Hlavné menu

ESF projekt 2014

Ciele

Strategickým cieľom projektu je skvalitnenie vzdelávania žiakov novými formami, metódami a vzdelávacími prostriedkami pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti modernými učiteľmi. Prvotným cieľom nášho projektu je skvalitnenie vzdelávania smerom k žiakom a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v stredoškolskom veku smerujúcim k uplatneniu na trhu práce a vo vedomostnej spoločnosti.

K tomu je potrebné aj neustále vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy tak, aby dokázali reagovať na aktuálne potreby trhu práce inováciou vzdelávacieho obsahu. Všetky aktivity projektu sú zamerané na prepojenie vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby (s praxou) a na rozvoj sociálnych, komunikačných a interpersonálnych zručností žiakov.

Projekt počíta s inováciou metód, foriem, obsahu vzdelávania a didaktických prostriedkov. Prioritne sa orientuje na vybavenie a inováciu vzdelávania odborných predmetov a odborných učební. Zameranie projektu je v súlade s operačným programom Vzdelávanie s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť zmenou vzdelávacieho systému smerom k potrebám trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Budeme sa snažiť uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti.

Z toho vyplývajú tieto špecifické ciele:

  • Inovovať a modernizovať vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích materiálov, didaktických prostriedkov a dovybavením odborných učební.
  • Zvyšovať odbornú kvalifikáciu pedagogických zamestnancov potrebnú k premene tradičnej školy na modernú.
  • Odborne pripraviť a motivovať pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

Hlavným cieľom projektu je teda skvalitnenie vzdelávania žiakov novými formami, metódami a vzdelávacími prostriedkami pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti modernými učiteľmi. K dosiahnutiu hlavného cieľa je dôležité:

- vybaviť odborné učebne študijných odborov didaktickými prostriedkami,

- inovácia foriem a metód vzdelávania s cieľom podpory kľúčových kompetencií žiakov a inovácie učebných materiálov, didaktických prostriedkov, textových pomôcok,

- doplniť knižničný fond školy,

- poskytovanie efektívnych prostriedkov na výučbu s rozvojom kľúčových kompetencií žiakov,

- zvyšovanie informačnej gramotnosti ako pedagogických zamestnancov, tak žiakov poskytovaním potrebných nástrojov a vytvorením motivačného prostredia pre všetky skupiny používateľov,

- skvalitňovať výučbu s orientovaním sa nielen na získavanie nových vedomostí, ale aj ich praktické využívanie v reálnom živote podľa potrieb trhu práce vo vedomostnej spoločnosti,

- inovácia metód vzdelávania, rešpektujúcich požiadavky vedomostnej spoločnosti a podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

- aplikácia inovovaných metód vzdelávania pomocou moderných didaktických prostriedkov so zameraním na interaktívne vyučovanie,

- zvyšovanie záujmu žiakov o výučbu s využívaním moderných didaktických prostriedkov, neustále vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy, potrebné k zvyšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania.

Inovácia v akejkoľvek oblasti nie je možná bez získania nových vedomostí a zručností. To je základná myšlienka všetkých aktivít. Získavanie a prehlbovanie vedomostí a kompetencií pedagogických pracovníkov je kľúčovým momentom, ktorý podmieňuje úspech inovačných procesov. SOŠT Tlmače bude v rámci projektu realizovať vzdelávanie svojich pedagogických pracovníkov a tým inovuje ich odborné vedomosti a zručnosti.

Pedagógovia sa zúčastnia týchto vzdelávacích kurzov:

Využívanie edukačných programovateľných stavebníc vo vyučovacom procese

Senzorika

Základy PLC/SPC

Nadstavba PLC/SPC

Grafické programy, práca s fotografiou, webdesign

Školenie Fanuc

Digitálny obsah vzdelávania

Digitálna Fyzika

Žiacke projekty

Nadobudnuté kompetencie ďalej učitelia využijú pri realizovaní nadväzujúcich aktivít projektu v oblasti inovačných metód a foriem vzdelávania - inovácia a tvorba učebných materiálov, učebných textov a praktických učebných pomôcok v zmysle koncepcie interaktívneho vyučovania založeného na využívaní IKT.

Potrebným vstupom pri realizácií týchto aktivít je materiálno-technické vybavenie. V rámci projektu sa zakúpia všetky naplánované potrebné didaktické zariadenia a technika a doplní sa knižničný fond.

Pedagógovia veria, že tento projekt bude úspešný, že sa im podarí premeniť tradičnú školu na školu modernú, na úrovni požiadaviek 21. storočia.

 

Cieľové skupiny projektu

 

Cieľovými skupinami projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci strednej odbornej školy. V priebehu 18 mesiacov sa v škole uskutoční vzdelávanie pedagógov v oblasti modernizácie vyučovacích foriem a metód, využívania informačno-komunikačných technológií, vybavenie školy novými počítačmi, interaktívnymi tabuľami a množstvom moderných didaktických pomôcok, čo bude smerovať k celkovej modernizácii vyučovania.

Predkladaný projekt priamo vychádza z cieľa Opatrenia 1.1 „Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania“.

Prvou cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci školy, ktorí sa môžu prostredníctvom projektu aktívne zúčastňovať vzdelávania. Toto vzdelávanie prinesie učiteľom nové vedomosti a rozvoj ich kľúčových kompetencií, ktoré potom prenesú do vyučovania. Títo učitelia budú na základe plánovaných aktivít inovovať obsah a formy vzdelávania a tvoriť vzdelávacie materiály na dané predmety. Jedine inovatívny prístup, projektové systémy preukázania vedomostí a zručností pobádajú k interakcii medzi stredoškolským vzdelávaním a trhom práce, či ďalšou ponukou vysokoškolského vzdelávania. Rozvoj školy je podmienený aj sústavným vzdelávaním jej pedagogických zamestnancov. Novým podmienkam sa musí prispôsobiť aj pedagóg, ktorý má byť pripravený nato, aby úspešne zvládol nové úlohy, ktoré sú na neho kladené. Preto je potrebné zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov sústavné vzdelávanie.

Zo strany zamestnávateľov vznikajú nové požiadavky na absolventov škôl a ich odborné i všeobecné kompetencie, preto je nutné ich týmito kompetenciami vybaviť a to samozrejme nejde bez prenosu od ich vyučujúcich. Z týchto dôvodov sú druhou cieľovou skupinou projektu žiaci strednej školy.

Pre druhú cieľovú skupinu - žiakov našej strednej školy - je hlavným projektovým zámerom je modernizácia vyučovacieho procesu prostredníctvom uplatňovania nových moderných vyučovacích metód, využívania moderných a atraktívnych učebných pomôcok modernizáciou vyučovacích metód a IKT a vzdelávacích trendov v spoločnosti postavenej na znalostiach. Dôraz kladieme na inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre potreby trhu práce s dôrazom na prepojenie vzdelávacej sféry so svetom práce (s praxou) a na rozvoj sociálnych, komunikačných a interpersonálnych zručností žiakov.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35