Hlavné menu

Prevencia patologických javov

Plán aktivít prevencie proti patologickým javom 2017/2018

Koordinátror: Ing. Bronislava Tomljenovičová

Uvedené opatrenia a aktivity, ktoré budú realizované v priebehu školského roka 2017/2018, vychádzajú z Národného programu boja proti drogám a sú prispôsobené vekovej kategórii žiakov stredných škôl. V súčasnosti je potrebné realizovať prevenciu drogových závislostí ako integrálnu súčasť výchovno–vzdelávacieho procesu.

Zaujímavé linky: Deti v sieti 

                           Nie som rasista ale...

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drogy

Zdroj:

 • Plán práce koordinátora bol vypracovaný podľa POP MŠVVaŠ 2017/2018
 • Národnej protidrogovej stratégie na roky 2013 - 2020
 • Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách,
 • Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom,
 • Zákon NR SR č. 87/2009 Z.z. a Zákon NR SR č. 648 / 2007 Z.z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
 • Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 (POP 2017/2018)
 • Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019 (POP 2017/2018)

 

Hlavné ciele činnosti koordinátora (koordinátor plní úlohy):

 • školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí
 • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity, prednášky, besedy a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno - vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno - výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie)
 • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou - rovesnícka skupina
 • venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal' zvýšené riziko vzniku sociálno - patologických javov a závislostí
 • informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti ich využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí - vypracovaný informačný leták pre rodičov
 • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom, formou dotazníkov monitoruje závislosti a konzultuje výsledky dotazníkov s výchovným poradcom v škole a s príslušným CPPP a P ktoré poskytuje metodickú pomoc
 • permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie v škole

Metódy a formy práce:

 • aktívne sociálne učenie
 • prednáška
 • diskusia
 • problémové učenie sa
 • práca s PC -  tvorba power poinových prezentácií

Časový harmonogram vytýčených úloh:

 August:

 • Vypracovať plán práce na školský rok 2016/2017.
 • Zistiť možnosti externých podujatí.

September:

 • Aktualizácia informačného panelu - téma: Prevencia fajčenia, alkoholu.

Október:

 • Svetový deň bez násilia 02.10.2017 (informačný panel), POP 2017 /2018 1.5.11 Bezpečnosť a prevencia bod 6.
 • Príprava materiálu pre rodičov prvých ročníkov indikátor drog na RZ.
 • Individuálne konzultácie
 • Putovná výstava Plagát roka - (výstava Plagát roka za rok 2018 vyhlásená NSK a zverejnená v priestoroch školy).

November:

 • Celoeurópsky týždeň boja proti drogám (informačný panel).
 • Medzinárodný deň bez fajčenia (informačný panel).

December:

 • 1. december deň boja proti AIDS - aktualizácia informačného panelu, zapojenie sa do kampane červené stužky.

Január:

 • Aktualizácia informačného panela - téma: Novodobé nelátkové závislosti, POP 2017/2018 1.5.11 Bezpečnosť a prevencia bod 4.

Február:

 • Dopad fajčenia na žensky organizmus
 • Monitoring požívania návykových látok obsahujúcich THC - náhodný výber.

Marec:

 • Prevencia extrémizmu - aktualizácia informačného panelu, POP 2017/2018 1.4.5.2 Práva detí bod 3.
 • Individuálne konzultácie.

Apríl:

 • Svetový deň zdravia, porucha príjmu potravy - mentálna anorexia

Máj:

 • Svetový deň bez tabaku , monitoring fajčenia a alkoholu u žiakov školy.
 • Účasť na TH podľa plánu TU.
 • Súťaž v tvorbe power pointových prezentáciu na tému: Prevencia fajčenia 1. ročníky.
 • Monitoring požívania návykových látok obsahujúcich THC - náhodný výber.

Jún:

 • Svetový deň boja proti drogám (výstava Plagát roka za rok 2018 vyhlásená NSK a zverejnená v priestoroch školy).
 • Vyhodnocovacia správa za školský rok.

 

Iné aktivity:

 • pokračovať a naďalej rozvíjať spoluprácu s rodičmi a vedením školy,
 • individuálne pohovory so žiakmi, ktorí v priebehu školského roka porušia školský poriadok,
 • zapojiť ŽŠR do preventívnych aktivít,
 • zefektívniť prácu na triednických hodinách v oblasti prevencie drogových a iných závislostí (cez zážitkové aktivity),
 • poskytovať žiakom pomoc pri prípadnom výskyte sociálno-patologických javov.

Plán koordinátora sa bude počas školského roku aktuálne dopĺňaný a bude aktualizovaný podľa jednotlivých akcií organizovaných inštitúciami zaoberajúcimi sa danou problematikou.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35