Hlavné menu

Finančná gramotnosť

Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti

Koordinátor: Ing. Iveta Nagyová

Zdroj :

 • Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2
 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 20172018
 • Zbierka úloh z finančnej gramotnosti - Ing. Katarína Lučeničová
 • Finančná gramotnosť pre stredné školy - Diana Janíčková, Juraj Lang

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

Finančná gramotnosť musí obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných európskych trendov.

Pri sprostredkúvaní informácií je potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu:

 • k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby
 • k hodnotovej orientácii k peniazom
 • k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov
 • k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb

 

Hlavné úlohy a ciele:

 • osvojiť všeobecné poznatky a vedomosti veku primeranou formou od intuitívneho a zážitkového osvojenia až po kognitívne poznatky a vedomosti a naopak, od pochopenia pojmov a poznatkov, po zručnosti a ich aplikácie do každodenného života
 • monitorovať, koordinovať, metodicky usmerňovať finančnú gramotnosť v škole
 • spolupracovať s vedením školy a triednymi učiteľmi
 • zameriavať sa na eliminovanie korupčného správania a inej finančnej kriminality

Hlavné metódy a formy práce:

 • realizujú sa v rámci vyučovacích hodín ekonomiky a  matematiky, riešením úloh, rozhovory, inovatívne metódy
 • vhodné využitie tematiky finančná gramotnosť vo všetkých odborných predmetoch – hospodárne nakladanie s materiálom, nástrojmi a energiami
 • monitorovanie správania žiakov a dodržiavanie práv

Hlavné úlohy a ciele koordinátora:

 • Aktualizuje tematický plán finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR, je zverejnený na www.minedu.sk; www.siov.sk a www.statpedu.sk  a zavádza do praxe POP 17/18 (1.5.16/2).
 • Zabezpečuje  učebné  materiály,  pomôcky a  metodické materiály stimulujúce rozvoj  finančnej gramotnosti POP 17/18 (1.5.16/6).
 • Kontroluje stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení zovšeobecňuje a prijíma účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Zabezpečuje prostredníctvom poradných orgánov riaditeľa školy, interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov týkajúce sa rozvoja finančnej gramotnosti POP 17/18 (1.5.16/9).
 • Zabezpečuje vzdelávanie žiakov v oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti aj prostredníctvom odborníkov zo štátnych inštitúcií a neštátnych organizácií POP 17/18 (1.5.16/11).
 • Testuje žiakov z finančnej gramotnosti, testy             https://www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=2&lang=sk POP 17/18 (1.5.16/12).
 • Využíva publikáciu Korupcia – námety na vyučovanie, ktorá je dostupná na:  http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/aktuality/Korupcia_Namety%20na%2   0vyucovanie_dolozka.pdf POP 17/18 (1.5.16/16).
 • Spolupracuje s vedením školy a triednymi učiteľmi.
 • Kladie zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa POP 17/18 (1.5.16/5).
 • Doporučuje učiteľom vhodné využitie tematiky finančná gramotnosť vo väčšine predmetov z UP.
 • Monitoruje, koordinuje, metodicky usmerňuje FIG v škole.

NŠFG je usporiadaný do šiestich tém: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov; Plánovanie, príjem a práca; Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov; Úver a dlh; Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie. Poradie tém nie je určené, určuje ho škola v rámci implementácie do svojho školského vzdelávacieho programu. Jednotlivé témy sú rozpísané do čiastkových kompetencií. Tieto čiastkové kompetencie sú popísané na úrovniach, pričom na týchto úrovniach sú opísané poznatky, zručnosti a skúsenosti, ktoré by mali byť žiaci schopní preukázať.

Prvá úroveň je určená pre žiakov prvého stupňa základnej školy.

Druhá úroveň predstavuje požiadavky na žiakov druhého stupňa základnej školy, prvého až štvrtého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom, prvého ročníka bilingválneho gymnázia ako aj nižšieho stredného odborného vzdelania a stredného odborného vzdelania.

Tretia úroveň je určená žiakom študijných odborov, ktorí dosiahnu úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) alebo úplne stredné odborné vzdelanie (stredná odborná škola).

 

odbor

trieda

úroveň

2426 K POSZ

IV.D

3

2413 K MSZ

IV.E

3

6405 K PM

III.E, IV.E

3

2433 H OK

III.A

2

2464 H SM

III.A

2

 

Počas školského roku 20172018 bude realizovaná výučba finančnej gramotnosti implementovaná do predmetu Ekonomika a podnikanie vo 4. ročníkoch v študijných odboroch a v predmete Ekonomika v 3. ročníku učebných odborov.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35