Hlavné menu

Pondelok 26. 2. 2024

Počet návštev: 48457

Darujte nám 2%

 

 

Zoznam škôl

priestor

Prenájom priestorov:prenajom_2024.PDF

štipendium

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35

Visegrad Fund - Praha -2/2024

Mladý zvárač 2024

Virtuálna prehliadka školy

PROJEKTY

Digitálny žiak

    
Využite možnosť ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 
350 € na nákup notebooku, tabletu
vďaka projektu DIGITÁLNY ŽIAK
NA PLANEO SK 
https://bit.ly/digitalny_ziak_planeo

Projekt Terminus technicus v praxi

Prezentácia školy - informácie pre deviatakov

Národnú cenu kvality OVP 2022 získala naša technická škola

Po prvýkrát v roku 2022 vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP mesiac apríl 2022 za Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Zámerom projektu bolo podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality, ale aj prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

Súčasťou Mesiaca kvality bolo aj odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP 2022. Cieľ ocenenia bol jasný identifikovať a vyzdvihnúť tých poskytovateľov odborného vzdelávania, ktorí sú zárukou kvality  v rámci SR.  Dňa 28. apríla 2022 riaditeľka SOŠ technickej v Tlmačoch Ing. Jana  Mrázová prevzala z rúk Ing. Branislava Hadára, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Národnú cenu kvality OVP 2022 v kategórii „Prínos pre komunitu“ so slovami: „ Som veľmi rada, že konečne prišiel rad aj na odborné školy. Táto cena patrí všetkým pedagogickým a aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na výchove a príprave našich absolventov. Chcem poďakovať za podporu nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju a, samozrejme, všetkým partnerom, ktorí v rámci svojich možností pomáhajú prosperite školy a jej udržaniu kroku v odbornom vzdelávaní.“

PREVENCIA KRIMINALITY

Oznamy strava a ubytovanie, prenájom

Prenájom priestorov:prenajom_2023.pdf

STRAVA

Na základe VZN NSK č. 1/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch, v zariadeniach školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je od 1. 3. 2023 stanovená výška platieb za stravu nasledovne:

obedy - 48 €/mesiac (žiaci v systéme duálneho vzdelávania 24 €/mesiac)

celodenná strava - 130 €/mesiac (žiaci v systéme duálneho vzdelávania 106 €/mesiac)

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT –  SPSRSKBA Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom, poštovou poukážkou alebo prostredníctvom aplikácie EduPage. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

Informácie o platbách, preplatkoch a nedoplatkoch za stravu poskytujeme na t.č. +421 905 541 849. Preplatky a nedoplatky za stravu budú vyúčtované za prvý polrok vo februári (preplatky na vyžiadanie zákonného zástupcu žiaka), za druhý polrok v júli (žiaci 4. ročníka v júni).

Odhlásenie zo stravy na konkrétny deň je možné vykonať do 12:00 hod. deň vopred prostredníctvom Edupage. Telefonicky nie je možné žiaka zo stravy odhlásiť!!!

Prihlaska_na_stravovanie_2023-2024.pdf

Od nového školského roka 2023/2024 platí nasledovný rozpis pre odhlasovanie a prihlasovanie stravníkov:

• Školské výlety, exkurzie, spoločné triedne aktivity mimo priestorov školy a dielní, iné.
Zodpovední: triedni učitelia

• Riaditeľské voľno.
Zodpovední: zástupkyne RŠ

• Počas neprítomnosti žiaka na školskom vyučovaní z dôvodu choroby, z rodinných dôvodov, iné.
Zodpovední: žiak/zákonný zástupca

• Počas praxe, ktorú vykonáva žiak mimo školy a mimo školských dielní v externých firmách (platí pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka vrátane dualistov).
Zodpovední: žiak/zákonný zástupca

Automaticky budú odhlásení len žiaci nahlásení od triednych učiteľov a od zástupkýň riaditeľky školy!!!UBYTOVANIE

Ziadost_o_prijatie_školský internát_SOST_Tlmace.docx

Poplatok za ubytovanie 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: mesačne vopred na Ubytovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938. Od školského roka 2023/2024 je možné platiť ubytovanie aj prostredníctvom aplikácie EduPage. Preplatky a nedoplatky za ubytovanie budú vyúčtované na konci školského roka. 

Podpora kultúry a športu

                          

       Podpora kultúry                 Podpora športu

Prebiehajúce projekty

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

S kým spolupracujeme

Deň otvorených dverí-video

Individuálne návštevy školy

Milí rodičia a deviataci, ak máte záujem o návštevu školy, informácie o odboroch a firmách s ktorými spolupracujeme zarezervujte si termín

 

Deviataci máte záujem o duálne vzdelávanie?

Nezabudenite vyplniť Žiadosť o uzatvorenie učebnej zmluvy

Odbory:  ZF Slovakia a.s. - Levice

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik mechatronik

Ziadost_o_uzatvorenie_ucebnej_zmluvy_ZF_Slovakia.pdf

Odbory: GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.)

