Hlavné menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jana Mrázová Manažment žiackych projektov 23 61
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Ing. Jana Hollá Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZA a SŠ 8 62
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Marketing v cvičnej firme 15
Aplikovaná ekonómia 25
Mgr. Mária Medzihradská Manažment žiackych projektov 23 87
Základná obsluha PC 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
PaedDr. Juraj Babec Manažment žiackych projektov 23 62
Národná sústava kvalifikácií 6
Efektívne využitie digitálnych meracích senzorov pri vyučovaní fyziky na ZŠ a SŠ 19
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
PaedDr. Rastislav Brezina Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 69
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Zvládnutie agresívneho správania žiakov v škole 10
Informačné a komunikačné technológie v školskej praxi 10
PhDr. Peter Izsóff Práca s didaktickou a digitálnou technikou a didaktickým prostredím 13 29
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 10
Komunikačné kompetencie pedagogických zamestnancov 6
Ing. Ľudmila Mrázová Štátna jazyková skúška z ruského jazyka 60 60
Ing. Iveta Nagyová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 68
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Praktická ekonomika 25
Základná obsluha PC 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Oľga Papcunová Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 61
Manažment žiackych projektov 23
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Ing. Jaroslav Plachy Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 47
Manažment žiackych projektov 23
Mgr. Marián Sabala Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcovna SŠ 35 217
Využívanie školského informačného systému vo výchovno vzdelávacom procese 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha PC 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 12
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Manažment žiackych projektov 23
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Ing. Bronislava Tomljenovičová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 100
Rozvoj komunikačných zručností a met. podpora učiteľa 10
Základná obsluha PC 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Manažment žiackych projektov 23
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Ing. Andrea Uhrecká Príprava digitálneho obsahu pre vzdelávanie 24 93
Manažment žiackych projektov 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ing. Peter Zalai Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35