Hlavné menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jana Mrázová Manažment žiackych projektov 23 61
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Ing. Jana Hollá Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZA a SŠ 8 37
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Marketing v cvičnej firme 15
Mgr. Mária Medzihradská Manažment žiackych projektov 23 87
Základná obsluha PC 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
PaedDr. Juraj Babec Manažment žiackych projektov 23 48
Národná sústava kvalifikácií 6
Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ 19
PaedDr. Rastislav Brezina Informačné a komunikačné technológie v školskej praxi 10 69
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Zvládnutie agresívneho správania žiakov v škole 10
Mgr. Oľga Hatiarová Manažment žiackych projektov 23 61
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
PhDr. Peter Izsóff Komunikačné kompetencie pedagogických zamestnancov 6 29
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Práca s didaktickou a digitálnou technikou a didaktickým prostredím 13
Ing. Ľudmila Mrázová Štátna jazyková skúška z ruského jazyka 60 60
Ing. Iveta Nagyová Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 68
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Praktická ekonomika 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha PC 8
Ing. Jaroslav Plachy Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 47
Manažment žiackych projektov 23
Mgr. Marián Sabala Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 217
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha PC 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 12
Využívanie školského informačného systému vo výchovno vzdelávacom procese 8
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcovna SŠ 35
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Manažment žiackych projektov 23
Ing. Bronislava Tomljenovičová Rozvoj komunikačných zručností a met. podpora učiteľa 10 86
Základná obsluha PC 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Manažment žiackych projektov 23
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Ing. Andrea Uhrecká Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 93
Manažment žiackych projektov 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ing. Peter Zalai Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35