2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

Ziadost_DV_GSK_Levice(1).pdf

Odbory: Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2679 K mechanik mechatronik

Ziadost_Neuman_Fliesspresswerk_Slovakia__s.r.o._Zarnovica.pdf

Odbory: Tatravagónka Tlmače s.r.o.

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

2433 H obrábač kovov

2464 H strojný mechanik

Ziadost_DV_Tatravagonka_Tlmace.pdf

Novinky

 • Koncom roka 2023 sa naša škola spoločne so zahraničnými partnermi z Maďarska ( Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium) a Českej republiky( SPŠS Betlémská v Prahe) zapojila do medzinárodného projektu V 4 Gen Mini- Grants podporeného medzinárodným vyšehradským fondom. Začiatkom januára 2024 nám bol projekt schválený, a tak sme si mohli naplánovať program návštev jednotlivých škôl v troch rôznych krajinách.

  Prvou školou, ktorú sme mali možnosť navštíviť, bola SPŠS Betlémská v Prahe. Počas 5 dňovej návštevy (12.02.2024 - 16.02.2024) sa sedem študentov našej školy spolu s dvomi sprevádzajúcimi učiteľmi a rovnakým počtom účastníkov zo školy z Maďarska malo možnosť oboznámiť s odborným zameraním hosťujúcej školy a následne, počas ďalších dopoludní strávených na škole, i aktívne participovať na pridelených, odborne zameraných úlohách. Prvá aktivita, ktorou sa žiaci zaoberali, bol počítačový návrh v programe Auto Cad a následné vypálenie ozubených kolies na páliacom stroji. Počas ďalších dní si účastníci projektu mali možnosť vyskúšať, prípadne sa zdokonaliť v práci s PLC programovateľnými automatmi.

 • Žiaci IV.D, IV.E a I.F triedy SOŠ technickej v Tlmačoch sa dňa 29.1.2024 zúčastnili prednášky o možnostiach vysokoškolského štúdia na MTF STU v Trnave, po úspešnom ukončení maturitných skúšok.

  Školu nám predstavili samotní študenti 4.ročníka Dominik a Michal, ktorí pomocou ppt prezentácie a vlastných skúseností predstavili stredoškolákom výhody štúdia na tejto škole. Dozvedeli sme sa, že je to jedna z najlepších slovenských univerzít v oblasti zamestnania absolventov, pretože najväčší záujem na trhu práce je o absolventov technických univerzít (rebríček portálu Profesia.sk).

 • 22.1.2024 žiaci II.E (MME) a II.D (POSZ, MEL) mali možnosť nahliadnuť do výrobných priestorov dvoch významných a jedinečných firiem v Leviciach.

  Ako prvú navštívili výrobu v podniku Spilatex Levice. Žiakov privítal a spoločnosť im predstavil Ing. Ján Pančák - prokurista spoločnosti. Spoločnosť Spilatex sa zaoberá spracovaním špeciálnych druhov umelých vlákien, ktoré vykazujú výnimočné vlastnosti ako je nehorľavosť, vysoká pevnosť, tepelná odolnosť, oteru vzdornosť, odolnosť voči chemickým látkam, antistatické a antibakteriálne vlastnosti. Disponuje najmodernejšou technikou prevíjacích automatov s integrovaným meraním dĺžky prevíjanej priadze. Všetky stroje sú vybavené najmodernejšími čistiacimi zariadeniami priadze s automatickým rozpoznávaním cudzích vlákien. Spoločne s materským závodom disponuje kapacitou viac ako 60 000 vretien, čím sa kapacitne radí k najväčším výrobcom špeciálnych priadzí v Európe.

 • 21. decembra 2023 sa v jedálni našej školy konala Vianočná akadémia. Žiaci, pedagogickí a aj nepedagogickí zamestnanci sa v tento deň mali možnosť chvíľu pozastaviť a zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstve, ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú.

  O kultúrny program sa postarali šikovní žiaci z jednotlivých tried. Nechýbala hudba, tanec a novoročné želania. Každé vystúpenie bolo jedinečné a pripravené s láskou.

  Súčasťou Vianočnej akadémie bolo aj oceňovanie žiakov. Z rúk pani riaditeľky si prevzali mikiny s logom školy.

 • V dňoch 12. a 13. 12. 2023 sa naši žiaci zúčastnili súťaže mladých elektronikov. Ako prvé mali za úlohu riešiť test pozostávajúci z otázok z oblasti elektrotechniky, elektroniky a výpočtovej techniky. Súčasťou testu boli aj otázky týkajúce sa ochrany a bezpečnosti pri práci s elektrickými zariadeniami a základnej znalosti elektrotechnickej angličtiny. Druhou častou bolo praktické zapojenie. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť a zapojiť elektronický obvod podľa predloženej schémy zapojenia. Zhotovené elektronické stavebnice žiaci predviedli na záver komisii. Súčasťou hodnotenia praktickej časti bolo samozrejme overenie funkčnosti zapojenia, hodnotila sa kvalita spájkovania, tvarovanie súčiastok a aj čas zhotovenia.

