Hlavné menu

ESF projekt 2014

Myšlienka

Základným impulzom pre vznik projektu boli samotní pedagógovia školy, ktorí sami prišli s myšlienkou inovácie vzdelávacieho procesu na škole. Pedagógovia si uvedomujú dôležitosť inovácie, a preto spolu s vedením školy hľadali riešenia ako skvalitniť a zmodernizovať vyučovací proces na škole. Škola tak reagovala na vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Reforma školstva je nevyhnutná, pretože absolventi nespĺňajú požiadavky trhu a zamestnávateľov na kľúčové kompetencie. Vo vzdelanostnej spoločnosti sú veľmi dôležité základné kľúčové kompetencie, ktoré má absolvent zvládnuť. Tieto sa dajú získať len používaním moderných technológií a zariadení.

Inováciou vybavenia školy novými informačno-komunikačnými technológiami na teoretickom vyučovaní a strojmi a zariadeniami na odbornom vyučovaní, sa dá preklenúť zaostávanie škôl za realitou praxe. V spolupráci s profesijnými zväzmi a zamestnávateľmi a využitím financií z projektov EÚ, má škola možnosť vykorigovať zastaralý  spôsob výučby a akceptovať tak požiadavky na absolventa.

A preto projekt pod názvom „Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím“ bol samostatne vypracovaný riadiacimi pracovníkmi našej školy v zmysle výzvy Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO. Projekt bol vypracovaný na základe výzvy Operačný program Vzdelávanie (Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy - Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú).

Na začiatku nového kalendárneho roka 2014 sme sa dozvedeli radostnú správu, že náš nový projekt bol schválený. Január sa niesol v znamení dolaďovania detailov v administrácii projektu a od 1. februára 2014 začala plynúť 18-mesačná doba jeho realizácie.

Na našej škole sa doteraz realizovali viaceré projekty a odborná kvalifikácia a nadšenie učiteľov, aj vedenia školy sú zárukou využitia výsledkov tohto projektu aj do budúcnosti, teda niekoľko rokov po skončení projektu. Našou snahou aj prostredníctvom projektu je, aby vyučovanie zvýšilo kvalitu, efektivitu a bolo zaujímavé pre žiakov. Vyučovanie odtrhnuté od praxe a potrieb trhu práce znižuje uplatnenie absolventov a ich adaptabilitu na trhu práce.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35