrázová, riaditeľka školy

ONLINE VYUČOVANIE

Milí žiaci a hlavne maturanti, 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a aby ste počas týchto dní nevypadli z výchovno-vzdelávacieho procesu, Vaši vyučujúci Vám pripravili materiály (prezentácie, domáce úlohy, testy a učebné texty) na Edupage stránke našej školy. Obraciame sa na Vás s nádejou, že materiály Vám poslané otvárate, venujete dostatok času k samoštúdiu a komunikujete so svojimi učiteľmi. Neberte tieto materiály na ľahkú váhu. Vypracovávanie domácich úloh a zadaní Vám budú Vaši učitelia aj hodnotiť. Je aj vo Vašom záujme, aby ste čas strávený doma využili efektívne.  

V prípade, že ste prístupové meno a heslo stratili kontaktujte nás emailom zastupkyna@sostlmace.sk.

USMERNENIE KORONAVÍRUS

Koronavírus - spôsobuje akútne respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú - teplota nad 38 stupňov C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

Usmernenie riaditeľky školy

PREVENCIA KRIMINALITY

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ - PDF

Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_internatu.docx

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Prebiehajúce projekty

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

S kým spolupracujeme

Deviataci máte záujem o duálne vzdelávanie?

Nezabudenite vyplniť Žiadosť o uzatvorenie učebnej zmluvy

Odbory:  ZF Slovakia a.s. - Levice

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik mechatronik

Ziadost_o_uzatvorenie_ucebnej_zmluvy_ZF_Slovakia.pdf

Odbory: GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.)

2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

Ziadost_DV_GSK_Levice(1).pdf

Odbory: Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik mechatronik

Ziadost_Neuman_Fliesspresswerk_Slovakia__s.r.o._Zarnovica.pdf

Odbory: Tatravagónka Tlmače s.r.o.

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2433 H obrábač kovov

2464 H strojný mechanik

Ziadost_DV_Tatravagonka_Tlmace.pdf

Súťaž elektronikov

        
Ff
Skills Slovakia celoštátna odborná  súťaž zameraná na elektroniku pre žiakov 1. a 2 ročníkov stredných odborných škôl SR s názvom „Súťaž mladých elektronikov“ .   

Súťaž mladých elektronikov – SME 2021 organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom bola Slovenská spoločnosť elektronikov, ktorá je partnerom spolupráce dlhodobo. Do súťaže SME 2021 sa prihlásilo 45 žiakov z 25 stredných škôl. Z 37 zúčastnených súťažiacich bolo 31 žiakov 2. ročníka a traja súťažiaci boli žiaci 1. ročníka. Súťaže sa zúčastnili dvaja zástupcovia našej školy Dušan Valach z I.D triedy a Samuel Holka z II.E triedy. Vysledkova-listina-Mlady-elektronik-2021.pdf

Individuálne návštevy školy

Milí rodičia a deviataci, ak máte záujem o návštevu školy, informácie o odboroch a firmách s ktorými spolupracujeme zarezervujte si termín

 

Novinky

 • Žiaci odboru mechanik strojov a zariadení a počas odborného výcviku navštívili pod vedením majstra odbornej výchovy L. Lacka priestory nového veľkého zamestnávateľa v levickom okrese Tatravagónku Tlmače s.r.o.

  Postupne prešli jednotlivými prerobenými výrobnými halami spoločnosti a doprovod im robil aj bývalý majster odbornej výchovy M. Bernát.

  Spoločne s majstrom mali možnosť prezrieť si možno svoje budúce pracoviská.

 • Pandémia koronavírusu COVID-19 zasiahla všetky oblasti našich životov a neobišla ani lyžovačku. Uvoľnenie opatrení prinieslo dobrú správu a nádej o možnosti realizácie lyžiarskeho výcviku na školách. Po minuloročných dobrých skúsenostiach sme stavili opäť na Ski Drozdovo, ktoré ponúka, nielen úžasnú predjarnú lyžovačku. Výborne upravený svah, primeraná náročnosť zjazdovky, ústretovosť a ochota prevádzkovateľa.

