Hlavné menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jana Mrázová Manažment žiackych projektov 23 61
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Ing. Jana Hollá Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZA a SŠ 8 37
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Marketing v cvičnej firme 15
Mgr. Mária Medzihradská Manažment žiackych projektov 23 52
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha PC 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
PaedDr. Juraj Babec Manažment žiackych projektov 23 48
Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ 19
Národná sústava kvalifikácií 6
PaedDr. Rastislav Brezina Ľudské práva v edukačnom procese 11 69
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Zvládnutie agresívneho správania žiakov v škole 10
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Informačné a komunikačné technológie v školskej praxi 10
Mgr. Alexander Gábor Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 44
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15
Národná sústava kvalifikácií 6
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Mgr. Oľga Hatiarová Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 61
Manažment žiackych projektov 23
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
PhDr. Peter Izsóff Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 68
Práca s didaktickou a digitálnou technikou a didaktickým prostredím 13
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Komunikačné kompetencie pedagogických zamestnancov 6
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15
Róbert Lacko Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15 30
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Ing. Ľudmila Mrázová Štátna jazyková skúška z ruského jazyka 60 60
Bc.Štefan Nap Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15 30
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15
Ing. Jaroslav Plachy Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15 62
Manažment žiackych projektov 23
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Mgr. Marián Sabala Manažment žiackych projektov 23 217
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcovna SŠ 35
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha PC 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 12
Využívanie školského informačného systému vo výchovno vzdelávacom procese 8
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Bc.Ján Salaj Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15 36
Národná sústava kvalifikácií 6
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Mgr. Michaela Šoóšová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15 15
Ing. Bronislava Tomljenovičová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 76
Základná obsluha PC 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Manažment žiackych projektov 23
Ing. Andrea Uhrecká Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 93
Manažment žiackych projektov 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ing. Pavol Zajac Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15 31
Využívanie edukačných programovateľných stavebníc vo vyučovacom procese 10
Národná sústava kvalifikácií 6
Ing. Peter Zalai Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15


© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35