 • Vianočná nálada je v nás, vianočná nálada... Aj tento verš, či pieseň od známej slovenskej speváčky Kristíny, nám vnukol myšlienku počas hodiny slovenskej literatúry zájsť si v tomto predvianočnom období na vianočné trhy. Nebolo treba veľa. Hlavná myšlienka a chytľavá melódia skladby nás presvedčila k zorganizovaniu návštevy hlavného mesta Slovenska, Bratislavy.

  Kultúrno-poznávací výlet do historického centra Bratislavy stál za to. 12. decembra 2023 sa študenti prvého ročníka tlmačskej SOŠt stretli tentoraz nie v našich školských laviciach, ale na vlakovej stanici v Leviciach, aby spoločne s triednymi učiteľmi vyrazili do Bratislavy. Po rýchlo ubehnutej jazde vlakom a plní očakávaní naše ďalšie kroky smerovali po uliciach Bratislavy. Samozrejme sme si dopriali pohľad na viaceré kultúrne, či historické pamiatky mesta, ktoré sme aj poznali alebo o nich už niektorí aj počuli. Neobišli sme viaceré inštitúcie tu sídliace, ako napríklad Úrad vlády SR, Grasalkovičov alebo prezidentský palác, Ministerstvo financií SR, Bratislavský hrad, Slovenské národné divadlo...

 • Dňa 6.12. 2023 žiaci III.D triedy pripravili pre našich prvákov, ale aj pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy naozaj úsmevné, adrenalínové a originálne imatrikulácie, ktoré prebiehali v jedálni. Túto mikulášsku stredu sa naši prváci stali právoplatnými členmi „cechu strojárov“ na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch. Prešli si rôzne disciplíny, spolu to bolo 12 úloh, ktoré odhalili ich trpezlivosť, súťaživosť, motorické zručnosti, fyzickú kondičku, talent na spev a tanec, všeobecné vedomosti a rozhľad, ako aj triafanie sa do cieľa.
  Prváci I.A, I.D a I.E triedy sa tohto "nebezpečného" dňa trošku obávali, nevedeli, čo ich čaká, ale po zúčastnení sa skonštatovali, že imatrikulácie boli perfektné. Plniť aktivity na jednotlivých úlohách ich veľmi bavilo, ako vidieť aj na týchto fotkách.
  Diváci a spolužiaci ich povzbudzovali a vytvorili skutočne súťaživú a bezstresovú atmosféru, ktorá vytvorila priestor bližšie sa spoznať so staršími spolužiakmi.

 • 🐕❣️PODAJME POMOCNÚ RUKU ÚTULKU❣️🐕

  My, 4.D trieda z SOŠ technickej v Tlmačoch sme sa na základe prosby našej triednej učiteľky pred stužkovou slávnosťou rozhodli pomôcť dobrej veci - finančne podporiť útulok OZ Šťastný domov v Leviciach. Zatiaľ sa nám podarilo v rámci triedy vyzbierať krásnych 100 €. Touto cestou by sme chceli požiadať aj ostatných našich žiakov, ale aj verejnosť v Tlmačoch o drobný príspevok pre túto charitatívnu zbierku.
  Vaša pomoc nemusí byť len finančná, ale aj materiálna, v podobe už nevyužívaných textílií, ktoré v zimnom období zahrejú (plachty, uteráky, deky), alebo granuliek. Naša zbierka potrvá do 20.12.2023, aby sme do Vianoc mohli v mene školy a nášho mesta urobiť týmto opusteným nemým tváram aspoň trochou pozornosti radosť. Krabička so zbierkou sa nachádza v bufete školy SOŠ technickej na prízemí. Všetkým darcom vopred ďakujeme !!!

 • Tradične koncom novembra prebiehajú na vybraných školách celého Slovenska krajské kolá súťaže ZENIT. Naša škola tento rok zastrešovala 24. ročník súťaže. 8 škôl NSK, 28 súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Takto vyzerala pôvodná bilancia pred začiatkom súťaže. Súťažiaci si preverili svoje odborné vedomosti a aj praktické zručnosti v štyroch kategóriách. Kategória A je určená pre žiakov stredných priemyselných škôl, ktorí predviedli svoju zručnosť pri pevnostných výpočtoch, tvorbe technologických postupov a spracovaní technickej dokumentácie pomocou CAD systémov. Kategória S je zameraná na overenie praktických zručností žiakov pri strojovej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentáci a kategória R je zasa zameraná na overenie praktických zručností pri ručnej výrobe súčiastok. V kategórii C preukázali súťažiaci svoje praktické zručnosti vo výrobe súčiastky pomocou technológií CNC.

Mladý zvárač 2023

ĎAKUJEME

           

Zapojte sa


 

 

Prenájom priestorov

 Prenájom priestorov: prenajom_2021.pdf   

Vitajte u nás

ROZHODNI SA SPRÁVNE

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35