  Aj napriek zvolenej dochádzkovej formy, za dodržiavania protipandemických opatrení, chlapci s obrovskou zvedavosťou ako to bude prebiehať, nasadli do autobusu smer novým zážitkom a skúsenostiam. V pondelok obloha zaplakala nad prvotným nezdarom začiatočníkov, potom však zavládlo v rozprávkové počasie, takže lyžovačku si všetci užívali plnými dúškami. Pokročilí lyžiari si zlepšili techniku a lyžovali ako im sily stačili. Dokonca aj družstvo začiatočníkov prekonalo nekoordinované pohyby, pády, vypúlené oči a každým dňom sa zlepšovalo a zlepšovalo. Zvládli brzdenie, oblúčiky a pekne zlyžovali svah Na konci týždňa väčšina z nich nabrala odvahu a postavili sa spolu so zdatnejšími lyžiarmi na štart slalomového preteku, za čo si vyslúžili pochvalu od vedúceho výcviku p Placheho i inštruktoriek p. Tomljenovičovej i p. Hatiarovej.

 • Naši študenti sa zapojili do medzinárodného projektu E-Twinning. Partnerskú školu sme si zvolili z Turecka. Projekt je realizovaný online. Našou prvou úloho bolo vytvoriť nástenku na tému "Krásy mojej krajiny."

 • Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. To sú mestá, kde sa tlmačskí študenti strednej odbornej školy technickej úspešne zúčastňujú zahraničných odborných stáží prostredníctvom získaných grantov z programu Erasmus Plus. Nie je to po prvýkrát. Najprv schválený kvalitný projekt a potom už študentom nič nebráni na ceste za novými skúsenosťami a zážitkami.

  Tentokrát sa zdokonaľovali vo svojom študijnom odbore v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Desať študentov tretieho a štvrtého ročníka dostalo príležitosť, aby si rozšírili a znásobili svoje doterajšie nielen vedomosti, ale predovšetkým zručnosti. Aj vďaka tomu sú o ďalší krok vpred pred ich rovesníkmi.

 • Peniaze – toľko sa o nich hovorí. Sú súčasťou každodenného života, prostriedkom na zabezpečenie životných potrieb, istôt i na naplnenie snov. Najčastejšie v súvislosti s peniazmi používané slovné spojenie je „Byť finančne zabezpečený.“ Čo to znamená?

  „Finančná gramotnosť nebola nikdy aktuálnejšou témou ako dnes“ Pretrvávajúce názory mládeže, že si viem ustrážiť a nemám problém s peniazmi, môže mať nepríjemné dôsledky. Neustriehnu si hospodárenie, šetrenie, čo ich privedie k zbytočným výdavkom a často aj k zadlžovaniu. A na otázku dôchodkového zabezpečenia, typickou odpoveďou je, že na to má ešte dosť času. Pre správne nakladanie a poznanie hodnoty peňazí, sú dôležité nielen základy matematiky, ale aj logiky a zdravého sedliackeho rozumu.

 • Dnes, 21.10.2021 sa konala celoslovenská zbierka Hodina deťom. Naša škola s radosťou prijala možnosť zapojiť sa a vyzbierať finančné prostriedky pre prospešnú vec.

  Dnešnú zbierku si zobrali na starosť študenti 2.D triedy, ktorí oslovovali ľudí v centre Levíc, navštívili priestory TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., Tesco a benzínovú pumpu a svoju cestu ukončili vo svojej alma mater. Do zbierky sa okrem učiteľov, majstrov a nepedagogických pracovníkov zapojili aj naši empatickí študenti.

  Výsledná vyzbieraná čiastka predstavuje sumu 194 €.

Prenájom priestorov

 Prenájom priestorov: prenajom_2021.pdf   

Vitajte u nás

ROZHODNI SA SPRÁVNE

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35