Hlavné menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jana Mrázová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 61
Manažment žiackych projektov 23
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Ing. Jana Hollá Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZA a SŠ 8 37
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Marketing v cvičnej firme 15
Mgr. Mária Medzihradská Manažment žiackych projektov 23 52
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha PC 8
PaedDr. Juraj Babec Manažment žiackych projektov 23 48
Národná sústava kvalifikácií 6
Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ 19
PaedDr. Rastislav Brezina Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14 69
Zvládnutie agresívneho správania žiakov v škole 10
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Informačné a komunikačné technológie v školskej praxi 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Alexander Gábor Národná sústava kvalifikácií 6 44
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Mgr. Oľga Hatiarová Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 61
Manažment žiackych projektov 23
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
PhDr. Peter Izsóff Komunikačné kompetencie pedagogických zamestnancov 6 68
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Práca s didaktickou a digitálnou technikou a didaktickým prostredím 13
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Róbert Lacko Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15 30
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15
Ing. Ľudmila Mrázová Štátna jazyková skúška z ruského jazyka 60 60
Bc.Štefan Nap Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15 30
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Ing. Jaroslav Plachy Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 62
Manažment žiackych projektov 23
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15
Mgr. Marián Sabala Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcovna SŠ 35 217
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Návrh a tvorba web stránok 15
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Využívanie školského informačného systému vo výchovno vzdelávacom procese 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 12
Základná obsluha PC 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Manažment žiackych projektov 23
Bc.Ján Salaj Národná sústava kvalifikácií 6 36
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15
Mgr. Michaela Šoóšová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 15 15
Ing. Bronislava Tomljenovičová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 76
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha PC 8
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Manažment žiackych projektov 23
Ing. Andrea Uhrecká Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 93
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Manažment žiackych projektov 23
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Ing. Pavol Zajac Využívanie edukačných programovateľných stavebníc vo vyučovacom procese 10 31
Národná sústava kvalifikácií 6
Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančej gramotnosti 15
Ing. Peter Zalai Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35