Hlavné menu

ESF projekt 2014

Články

Štatistický zázrak z Tlmáč

Dňa 22.12.2014 bol na stránkach Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR zverejnený článok o SOŠ Tlmače. Článok pojednáva o projekte „Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím“. Celé znenie článku a krátke video je možné prečítať  na www.minedu.sk

 

Predstavenie projektu

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače sa rozhodla zapojiť do výzvy v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Základným impulzom pre vznik projektu boli samotní pedagógovia školy, ktorí prišli s myšlienkou modernizácie vzdelávacieho procesu. Pedagógovia si uvedomujú dôležitosť inovácie, a preto spolu s vedením školy hľadali riešenia ako skvalitniť a zmodernizovať vyučovací proces. Projekt s názvom Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím s ITMS kódom projektu 26110130560 bol vyhodnotený medzi úspešnými projektmi.

Vzhľadom na charakter školy, ktorá už 64 rokov vychováva odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky sa aj tento projekt zameral na obnovu a doplnenie didaktických pomôcok, výpočtovej techniky, strojov, zariadení, knižného fondu a softvéru. Aj vďaka tomuto vybaveniu pedagógovia školy dokážu modernizovať svoje vyučovacie hodiny, aby boli pre študentov atraktívnejšie a pútavejšie.

Realizácia projektu, ktorého rozpočet je vo výške 318 835,47 eur, potrvá od februára 2014 do júla 2015.

Aktivitami projektu sú:

  • Inovovanie vzdelávania a modernizácia pomôcok
  • Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania
  • Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti

Cieľom prvej aktivity je inovovanie vzdelávania a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov pre potreby trhu práce, predovšetkým inovovaním foriem, metód a obsahu vzdelávania v odborných a aj niektorých všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Pedagógovia počas nej tvoria nové vzdelávacie materiály, ako napríklad prezentácie, pracovné listy, interaktívne testy, učebné texty, zadania pre žiacke projekty a názorné učebné pomôcky.

Druhá aktivita má následne za cieľ zaviesť novovytvorené vzdelávacie materiály do vyučovania v jednotlivých predmetoch. Aj vďaka využitiu zakúpených moderných didaktických pomôcok, doplneného knižničného fondu a interaktívneho vybavenia učební sa zároveň menia aj metódy a formy práce so žiakmi počas vyučovania. Tým sa zvyšujú kľúčové kompetencie žiakov, ktoré si vyžaduje trh práce a vedomostná spoločnosť.

Nezanedbateľnou je aj aktivita podporujúca ďalšie vzdelávanie a osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov potrebný pre rozvoj aktívnej a modernej školy. Pedagógovia sa práve v týchto dňoch začínajú vzdelávať v oblasti žiackych projektov a digitálneho obsahu vzdelávania. V súvislosti s novými technickými zariadeniami a softvérmi ich očakávajú aj školenia zamerané napríklad na programovanie CNC strojov, senzoriku,  PLC systémy, či programovateľné stavebnice. Nadobudnuté vedomosti a poznatky zo vzdelávaní budú pedagógovia uplatňovať nielen v odborných, ale aj všeobecno-vzdelávacích predmetoch a v neposlednom rade i na odbornom výcviku.

Najdôležitejším zmyslom prípravy žiakov našej školy je ich kvalifikovanosť pre požiadavky zamestnávateľov nášho regiónu. Príkladom prepojenia jednotlivých predmetov s praxou je napríklad výroba konkrétneho žiackeho produktu. Na predmete technické kreslenie si žiaci za pomoci softvéru AutoCad nakreslia technický výkres v grafickom programe. V rámci vyučovacieho predmetu technológia si pripravia technologický postup výroby. Nakoniec na odbornom výcviku si daný návrh výrobku samostatne vyhotovia. Práve tu si začínajú uvedomovať prepojenie teórie s praxou. Tiež chápu, že šikovný odborník musí mať nielen šikovné ručičky, ale aj odborné vedomosti.

Vďaka didaktickým pomôckam, ktoré budú dodané z finančných prostriedkov projektu sa naše dielne odborného výcviku stanú modernejšie a atraktívnejšie pre žiakov. Za zmienku stojí multifunkčný merací prístroj, tester elektrických spotrebičov, tester strojov a zariadení, pásová píla, či moderné zváracie zdroje, ale aj rôzne digitálne meracie prístroje.

Výchova kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva a elektrotechniky pre prax je nielen v teoretických vedomostiach, ale aj praktických zručnostiach. A práve tieto sa v rámci projektu snažíme rozvíjať a prispôsobovať podmienkam zamestnávateľov regiónu. Takto bude škola ešte lepšie prepojená s praxou a naši absolventi nebudú mať problém uplatniť sa na trhu práce.

Ing. Jana Mrázová, projektový manažér

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35